FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow يافتن گيو كي خسرو را
يافتن گيو كي خسرو را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

يافتن گيو كي خسرو را  

مـــگـــر يـــابـــد از شـــاه جـــايـــي نـــشــــان   بـه تــوران هــمــي رفــت چــون بــي هــشــان
مـــيـــان ســــوده از تــــيــــغ و بــــنــــد دوال   چــنــيــن تــا بــرآمــد بــريــن هــفـــت ســـال
گـــــيـــــا خـــــوردن بــــــاره و آب شــــــور   خـورش گـور و پـوشـش هـم از چـرم گــور
بــه رنــج و بــه ســخــتــي و دور از گــروه   هــمـــي گـــشـــت گـــرد بـــيـــابـــان و كـــوه
بــه پــيــشــش يــكــي بــارور بــيــشــه بــود   چــنــان بــد كــه روزي پــرانــديــشــه بــود
جـــهــــان خــــرم و مــــرد را دل بــــه غــــم   بـــــدان مـــــرغــــــزار انــــــدر آمــــــد دژم
هـــمــــي جــــاي آرامــــش و خــــواب ديــــد   زمـيــن ســبــز و چــشــمــه پــر از آب ديــد
بـخـفــت و هــمــي بــر دل انــديــشــه داشــت   فـــرود آمــــد و اســــپ را بــــرگــــذاشــــت
بــر پـــهـــلـــوان بـــد كـــه آن خـــواب ديـــد   هــمــي گــفـــت مـــانـــا كـــه ديـــو پـــلـــيـــد
چــه دارم هــمــي خــويــشــتـــن را كـــشـــان   ز كــي خــســرو ايــدر نــبــيـــنـــم نـــشـــان
بـــه بـــزم انـــدرون غـــمـــگـــســـاران مــــن   كـــنـــون گـــر بـــه رزم انــــد يــــاران مــــن
مــرا بــخــت بــر گــنــبــد افــشــانــد گـــوز   يـــكـــي نـــامـــجـــوي و يـــكــــي شــــادروز
خــمــيــدســت پــشــتــم چـــو خـــم كـــمـــان   هــمــي بـــرفـــشـــانـــم بـــه خـــيـــره روان
وگـــــر زاد دادش زمـــــانـــــه بــــــه بــــــاد   هـــمـــانـــا كـــه خـــســـرو ز مـــادر نــــزاد
انــوشــه كــســي كــو بــمــيــرد بـــه زهـــر   ز جـسـتـن مـرا رنـج و سـخـتــيــســت بــهــر
هــمــي گــشــت شــه را كــنــان خــواســتــار   ســـرش پـــر ز غـــم گـــرد آن مـــرغـــزار
يـــــكـــــي ســـــروبـــــالـــــا دل آرام پــــــور   يــكــي چـــشـــمـــه اي ديـــد تـــابـــان ز دور
بــه ســر بــر زده دســتــه ي بــوي و رنــگ   يــكــي جــام پــر مــي گــرفــتــه بــه چــنــگ
پـــــديـــــد آمـــــد و رايـــــت بــــــخــــــردي   ز بــــــــالــــــــاي او فــــــــره ي ايـــــــــزدي
نــشــســتــســت بــر ســر ز پــيــروزه تـــاج   تـو گــفــتــي مــنــوچــهــر بــر تــخــت عــاج
هــــمــــي زيــــب تــــاج آمـــــد از مـــــوي او   هــــمــــي بــــوي مــــهــــر آمــــد از روي او
بـديـن مـرز خـود زيـن نـشـان نـيـو نــيــســت   بـه دل گـفـت گـيـو ايـن بـه جـز شـاه نـيـســت
بــه ايـــران بـــرد تـــا كـــنـــد شـــهـــريـــار   مــرا كــرد خــواهــد هــمـــي خـــواســـتـــار
بـــدو گـــفـــت كـــاي نـــامـــور ســـرفـــراز   چــو آمـــد بـــرش گـــيـــو بـــردش نـــمـــاز
ز تـــخـــم كـــيـــانـــي و كـــي خــــســــروي   بـــر آنـــم كـــه پـــور ســـيـــاوش تــــويــــي
كـــه تـــو گـــيـــو گـــودرزي اي نــــامــــدار   چـــنـــيـــن داد پـــاســــخ ورا شــــهــــريــــار
ز گــــودرز بــــا تــــو كــــه زد داســــتـــــان   بـــدو گـــفـــت گـــيـــو اي ســـر راســـتــــان
كــــه بــــا خــــرمــــي بــــادي و فــــرهـــــي   ز گـــشـــواد و گـــيـــوت كـــه داد آگـــهــــي
مــــرا مــــادر ايــــن از پــــدر يـــــاد كـــــرد   بــدو گــفــت كــي خــســرو اي شــيــرمـــرد
بـــدانـــگـــه كـــه انـــدرزش آمـــد بـــه بـــن   كـــه از فـــر يـــزدان گـــشــــادي ســــخــــن
كـــز ايـــدر چـــه آيـــد ز بـــد بــــر ســــرم   هــــمــــي گــــفــــت بــــا نــــامــــور مـــــادرم
بـــه جـــا آورد بــــنــــدهــــا را كــــلــــيــــد   ســرانــجــام كـــي خـــســـرو آيـــد پـــديـــد
ز ايـــران بـــيـــايـــد ســـرافــــراز گــــيــــو   بــدانــگــه كــه گــردد جـــهـــانـــدار نـــيـــو
بـــــر نـــــامـــــداران و شـــــيـــــران بـــــرد   مـــر او را ســـوي تــــخــــت ايــــران بــــرد
هـــمـــان كـــيــــن مــــا را بــــه جــــاي آورد   جـــهـــان را بــــه مــــردي بــــه پــــاي آورد
ز فــــر بــــزرگــــي چــــه داري نـــــشـــــان   بــدو گــفــت گــيــو اي ســـر ســـركـــشـــان
چـو بــر گــلــســتــان نــقــطــه ي قــار بــود   نــــشــــان ســــيـــــاوش پـــــديـــــدار بـــــود
نــشـــان تـــو پـــيـــداســـت بـــر انـــجـــمـــن   تــو بــگــشــاي و بــنــمــاي بـــازو بـــه مـــن
نـــگـــه كـــرد گـــيـــو آن نـــشـــان ســـيــــاه   بــرهــنــه تـــن خـــويـــش بـــنـــمـــود شـــاه
درســـتـــي بــــدان بــــد كــــيــــان را نــــژاد   كـــه مـــيـــراث بـــود از گـــه كـــي قـــبــــاد
هــمــي ريــخــت آب و هـــمـــي گـــفـــت راز   چــو گــيــو آن نــشــان ديــد بــردش نــمــاز
ز شـــادي بـــرو بـــر گـــرفـــت آفــــريــــن   گــرفــتــش بــه بـــر شـــهـــريـــار زمـــيـــن
ز گـــودرز وز رســــتــــم نــــيــــك خــــواه   از ايــران بــپــرســيـــد وز تـــخـــت و گـــاه
ســرافــراز و بــيــدار و فـــرخـــنـــده پـــي   بــدو گــفـــت گـــيـــو اي جـــهـــانـــدار كـــي
مــرا گــر نــمـــودي ســـراســـر بـــهـــشـــت   جـــهـــانـــدار دارنـــده ي خــــوب و زشــــت
نـــــهـــــاد بـــــزرگـــــي و تـــــاج مـــــهــــــي   هـمــان هــفــت كــشــور بــه شــاهــنــشــهــي
كـــه روي تـــو ديــــدم بــــه تــــوران زمــــي   نــــبــــودي دل مــــن بـــــديـــــن خـــــرمـــــي
بــه خــاكــم و گـــر بـــاتـــش افـــگـــنـــده ام   كــه دانــد بــه گــيــتـــي كـــه مـــن زنـــده ام
بــه شـــادي و خـــوبـــي ســـرآورد بـــخـــت   سـپـاس از جـهــانــدار كــايــن رنــج ســخــت
بـــپـــرســـيـــد خـــســـرو ز كـــاوس شــــاه   بــرفــتــنــد ز آن بــيــشــه هــر دو بـــه راه
ز گـــســـتــــردن و خــــواب وز خــــورد او   وز آن هــــفــــت ســـــالـــــه غـــــم و درد او
كـــه دادار گـــيـــتـــي چـــه افـــگـــنـــد بــــن   هــمــي گــفــت بــا شــاه يــكـــســـر ســـخـــن
خـــور و پــــوشــــش و درد و آرام و نــــاز   هــــمــــان خــــواب گــــودرز و رنــــج دراز
ز درد پـــســـر گـــشـــت بـــي پــــاي و پــــر   ز كـــاوس كـــش ســـال بـــفـــگــــنــــد فــــر
ســــراســــر بـــــه ويـــــرانـــــي آورد روي   ز ايــران پــراگــنـــده شـــد رنـــگ و بـــوي
بــه كــردار آتـــش رخـــش بـــرفـــروخـــت   دل خـســرو از درد و رنــجــش بــســوخــت
تــــرا بــــردهـــــد بـــــخـــــت آرام و نـــــاز   بـــدو گـــفـــت كـــاكــــنــــون ز رنــــج دراز
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com