FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow ديدن گودرز كي خسرو را به خواب
ديدن گودرز كي خسرو را به خواب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

ديدن گودرز كي خسرو را به خواب  

كـــه ابـــري بـــرآمــــد ز ايــــران پــــر آب   چـنــان ديــد گــودرز يــك شــب بــه خــواب
بـه گــودرز گــفــتــي كــه بــگــشــاي گــوش   بــرآن ابــر بــاران خــجـــســـتـــه ســـروش
و زيــــن نــــامــــور تــــرك نـــــر اژدهـــــا   چــو خــواهــي كــه يــابــي ز تــنــگــي رهـــا
كــجـــا نـــام آن شـــاه كـــي خـــســـروســـت   بـــه تـــوران يـــكـــي نـــامـــداري نـــوســــت
هـــنـــرمـــنــــد و از گــــوهــــر نــــامــــدار   ز پــشـــت ســـيـــاوش يـــكـــي شـــهـــريـــار
ز مــــــادر ســـــــوي تـــــــور دارد نـــــــژاد   ازيــن تــخـــمـــه از گـــوهـــر كـــي قـــبـــاد
ز چــرخ آنــچ پــرســـد دهـــد پـــاســـخـــش   چـــو آيــــد بــــه ايــــران پــــي فــــرخــــش
كـــنــــد كــــشــــور تــــور زيــــر و زبــــر   مـــيـــان را بـــبـــنـــدد بــــه كــــيــــن پــــدر
نـــخـــارد ســـر از كـــيـــن افـــراســــيــــاب   بـــه دريـــاي قـــلـــزم بــــه جــــوش آرد آب
شـــب و روز در جـــنـــگ بـــر زيـــن بـــود   هــمــه ســـالـــه در جـــوشـــن كـــيـــن بـــود
نــيــابــد جــز از گــيــو ازو كـــس نـــشـــان   ز گــــردان ايـــــران و گـــــردن كـــــشـــــان
بــــدو دارد از داد گــــســــتــــرده مــــهـــــر   چــنــيــن اســت فــرمــان گــردان ســـپـــهـــر
نـــيـــايــــش كــــنــــان پــــيــــش دادار شــــد   چـــو از خـــواب گــــودرز بــــيــــدار شــــد
ز شـــاه جـــهــــانــــدار شــــد پــــرامــــيــــد   بــمـــالـــيـــد بـــر خـــاك ريـــش ســـپـــيـــد
بــــرآمــــد بــــه كــــردار زريــــن چـــــراغ   چـو خــورشــيــد پــيــدا شــد از پــشــت زاغ
بـــيـــاراســـت ايـــوان بـــه كـــرســـي ســــاج   ســپــهــبــد نــشــســت از بــر تــخـــت عـــاج
وز آن خــوب چــنــدي ســخــن هــا بــرانــد   پـرانـديـشــه مــر گــيــو را پــيــش خــوانــد
هـــمـــان اخـــتـــر گـــيـــتـــي افـــروز تــــو   بــــدو گــــفــــت فـــــرخ پـــــي و روز تـــــو
پــر از آفــريـــن شـــد ســـراســـر زمـــيـــن   تــــو تـــــا زادي از مـــــادر بـــــافـــــريـــــن
مــــرا روي بــــنــــمــــود در خـــــواب دوش   بــه فــرمــان يــزدان خــجــســتــه ســـروش
بــشــســتــي جـــهـــان را ســـراســـر ز غـــم   نــشــســتــه بــر ابــري پـــر از بـــاد و نـــم
جـهـانـي پــر از كــيــن و بــي نــم چــراســت   مـرا ديـد و گـفـت ايـن هـمــه غــم چــراســت
نــــدارد هــــمــــي راه شــــاهــــان نـــــگـــــاه   ازيـــرا كـــه بـــي فـــر و بـــرزســـت شــــاه
ســوي دشــمــنــان افــگــنــد رنــج و كـــيـــن   چــو كــي خــســرو آيــد ز تــوران زمـــيـــن
مـــگـــر نـــامـــور پـــور گــــودرز گــــيــــو   نـــبـــيـــنـــد كـــس او را ز گـــردان نـــيــــو
كــه از تــو گــشــايـــد غـــم و رنـــج بـــنـــد   چـنـيــن كــرد بــخــشــش ســپــهــر بــلــنــد
كـــنـــون نـــام جـــاويـــدت آمـــد بـــه كــــف   هـــمـــي نـــام جـــســـتـــي مـــيـــان دو صـــف
چــنــيــن نـــام هـــرگـــز نـــگـــردد كـــهـــن   كــه تــا در جــهــان مــردمــســت و ســـخـــن
بــه دســت تــو خــواهــد گــشـــادن ز بـــنـــد   زمــيــن را هــمــان بــا ســـپـــهـــر بـــلـــنـــد
هــمــانــا كـــه نـــامـــت بـــه آيـــد ز گـــنـــج   بـه رنـجـســت گــنــج و بــه نــامــســت رنــج
هــمــي نــام بــه زيــن ســپــنـــجـــي ســـراي   اگـــر جـــاودانـــه نــــمــــانــــي بــــه جــــاي
درخـــــــت وفـــــــا را بـــــــه بـــــــار آوري   جـــهــــان را يــــكــــي شــــهــــريــــار آوري
بـــكــــوشــــم بــــه راي تــــو تــــا زنــــده ام   بـــدو گـــفـــت گـــيـــو اي پـــدر بــــنــــده ام
بــه فـــرخـــنـــده نـــام و پـــي رهـــنـــمـــاي   خـــريـــدارم ايـــن را گـــر آيـــد بـــه جـــاي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com