FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
آغاز داستان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶
آغاز داستان
بــه خــاك افــگــنــد نـــارســـيـــده تـــرنـــج   اگـــر تـــنـــد بــــادي بــــرآيــــد ز كــــنــــج
هــنـــرمـــنـــد دانـــيـــمـــش ار بـــي هـــنـــر   ســـتـــم كـــاره خـــوانـــيـــمـــش ار دادگـــر
ز داد ايـن هـمـه بـانـگ و فــريــاد چــيــســت   اگـــر مـــرگ دادســـت بـــي داد چـــيـــســــت
بـــديـــن پـــرده انـــدر تـــرا راه نـــيـــســــت   ازيـــن راز جــــان تــــو آگــــاه نــــيــــســــت
بـــه كـــس بـــر نـــشـــد ايـــن در راز بــــاز   هـــــمـــــه تـــــا در آز رفـــــتـــــه فــــــراز
چـــو آرام يـــابــــد بــــه ديــــگــــر ســــراي   بــه رفــتــن مــگــر بــهــتـــر آيـــدش جـــاي
نــــدارد ز بــــرنــــا و فــــرتـــــوت بـــــاك   دم مــــرگ چــــون آتــــش هـــــولـــــنـــــاك
بــر اســپ فــنــا گــر كــشــد مــرگ تــنــگ   دريـــن جـــاي رفـــتـــن نـــه جـــاي درنــــگ
چــو داد آمــدش جــاي فـــريـــاد نـــيـــســـت   چــنــان دان كــه دادســت و بــي داد نــيــســت
يــكــي دان چــو انــدر بــدن نــيــســت بــرگ   جــوانــي و پــيــري بـــه نـــزديـــك مـــرگ
تــرا خــامــشــي بـــه كـــه تـــو بـــنـــده يـــي   دل از نـــور ايـــمـــان گـــر آگــــنــــده يــــي
اگــر جــانــت بـــا ديـــو انـــبـــاز نـــيـــســـت   بـــريـــن كـــه يـــزدان تـــرا راز نـــيـــســـت
ســـرانـــجـــام نـــيـــكـــي بـــر خـــود بـــري   بــه گــيــتــي در آن كــوش چــون بــگـــذري
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
mohamad_shah.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com