FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow رفتن گيو به توران به جستن کیخسرو
رفتن گيو به توران به جستن کیخسرو چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

رفتن گيو به توران به جستن کیخسرو
زمــيــن شــد بــه ســان گــل شـــنـــبـــلـــيـــد   چــو خــورشــيــد رخــشــنــده آمــد پــديـــد
يـــكـــي بـــاركـــش بـــادپـــايـــي بـــه زيــــر   بــيــامــد كــمــر بــســـتـــه گـــيـــو دلـــيـــر
دلــــيــــر و ســــرافــــراز و روشــــن روان   بــه گــودرز گــفــت اي جــهـــان پـــهـــلـــوان
نــشـــايـــد كـــشـــيـــدن بـــدان مـــرز كـــس   كـــمـــنـــدي و اســـپــــي مــــرا يــــار بــــس
ازآن پـــــس مـــــگــــــر كــــــارزار آيــــــدم   چـــو مــــردم بــــرم خــــواســــتــــار آيــــدم
مــگــر پــيــشــم آيـــد يـــكـــي رهـــنـــمـــاي   مـرا دشــت و كــوهــســت يــك چــنــد جــاي
نـــيـــايـــم جــــز از شــــاد و روشــــن روان   بــه پــيــروز بـــخـــت جـــهـــان پـــهـــلـــوان
بــــپــــرور نــــگــــهــــدارش از روزگـــــار   تـــو مـــر بـــيــــژن خــــرد را در كــــنــــار
كــه دانــد چــنــيــن جــز جــهــان آفـــريـــن   نـــدانـــم كـــه ديـــدار بــــاشــــد جــــزيــــن
روان را ز درد مــــــــــــــــــــــــــــن آزاد دار   تـــــو پـــــدرود بـــــاش و مـــــرا يــــــاد دار
بــه مــن بــر جــهــان آفــريــن را بـــخـــوان   چــو شــويــي ز بــهــر پــرســـتـــش رخـــان
بـــه نـــزديـــك آن نــــامــــور كــــدخــــداي   مـــگـــر بــــاشــــدم دادگــــر رهــــنــــمــــاي
پـــدر دل پــــر از درد و رخ پــــر ز خــــون   بــه فــرمـــان بـــيـــاراســـت و آمـــد بـــرون
دهــن جــنــگ را بــاز كـــرده چـــو شـــيـــر   پــدر پـــيـــرســـر بـــود و بـــرنـــا دلـــيـــر
ز رفــــتــــن دلــــش بــــود زيــــر و زبـــــر   نـــدانـــســـت كـــو بـــاز بـــيـــنـــد پـــســــر
ز بـــهـــر بـــزرگـــي پـــســـنـــديــــده انــــد   بــســا رنــج هـــا كـــز جـــهـــان ديـــده انـــد
ازو بـهـره زهــرســت و تــريــاك نــيــســت   سـرانـجـام بـسـتـر جــز از خــاك نــيــســت
بـــه تــــارك چــــرا بــــرنــــهــــي تــــاج آز   چـــو دانـــي كــــه ايــــدر نــــمــــانــــي دراز
ســــرش را ســــر انــــدر مــــغـــــاك آوري   هــــــمــــــان آز را زيــــــر خـــــــاك آوري
كــجــا رنــج تــو بــهــر ديــگــر كــس اســت   تــرا زيــن جــهــان شــادمــانـــي بـــس اســـت
ســـوي گـــور و تـــابـــوت تـــو نـــنـــگـــرد   تــو رنــجــي و آســان دگـــر كـــس خـــورد
ســـرش زيـــر گـــرد انـــدر آيـــد هــــمــــي   بـــرو نـــيـــز شـــادي ســـرآيــــد هــــمــــي
پـــرســـتـــيـــدن دادگـــر پــــيــــشــــه كــــن   ز روز گـــذر كــــردن انــــديــــشــــه كــــن
ره رســتــگـــاري هـــمـــيـــن اســـت و بـــس   بــــتــــرس از خــــدا و مـــــيـــــازار كـــــس
مـــشـــو در گـــمـــان پـــاي دركـــش ز گـــل   كــــنــــون اي خــــردمــــنــــد بـــــيـــــداردل
تــــوي بــــنــــده و كــــرده ي كــــردگـــــار   تــــرا كــــردگـــــارســـــت پـــــروردگـــــار
ز هـــســـتـــي مـــكـــن پــــرســــش و داوري   چــو گـــردن بـــه انـــديـــشـــه زيـــر آوري
كـه خـسـتـو نـبـاشـد بـه يـزدان كــه هــســت   نــشــايــد خــور و خــواب بــا آن نــشــســـت
خـــردمـــنـــدش از مـــردمـــان نـــشـــمــــرد   دلـــش كـــور بـــاشـــد ســـرش بــــي خــــرد
ز دانـــش مـــنـــش را مـــكـــن در مــــغــــاك   ز هــســتــي نــشــانــســت بـــر آب و خـــاك
خـــرد را و جـــان را نـــگـــارنـــده اوســــت   تـــــوانـــــا و دانــــــا و دارنــــــده اوســــــت
پـــي پــــشــــه ي خــــرد و پــــيــــل گــــران   جــــهــــان آفــــريــــد و مــــكــــان و زمــــان
بــه بــيــشـــي بـــرآرم ســـر از انـــجـــمـــن   چــو ســالــار تــركــان بـــه دل گـــفـــت مـــن
نـدانـسـت جـز گـنــج و شــمــشــيــر پــشــت   چـــنـــان شـــاهـــزاده جـــوان را بـــكـــشـــت
درخــــتــــي بــــرآورد يــــازان بـــــه بـــــار   هـــم از پــــشــــت او روشــــن كــــردگــــار
كــه انــدر جــهــان كــردگــار او بــس اســت   كـه بـا او بـگـفـت آنـك جـز تــو كــس اســت
كـــزويـــســـت پـــيـــروزي و دســـتــــگــــاه   خــداونــد خــورشــيـــد و كـــيـــوان و مـــاه
نـــخـــواهـــد ز تـــو كـــژي و كـــاســــتــــي   خـــداونـــد هـــســـتــــي و هــــم راســــتــــي
خــور و مــاه ازيــن دانــش آگــاه نـــيـــســـت   جـــز از راي و فـــرمـــان او راه نـــيـــســـت
بـــه تـــوران شـــدن كـــار را نــــاگــــزيــــر   پـــســـر را بـــفـــرمـــود گــــودرز پــــيــــر
بــــيــــامــــد بــــه كــــردار پــــيــــر ژيــــان   بــه فــرمـــان او گـــيـــو بـــســـتـــه مـــيـــان
هــر آن كــس كــه در راه تـــنـــهـــا بـــديـــد   هــمــي تــاخــت تــا مـــرز تـــوران رســـيـــد
ز كــي خــســرو از وي نــشــان خــواســتــي   زبـــان را بـــه تـــركــــي بــــيــــاراســــتــــي
تـــنــــش را ز جــــان زود كــــردي تــــهــــي   چـــو گـــفـــتـــي نــــدارم ز شــــاه آگــــهــــي
ســبــك از بــرش خــاك بـــر بـــيـــخـــتـــي   بـــه خـــم كـــمـــنـــدش بـــيـــاويـــخــــتــــي
هـــــمـــــان نـــــشـــــنـــــود نـــــام و آواز او   بـــــدان تـــــا نـــــدانـــــد كـــــســــــي راز او
ورا رهـــنـــمـــون بـــود ز آن انــــجــــمــــن   يــكــي را هــمـــي بـــرد بـــا خـــويـــشـــتـــن
بـــرو راز نـــگـــشــــاد تــــا چــــنــــد گــــاه   هـــمــــي رفــــت بــــيــــدار بــــا او بــــه راه
ســخــن پــرســم از تــو يـــكـــي در نـــهـــان   بـــدو گـــفـــت روزي كـــه انـــدر جــــهــــان
نــــدارم دريــــغ از تــــو پــــرمــــايــــه تــــن   بــبــخــشــم تـــرا هـــرچ خـــواهـــي ز مـــن
ولــيــكــن پــراگــنــده بــا هــر كـــســـســـت   چــنــيــن داد پــاســخ كــه دانــش بــســـســـت
ز پـــاســــخ زبــــان را نــــيــــابــــي تــــهــــي   اگــر زانــك پــرســـيـــم هـــســـت آگـــهـــي
بــبــايــد بــه مـــن بـــرگـــشـــادنـــت راســـت   بـدو گـفـت كـي خـسـرو اكـنــون كــجــاســت
چــنــيـــن نـــام هـــرگـــز نـــپـــرســـيـــده ام   چــنــيــن داد پـــاســـخ كـــه نـــشـــنـــيـــده ام

آخرین بروز رسانی ( ۲۶ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com