FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow گريختن افراسياب از رستم
گريختن افراسياب از رستم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

گريختن افراسياب از رستم  

كــه بــيــدار بــخــت انــدر آمــد بــه خــواب   چــنــيــن گــفــت بــا لــشــگــر افــراســيـــاب
نـــــمـــــانـــــد مـــــرا روزگـــــار درنــــــگ   اگـر ســســتــي آريــد يــك تــن بــه جــنــگ
بــه نــيـــزه خـــور انـــدر زمـــيـــن آوريـــد   بــريــشــان ز هــر ســو كـــمـــيـــن آوريـــد
بـــر تـــوس شـــد داغ دل كـــيـــنــــه خــــواه   بــيــامـــد خـــود از قـــلـــب تـــوران ســـپـــاه
غــمــي شــد دل تــوس و بــنــمـــود پـــشـــت   از ايـــران فـــراوان ســـپـــه را بـــكـــشــــت
كــه امــروز ازيــن رزم شــد رنــگ و بــوي   بـــر رســـتـــم آمـــد يـــكـــي چـــاره جـــوي
درفــــش ســــپــــهــــدار ايــــران نــــگـــــون   هــمــه رزمــگــه شـــد چـــو دريـــاي خـــون
پــــس او فــــرامــــرز بـــــا انـــــجـــــمـــــن   بـــيـــامـــد ز قـــلـــب ســـپــــه پــــيــــل تــــن
كــه دلــشــان ز رســتــم بــدانـــديـــش بـــود   ســـپـــردار بـــســـيــــار در پــــيــــش بــــود
هـمـه دل پــر از كــيــن و ســر پــر شــتــاب   هــمــه خــويــش و پــيــونــد افــراســـيـــاب
فــرامــرز و تــوس انــدر آمــد بــه پـــشـــت   تــهــمــتــن فـــراوان ازيـــشـــان بـــكـــشـــت
نـــگـــه كـــرد بــــر جــــايــــگــــاه درفــــش   چــو افـــراســـيـــاب آن درفـــش بـــنـــفـــش
ســرافــراز وز تــخــمــه ي نــيـــرمـــســـت   بــدانــســت كــان پــيــل تــن رســتـــمـــســـت
بـيـفــشــارد ران پــيــش او شــد بــه جــنــگ   بــرآشــفــت بــر ســان جــنــگـــي پـــلـــنـــگ
بـــه كـــردار شـــيـــر ژيـــان بــــردمــــيــــد   چـــو رســـتـــم درفـــش ســـيـــه را بـــديـــد
عـــنـــان بـــاره ي تـــيـــزتـــگ را ســـپــــرد   بـــه جـــوش آمـــد آن نــــام بــــردار گــــرد
بــه پــيــگـــار خـــون رفـــت چـــون رود آب   بــرآويــخــت بــا ســركـــش افـــراســـيـــاب
بـــزد بـــر بـــر رســـتـــم كـــيـــنـــه خـــواه   يـــكـــي نـــيـــزه ســـالـــار تـــوران ســـپــــاه
بــه بـــبـــر بـــيـــان بـــر نـــبـــد كـــارگـــر   ســـنـــان انـــدر آمـــد بـــه بـــنـــد كــــمــــر
يـــكـــي نـــيـــزه زد بـــر ســــر اســــپ اوي   تــهـــمـــتـــن بـــه كـــيـــن انـــدر آورد روي
بـــيـــفـــتـــاد زو شـــاه پــــرخــــاشــــخــــر   تــــگــــاور ز درد انــــدر آمــــد بــــه ســــر
كـــــه از رزم كـــــوتـــــه كــــــنــــــد راه او   هــمـــي جـــســـت رســـتـــم كـــمـــرگـــاه او
بـــــه گـــــردن بـــــرآورد گـــــرز گـــــران   نـــگـــه كـــرد هـــومـــان بـــديـــد از كـــران
بــه لــشــگــر خــروش آمــد از انـــجـــمـــن   بـــزد بـــر ســـر شــــانــــه ي پــــيــــل تــــن
بـــجـــســـت از كـــفـــش نـــام بـــردار شـــاه   ز پــس كــرد رســتــم هــمــان گـــه نـــگـــاه
بـه دنـبــال هــومــان بــرانــگــيــخــت رخــش   بــرآشـــفـــت گـــردافـــگـــن تـــاج بـــخـــش
زمـــانـــه بـــدش مـــانـــده او را نـــيــــافــــت   بــتــازيــد چــنــدي و چـــنـــدي شـــتـــافـــت
يــكــي بــاره ي تــيــزتـــگ بـــرنـــشـــســـت   ســپــهــدار تـــركـــان نـــشـــد زيـــر دســـت
گــريــزان هــمــي رفــت پــرخـــاشـــجـــوي   چــو از جــنــگ رســتــم بــپــيــچــيــد روي
هـــمـــي آســــمــــان انــــدر آمــــد ز جــــاي   بــــرآمـــــد ز هـــــر ســـــو دم كـــــرنـــــاي
گـــــرايـــــيـــــدن گــــــرزهــــــاي گــــــران   بـــه ابــــر انــــدر آمــــد خــــروش ســــران
ســنــان هــا بــه ابــر انــدر افـــراشـــتـــنـــد   گــوان ســر بــه ســر نــعــره بــرداشــتــنــد
وگــر لــالــه بــر زعــفــران رســـتـــه بـــود   زمـيـن سـر بـه سـر كـشـتـه و خـسـتـه بــود
شــده پـــاي پـــيـــل از دل كـــشـــتـــه لـــعـــل   سـپــردنــد اســپــان هــمــي خــون بــه نــعــل
كــــه رســــتــــم ز بــــازو هــــمـــــي داد داد   هــزيــمــت گــرفــتــنــد تــركــان چــو بـــاد
تــهــمــتــن هــمـــي شـــد پـــس بـــدگـــمـــان   ســـه فـــرســـنـــگ چـــون اژدهـــاي دمــــان
سـپـه يــكــســر از جــنــگ نــاســاز گــشــت   وز آن جــايــگــه پـــيـــل تـــن بـــازگـــشـــت
كـه چـون يـافـت شـيـر از يـكـي گـور كــوس   ز رســتــم بــپــرســيـــد پـــرمـــايـــه تـــوس
چــــو يــــاد آرد از يــــال جـــــنـــــگ آوران   بــدو گـــفـــت رســـتـــم كـــه گـــرز گـــران
بــر و يــال كــوبــنـــده بـــايـــد نـــخـــســـت   دل ســنـــگ و ســـنـــدان نـــمـــانـــد درســـت
تــو آهــن مــخـــوانـــش كـــه مـــوم آن بـــود   عــمــودي كــه كـــوبـــنـــده هـــومـــان بـــود
ســپــه يــكــســر از خــواســتــه بــي نــيـــاز   بـه لــشــگــرگــه خــويــش گــشــتــنــد بــاز
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com