FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی یزدگرد بهرام arrow پادشاهی یزدگرد پسر بهرام گور
پادشاهی یزدگرد پسر بهرام گور چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی یزدگرد پسر بهرام گور هژده سال بود

چو    شد   پادشا   بر   جـهان   يزدگرد
سـپاه      پراگـنده      را      کرد      گرد
نـشـسـتـند     با     موبدان     و    ردان
بزرگان       و       سالاروش      بـخردان
جـهانـجوي   بر   تخت   زرين   نشست
در   رنـج   و   دست   بدي  را  ببـسـت
نخسـتين   چـنين  گفت  کان  کز  گناه
برآسود    شد    ايمـن    از   کينـه‌خواه
هر  آنکس  که  دل  تيره  دارد ز رشـک
مر   آن   درد   را   دور   باشد   پزشـک
کـه   رشـک   آورد   آز   و   گرم  و  گداز
دژ       آگاه      ديوي      بود      ديرساز
هرآن     چيز     کانـت    نيايد    پـسـند
دل  دوسـت  و  دشمن  بر  آن  برمبـند
مدارا        خرد        را        برابر       بود
خرد    بر    سر    دانـش    افـسر    بود
بـه   جاي   کسي  گر  تو  نيکي  کـني
مزن   بر   سرش   تا  دلش  نـشـکـني
چو   نيکي   کـنـش   باشي   و   بردبار
نـباشي    بـه   چشـم   خردمند   خوار
اگر      بـخـت      پيروز      ياري     دهد
مرا     بر     جـهان     کامـگاري     دهد
يکي    دفـتري    سازم    از    راسـتي
کـه    بـندد    در    کژي    و    کاسـتي
هـمي‌داشـت   يک   چند   گيتي  بداد
زمانـه    بدو    شاد    و    او   نيز   شاد
بـه   هر   سو   فرسـتاد  بي‌مر  سـپاه
هـمي‌داشـت   گيتي   ز  دشمن  نگاه
ده  و  هشت  بگذشـت  سال  از برش
بـه   پاييز  چون  تيره  گشت  افـسرش
بزرگان     و     دانـندگان     را     بـخواند
بر    تـخـت    زرين    بـه    زانو   نـشاند
چـنين    گـفـت    کين    چرخ    ناپايدار
نـه      پرورده      داند      نـه     پرودگار
بـه        تاج       گرانـمايگان       نـنـگرد
شـکاري    کـه    يابد   همي   بشـکرد
کـنون   روز   مـن   بر   سر  آيد  هـمي
بـه   نيرو   شکسـت   اندر   آيد  هـمي
سـپردم    بـه   هرمز   کـلاه   و   نـگين
همـه    لـشـکر   و   گنج   ايران   زمين
هـمـه   گوش   داريد   و   فرمان  کـنيد
ز    پيمان    او    رامـش    جان    کـنيد
اگر     چـند     پيروز     با    فر    و    يال
ز   هرمز   فزونست  چـندي  بـه  سال
ز     هرمز     همي‌بينـم    آهـسـتـگي
خردمـندي    و    داد   و   شايسـتـگي
بگفت اين و يک هفته زان پس بزيست
برفـت   و   برو   تخت  چندي  گريسـت
اگر   صد   بـماني   و   گر  بيست‌وپـنـج
بـبايدت     رفـتـن     ز    جاي    سپـنـج
هران   چيز   کايد   هـمي   در   شـمار
سزد      گر      نـخواني      ورا     پايدار
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com