FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی هرمز یزدگرد arrow پادشاهی هرمز پسر یزدگرد
پادشاهی هرمز پسر یزدگرد چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی هرمز پسر یزدگرد یك سال و یك ماه بود

چو   هرمز   برآمد   بـه   تـخـت  پدر
بـه   سر   برنـهاد  آن  کيي  تاج  زر
چو  پيروز  را  ويژه  گفتي  ز خشـم
همي آب رشک اندر آمد به چشم
سوي   شاه   هيتال  شد  ناگـهان
ابا  لشکر  و  گنج  و  چندي  مـهان
چـغاني   شـهي   بد  فغانيش  نام
جهانـجوي  با  لشکر  و  گنج و کام
فـغانيش   را  گفت  کاي  نيک‌خواه
دو     فرزند     بوديم     زيباي    گاه
پدر   تاج  شاهي  به  کهتر  سـپرد
چو   بيدادگر   بد   سـپرد   و  بـمرد
چو لشکر دهي مر مرا گنج هست
سـليح  و  بزرگي  و  نيروي  دست
فـغاني  بدو  گفت که آري رواست
جـهاندار   هـم  بر  پدر  پادشاست
بـه  پيمان  سپارم  سپاهي  تو  را
نـمايم   سوي   داد   راهي   تو   را
کـه  باشد  مرا  ترمذ  و  ويسه گرد
کـه  خون  عهد  اين  دارم از يزدگرد
بدو   گفـت   پيروز   کاري  رواسـت
فزون  زان  بتو پادشاهي سزاست
بدو   داد   شـمـشيرزن   سي‌هزار
ز     هيتاليان     لـشـکري     نامدار
سـپاهي        بياورد        پيروزشاه
کـه   از  گرد  تاريک  شد  چرخ  ماه
برآويخـت      با     هرمز     شـهريار
فراوان      بـبودسـتـشان      کارزار
سرانـجام     هرمز    گرفـتار    شد
همـه   تاجـها  پيش  او  خوار  شد
چو      پيروز     روي     برادر     بديد
دلـش     مـهر    پيوند    او    برگزيد
بـفرمود    تا    بارگي    برنشـسـت
بـشد  تيز  و  ببسود رويش بدست
فرسـتاد    بازش    بايوان    خويش
بدو  خوانده بد عهد و پيمان خويش
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-iran-1.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com