FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow لشگر كشيدن افراسياب به كين پسر
لشگر كشيدن افراسياب به كين پسر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

لشگر كشيدن افراسياب به كين پسر  

تــنـــان پـــر ز خـــون و ســـران پـــر ز درد   چــو لــشــگــر بـــيـــامـــد ز دشـــت نـــبـــرد
كــه بــيــدار بــخــت انــدر آمــد بــه خــواب   خــبــر شــد ز تــركــان بـــه افـــراســـيـــاب
چــنــان دولــت تـــيـــز بـــرگـــشـــتـــه شـــد   هــمــان ســرخــه ي نــامــور كــشــتــه شـــد
تـنــش را بــه خــون غــرقــه بــر دار كــرد   بـــريـــده ســـرش را نـــگـــون ســـار كـــرد
بــه كــيــن ســيــاوش كــمــر بــســتـــه انـــد   هــمــه شــهــر ايــران جــگــرخــســتــه انــد
هــمــي كــنــد مــوي و هــمــي ريـــخـــت آب   نــگـــون شـــد ســـر و تـــاج افـــراســـيـــاب
ردا نــــــامــــــدارا يــــــلــــــا بـــــــخـــــــردا   هــــمــــي گــــفــــت رادا ســـــرا مـــــوبـــــدا
دريــــغ آن كــــي بــــرز و بــــالــــاي شـــــاه   دريـــغ ارغـــوانـــي رخـــت هـــم چـــو مــــاه
هــمــه جــام هــا كــرد بــر خــويــش چــاك   خــروشــان بــه ســر بــر پــراگــنــد خــاك
كـه مـا را بـرآمـد ســر از خــورد و خــواب   چــنــيــن گــفــت بــا لــشــگــر افــراســيـــاب
نــهــانــي ز خــفــتــان و جــوشــن كـــنـــيـــد   هــمــه كــيــنــه را چــشــم روشــن كــنــيــد
بــجــنــبـــيـــد بـــر بـــارگـــه لـــشـــگـــرش   چـــو بـــرخـــاســــت آواي كــــوس از درش
هـــمـــي آســـمـــان بـــر زمـــيـــن داد بـــوس   بــزد نــاي رويــيـــن و بـــربـــســـت كـــوس
كــــــه اي نــــــامــــــداران روز نــــــبــــــرد   بــه گــردن كــشـــان خـــســـرو آواز كـــرد
نــجــويــد زمـــان مـــرد پـــرخـــاشـــجـــوي   چــو بــرخـــيـــزد آواي كـــوس از دو روي
بــه ايــرانــيــان پــاك نــفـــريـــن كـــنـــيـــد   هــمــه رزم را دل پــر از كـــيـــن كـــنـــيـــد
دم نـــــاي رويـــــيـــــن و هــــــنــــــدي دراي   خــــروش آمــــد و نــــالــــه ي كـــــرنـــــاي
بـــه ابـــر انـــدر آمـــد فـــغـــان و خـــروش   زمــيــن آمــد از ســـم اســـپـــان بـــه جـــوش
كـــس آمـــد بــــر رســــتــــم از ديــــدگــــاه   چــو بــرخــاســـت از دشـــت گـــرد ســـپـــاه
هــــمـــــه رزم جـــــويـــــان كـــــنـــــداوران   كـــه آمـــد ســـپـــاهـــي چـــو كـــوه گــــران
بـــرفـــتـــنـــد بــــا كــــاويــــانــــي درفــــش   ز تـــيـــغ دلـــيـــران هـــوا شـــد بـــنـــفــــش
جــهــان شــد پــر از مــردم جـــنـــگ جـــوي   بــــرآمــــد خــــروش ســــپـــــاه از دو روي
ســتــاره بــه چــنــگ نــهـــنـــگ انـــدرســـت   خــور و مــاه گــفــتــي بــه رنــگ انــدرســت
گـرفـتـنـد گـوپــال و خــنــجــر بــه چــنــگ   ســپــهــدار تــركــان بـــرآراســـت جـــنـــگ
ســـپــــاهــــي ز تــــركــــان دنــــان و دمــــان   بـــيـــامـــد ســـوي مـــيـــمـــنــــه بــــارمــــان
بــه قـــلـــب انـــدرون شـــاه بـــا انـــجـــمـــن   ســـوي مـــيــــســــره كــــهــــرم تــــيــــغ زن
هـــوا شـــد ز تـــيـــغ يــــلــــان نــــاپــــديــــد   و زيــن روي رســتــم ســپــه بــركــشـــيـــد
ســـواران بـــيــــدار بــــا پــــيــــل و كــــوس   بــيــاراســت بــر مــيــمــنــه گــيــو و تــوس
هــجــيــر و گــرانــمــايــگـــان يـــكـــســـره   چـــو گـــودرز گـــشـــواد بـــر مـــيـــســــره
زره دار بـــــا خـــــنـــــجــــــر كــــــاولــــــي   بـــه قــــلــــب انــــدرون رســــتــــم زاولــــي
نـهـان گــشــت خــورشــيــد گــيــتــي فــروز   تــو گــفــتــي نــه شــب بــود پــيــدا نــه روز
ز نــيــزه هــوا هــمــچــو پــشــت پــلـــنـــگ   شـد از ســم اســپــان زمــيــن ســنــگ رنــگ
ســر كــوه پــر تــرگ و جــوشــن شــدســت   تــو گــفـــتـــي هـــوا كـــوه آهـــن شـــدســـت
ســر كــوه پــر تــرگ و جــوشــن شــدســت   تــو گــفـــتـــي هـــوا كـــوه آهـــن شـــدســـت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
mohamad_shah.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com