FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow پادشاهي رستم در توران زمين هفت سال بود
پادشاهي رستم در توران زمين هفت سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهي رستم در توران زمين هفت سال بود  

بــه خـــاك انـــدر آمـــد ســـر بـــخـــت اوي   تــهــمــتــن نــشــســـت از بـــر تـــخـــت اوي
كـه پـرمـايـه آن كـس كـه دشـمـن نــجــســت   يــكــي داســتــانــي بــگـــفـــت از نـــخـــســـت
گـــر آواره از پـــيـــش بـــرگـــشـــتـــه بـــه   چــو بــدخــواه پــيــش آيــدت كــشــتــه بـــه
بـــگـــفـــتـــنـــد بـــا او يـــكـــايـــك درســـت   از ايــوان هــمـــه گـــنـــج او بـــاز جـــســـت
هــمــان مـــايـــه ور خـــوب رخ بـــنـــدگـــان   غـــلـــامـــان و اســـپ و پـــرســـتـــنـــدگـــان
هـمــان گــوهــر و ديــبــه و تــخــت و عــاج   در گـــنـــج ديـــنــــار و پــــرمــــايــــه تــــاج
بــســي گــوهــر از گــنــج گـــنـــگ آمـــدش   يــكــايــك ز هــر ســو بــه چــنــگ آمـــدش
ابـــا يـــاره و تـــخـــت و افـــســـر شـــدنـــد   سـپـه سـر بـه سـر ز آن تــوانــگــر شــدنــد
هــمــان يــاره و طــوق و مــنـــشـــور چـــاچ   يـــكـــي تـــوس را داد ز آن تــــخــــت عــــاج
و گــــــر نــــــام افــــــراســــــيـــــــاب آورد   ورا گـــفـــت هـــر كــــس كــــه تــــاب آورد
ازو كـــرگـــســـان را يـــكـــي ســــور كــــن   هـــمـــان گـــه ســـرش را ز تـــن دور كــــن
نـــيــــازد ســــوي كــــيــــش آهــــرمــــنــــي   كــســـي كـــو خـــرد جـــويـــد و ايـــمـــنـــي
ز رنــج ايــمــن از خــواســتـــه بـــي نـــيـــاز   چــو فــرزنــد بـــايـــد كـــه داري بـــه نـــاز
هــــمــــي داد و بــــر داد دادن بــــســـــيـــــچ   تـــو درويـــش را رنـــج مـــنـــمـــاي هـــيـــچ
فـري بـرتــر از فــر جــمــشــيــد نــيــســت   كـه گـيـتـي سـپـنـجـسـت و جـاويـد نــيــســت
جــــهــــان را جــــزو كــــدخـــــدا آوريـــــد   ســـپـــهـــر بـــلـــنــــدش بــــه پــــا آوريــــد
دو تــــا يــــاره و طــــوق بــــا گــــوشــــوار   يـــكـــي تـــاج پــــر گــــوهــــر شــــاهــــوار
بــســـي پـــنـــد و مـــنـــشـــور آن مـــرز داد   ســپــيــجــاب و ســغـــدش بـــه گـــودرز داد
كـه چـون تـو كـسـي نـيـسـت ز ايـران زمـيــن   ســـتــــودش فــــراوان و كــــرد آفــــريــــن
هـــمـــان بـــزم و رزم از تـــو داريــــم يــــاد   بــــزرگــــي و فــــر و بـــــلـــــنـــــدي و داد
روانــــت هــــمــــي از تــــو رامـــــش بـــــرد   تـــرا بـــا هـــنـــر گـــوهـــرســـت و خــــرد
كــــه آمــــوزگــــار بــــزرگــــان تــــويـــــي   روا بـــاشـــد ار پـــنـــد مــــن بــــشــــنــــوي
ز فـــرمـــان تـــو كـــس نـــيـــايــــد بــــرون   ســــپــــيــــجــــاب تــــا آب گــــلــــزريــــون
فــرســتــاد و ديــنــار و تــخـــت و كـــمـــر   فـــــريـــــبـــــرز كـــــاوس را تــــــاج و زر
ســـــــيــــــــاوش رد را بــــــــرادر تــــــــوي   بـــدو گـــفـــت ســـالـــار و مـــهـــتـــر تـــوي
ز فــتــراگ مـــگـــشـــاي بـــنـــد كـــمـــنـــد   مـــيـــان را بـــه كـــيـــن بـــرادر بــــبــــنــــد
بـه هـر جــاي از دشــمــنــان كــيــنــه خــواه   بـــه چـــيـــن و خـــتـــن انـــدر آور ســـپـــاه
ز تــــن دور كــــن خــــورد و آرام خـــــواب   مـــيــــاســــاي از كــــيــــن افــــراســــيــــاب
كـه بـنـشــســت رســتــم بــه شــاهــنــشــهــي   بــه مــاچــيــن و چــيــن آمــد ايـــن آگـــهـــي
ز ديــــنـــــار وز گـــــوهـــــر شـــــاهـــــوار   هــمــه هــديــه هــا ســاخــتـــنـــد و نـــثـــار
بــــديــــد آن روان هــــاي بــــيـــــدارشـــــان   تـــهـــمـــتـــن بـــه جـــان داد زنـــهـــارشــــان
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com