FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow فرستادن افراسياب خسرو را به ختن
فرستادن افراسياب خسرو را به ختن چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

فرستادن افراسياب خسرو را به ختن  

بــگـــســـتـــرد يـــاقـــوت بـــر جـــويـــبـــار   چـو خـورشـيـد بــرزد ســر از كــوهــســار
بــبــخــشــيــد يــكــســر بـــه مـــردان مـــرد   تــهــمــتــن هــمــه خــواســتــه گـــرد كـــرد
تـهـمـتـن بــرانــگــيــخــت لــشــگــر ز جــاي   خــــروش آمــــد و نــــالــــه ي كـــــرنـــــاي
هـــمـــه رخ ز كـــيـــن ســـيـــاوش پــــر آب   نـــهـــادنـــد ســــر ســــوي افــــراســــيــــاب
كـــه رســـتــــم بــــه تــــوران درآورد روي   پــس آگــاهــي آمــد بــه پـــرخـــاشـــجـــوي
بــدي را بــبــســـتـــنـــد يـــكـــســـر مـــيـــان   بــه پــيــران چــنــيــن گــفــت كــايــرانــيــان
بـــــه كـــــام دلـــــيـــــران ايــــــران شــــــود   كــنــون بــوم و بــر جــمــلــه ويــران شــود
ازيــــن كـــــودك شـــــوم بـــــي فـــــرهـــــي   كـــســـي نــــزد رســــتــــم بــــرد آگــــهــــي
يـــكـــي نـــاســـزا بـــرنـــهـــنـــدش كـــلــــاه   هــم آنــگــه بــرنـــدش بـــه ايـــران ســـپـــاه
بــــر شـــــوم پـــــي زاده ي بـــــدگـــــمـــــان   نـــونـــدي بـــرافـــگـــن هـــم انــــدر زمــــان
بــيــارد بــگــويــد ســـخـــن بـــيـــش و كـــم   كــه بــا مــادر آن هـــر دو تـــن را بـــه هـــم
شـدنـد آن دو بــي چــاره چــون بــي هــشــان   نـــونـــدي بــــيــــامــــد بــــبــــردنــــدشــــان
پـــر از درد و تـــيـــمـــار و تـــاب آمـــدنـــد   بـــه نـــزديـــك افـــراســــيــــاب آمــــدنــــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com