FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow كشته شدن پيلسم به دست رستم
كشته شدن پيلسم به دست رستم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

كشته شدن پيلسم به دست رستم  

دلـــش پـــر ز خـــون كـــرده چــــهــــره دژم   بـــيـــامـــد ز قـــلـــب ســـپـــه پـــيـــلــــســــم
كــه اي پــرهــنــر خــســرو نــيـــك خـــواه   چــنــيــن گــفـــت بـــا شـــاه تـــوران ســـپـــاه
يــكــي بــاره و جــوشـــن و گـــرز و تـــيـــغ   گـــر ايـــدونــــك از مــــن نــــداري دريــــغ
هــــمـــــه نـــــام او زيـــــر نـــــنـــــگ آورم   ابــــا رســــتــــم امـــــروز جـــــنـــــگ آورم
هــمــان خــود و تــيــغ جــهـــان بـــخـــش او   بـــه پـــيــــش تــــو آرم ســــر و رخــــش او
ســـر نـــيـــزه بـــگــــذاشــــت از آفــــتــــاب   ازو شــــاد شــــد جـــــان افـــــراســـــيـــــاب
هــمــانــا كــه پــيــلـــت نـــيـــارد بـــه زيـــر   بـــدو گـــفـــت كـــاي نـــام بـــردار شـــيــــر
زمــــــانــــــه بــــــرآســــــايـــــــد از داوري   اگـــر پـــيـــل تـــن را بــــه چــــنــــگ آوري
بـه گـنـج و بـه تـيــغ و بــه تــخــت و كــلــاه   بـه تـوران چـو تـو كــس نــبــاشــد بــه جــاه
ســــپــــارم تــــرا دخــــتــــر و كــــشـــــورم   بـــه گـــردان ســـپـــهـــر انـــدر آري ســـرم
هـمـان گـوهـر و گـنــج و شــهــر آن تــســت   از ايــران و تـــوران دو بـــهـــر آن تـــســـت
بــيــامــد بـــر شـــاه خـــورشـــيـــد بـــخـــت   چـو بـشـنـيـد پـيـران غـمـي گــشــت ســخــت
هــمــي بــر تـــن خـــويـــش دارد ســـتـــيـــز   بــدو گــفــت كــايــن مــرد بــرنـــا و تـــيـــز
نــيــنــديــشــد از كــار فــرجـــام خـــويـــش   هــمــي در گــمــان افــتــد از نــام خـــويـــش
وگــــــر خــــــيــــــره ســــــوي دم اژدهــــــا   كـــســـي ســـوي دوزخ نـــپـــويـــد بـــه پــــا
ســــر خــــويـــــش را زيـــــر گـــــرد آورد   گـــر او بـــا تـــهــــمــــتــــن نــــبــــرد آورد
بــود ايــن ســخــن نــيــز بــر شـــاه نـــنـــگ   شــكــســتــه شــود دل گــوان را بــه جــنــگ
فــزون تــر بــر او مــهـــر مـــهـــتـــر بـــود   بــرادر تــو دانــي كــه كــهـــتـــر بـــه ســـال
كـــــزيـــــن پـــــهـــــلـــــوان دل نـــــدارم دژم   بـه پـيـران چــنــيــن گــفــت پــس پــيــلــســم
نــيــارم بــه بــخــت تـــو بـــر شـــاه نـــنـــگ   كـه گـر مـن كـنـم جـنـگ جـنــگــي نــهــنــگ
چــه كــردم تــو ديــدي ز مـــن دســـت بـــرد   بــه پــيـــش تـــو بـــا نـــامـــور چـــار گـــرد
شــكــســتــن دل مــن نـــه انـــدر خـــورســـت   هــمــانــا كــنــون زورم افــزون تـــر اســـت
بــــه گــــرد در اخــــتــــر بــــد مـــــگـــــرد   بــرآيـــد بـــه دســـت مـــن ايـــن كـــاركـــرد
يـــكـــي اســـپ شـــايـــســــتــــه ي كــــارزار   چـو بـشــنــيــد زو ايــن ســخــن شــهــريــار
هـــمـــان نــــيــــزه و درع و خــــود گــــوان   بــدو گــفــت بــا تـــيـــغ و بـــرگـــســـتـــوان
هــمــي رانـــد چـــون شـــيـــر بـــا بـــاد و دم   بـــيـــاراســـت آن جـــنـــگ را پـــيـــلـــســــم
كـه گـويـد كــه او روز جــنــگ اژدهــاســت   بــه ايــرانــيــان گــفــت رســتــم كــجــاســت
بــزد دســت و تــيــغ از مــيــان بــركــشــيــد   چـو بـشـنـيـد گـيــو ايــن ســخــن بــردمــيــد
نـــســـازد هـــمـــانـــا كـــه آيـــدش نـــنــــگ   بـدو گـفـت رسـتــم بــه يــك تــرگ جــنــگ
دمـــان گـــيـــو گـــودرز بـــا پـــيــــلــــســــم   بــرآويــخــتــنــد آن دو جــنــگــي بـــه هـــم
بـــرون آمـــدش هـــر دو پــــا از ركــــيــــب   يــكــي نــيــزه زد گــيــو را كـــز نـــهـــيـــب
هــمــي يـــار جـــنـــگـــي بـــه كـــار آمـــدش   فــــرامــــرز چــــون ديـــــد يـــــار آمـــــدش
بـــزد نـــيـــزه از تــــيــــغ او شــــد قــــلــــم   يــكــي تـــيـــغ بـــر نـــيـــزه ي پـــيـــلـــســـم
شـكــســتــه شــد آن تــيــغ پــرخــاشــجــوي   دگــــر بــــاره زد بــــر ســــر تـــــرگ اوي
بـــه مـــيــــدان بــــه كــــردار شــــيــــر دژم   هــمــي گــشــت بــا آن دو يـــل پـــيـــلـــســـم
دو گـــرد دلـــيـــر و گـــرانـــمـــايـــه ديــــد   تــهــمــتــن ز قــلـــب ســـپـــه بـــنـــگـــريـــد
بــــه ابـــــر انـــــدر آورده از بـــــاد گـــــرد   بــرآويـــخـــتـــه بـــا يـــكـــي شـــيـــرمـــرد
ز تــــركــــان نـــــدارد كـــــس آن زور و دم   بــدانــســت رســتــم كــه جــز پـــيـــلـــســـم
ز گـــفـــت ســـتــــاره شــــمــــر مــــوبــــدان   و ديـــگـــر كـــه از نــــامــــور بــــخــــردان
جــهــان را چــپ و راســت پــيـــمـــوده بـــود   ز اخــتــر بــد و نــيـــك بـــشـــنـــوده بـــود
خــــرد يــــابــــد و بــــنـــــد آمـــــوزگـــــار   كـــه گـــر پـــيـــلـــســـم از بــــد روزگــــار
بـــه ايـــران و تـــوران نـــبـــنـــدد كــــمــــر   نــبــرده چــنــو درجــهـــان ســـر بـــه ســـر
كــه ايــدر بــه چـــنـــگـــم دمـــان آمـــدســـت   هـــمــــانــــا كــــه او را زمــــان آمــــدســــت
مـــگـــر نـــاورنـــد انـــدكـــي پـــاي پـــيـــش   بـه لـشـگـر بــفــرمــود كــز جــاي خــويــش
بـــبـــيـــنــــم كــــه دارد پــــي و شــــاخ و دم   شـــوم بـــرگــــرايــــم تــــن پــــيــــلــــســــم
بــيــفــشــارد ران تــرگ بــر ســر گــرفــت   يــكــي نـــيـــزه ي بـــاركـــش بـــرگـــرفـــت
بــه چــشــم انــدر آورد رخــشـــان ســـنـــان   گــران شــد ركــيــب و ســبــك شــد عــنــان
هــمــي تــاخــت از قــلــب تــا پـــيـــش صـــف   غــمــي گــشــت و بـــر لـــب بـــرآورد كـــف
مـــرا خـــواســـتـــي تـــا بـــســـوزي بــــه دم   چــنــيــن گــفــت كــاي نــامــور پــيـــلـــســـم
يـــكـــي كـــرد بـــا او ســـخـــن در نـــبــــرد   هـمـي گـفــت و مــيــتــاخــت بــر ســان گــرد
ز زيــن بــرگــرفــتــش بــه كـــردار گـــوي   يـــكـــي نـــيـــزه زد بـــر كـــمـــرگــــاه اوي
بــيـــنـــداخـــتـــش خـــوار در قـــلـــبـــگـــاه   هــمــي تــاخــت تــا قـــلـــب تـــوران ســـپـــاه
بـــپـــوشـــيـــد كـــز گـــرد شــــد لــــاژورد   چـنــيــن گــفــت كــايــن را بــه ديــبــاي زرد
بـــيـــامـــد دمـــان تـــا بـــه قـــلـــب ســــپــــاه   عــنــان را بــپــيـــچـــيـــد ز آن جـــايـــگـــاه
تـــن پـــيـــلـــســـم دور ديـــد از پــــزشــــگ   بــبــاريــد پــيــران ز مـــژگـــان ســـرشـــگ
شــكــســتــه شــد و تــيــره شــد رزمـــگـــاه   دل لــــشــــگــــر و شــــاه تــــوران ســــپــــاه
ده و دار گـــــردان پـــــرخـــــاشـــــجــــــوي   خــروش آمــد از لــشــگــر هـــر دو ســـوي
ز هــر ســو هــمــي رفــت تــا چــنــد مــيـــل   خــروشــيــدن كـــوس بـــر پـــشـــت پـــيـــل
هـــمـــه كـــوه دريـــا شـــد و دشــــت كــــوه   زمــيــن شــد ز نـــعـــل ســـتـــوران ســـتـــوه
هـــمـــي آســــمــــان انــــدر آمــــد ز جــــاي   ز بـــس نـــعـــره و نـــالــــه ي كــــره نــــاي
ســـراســـر ســـر ســـروران شـــد نـــگـــون   هـمـي سـنـگ مـرجـان شـد و خــاك و خــون
كـه شــد خــاك دريــا و هــامــون چــو كــوه   بــكــشــتــنـــد چـــنـــدان ز هـــر دو گـــروه
هــــوا را بــــپــــوشــــيــــد گــــرد ســــپــــاه   يـــكـــي بـــاد بـــرخـــاســــت از رزمــــگــــاه
يــك از ديــگــران بــاز نـــشـــنـــاخـــتـــنـــد   دو لـشـگـر بــه هــامــون هــمــي تــاخــتــنــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com