FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow كشتن فرامرز ورازاد را
كشتن فرامرز ورازاد را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

كشتن فرامرز ورازاد را  

كـــه فـــرزنـــد گـــو بـــود و ســـالـــار نـــو   ســـپــــه را فــــرامــــرز بــــد پــــيــــش رو
ز دشــمــن كــســـي را بـــه ره بـــر نـــديـــد   هــمـــي رفـــت تـــا مـــرز تـــوران رســـيـــد
كــه بــا لــشــگــر و گــنـــج و بـــا آب بـــود   دران مــــرز شــــاه ســــپــــيــــجــــاب بــــود
دلـــيـــر و ســــپــــه تــــاز و روشــــن روان   ورازاد بــــــد نـــــــام آن پـــــــهـــــــلـــــــوان
هــــــمــــــه رزم جــــــوي از در كــــــارزار   ســپــه بــود شــمـــشـــيـــرزن ســـي هـــزار
بـــيـــامـــد بـــه نـــزد فــــرامــــرز تــــفــــت   ورازاد از قــــلــــب لــــشــــگــــر بــــرفــــت
چـــرا كـــرده اي ســـوي ايــــن مــــرز روي   بـپـرسـيـد و گــفــتــش چــه مــردي بــگــوي
بــجــويــي ازيــن كــار فـــرجـــام خـــويـــش   ســزد گــر بــگــويـــي مـــرا نـــام خـــويـــش
گــــر از پــــهــــلـــــوان ســـــپـــــاه آمـــــدي   هـــمــــانــــا بــــه فــــرمــــان شــــاه آمــــدي
ز اورنــــگ وز تــــاج و تــــخــــت مــــهــــي   چــــه داري ز افــــراســــيـــــاب آگـــــهـــــي
روانـــــت بـــــرآيـــــد ز تـــــاريـــــك تـــــن   نـــبـــايـــد كـــه بـــي نـــام بـــر دســــت مــــن
مـــنـــم بــــار آن خــــســــروانــــي درخــــت   فــرامـــرز گـــفـــت اي گـــو شـــوربـــخـــت
چــو خــشــم آورد پــيـــل بـــي جـــان شـــود   كـــه از نـــام او شـــيـــر پـــيـــچـــان شــــود
چـــرا كـــرد بــــايــــد هــــمــــي نــــام يــــاد   مــــرا بــــا تــــو بــــدگـــــوهـــــر ديـــــوزاد
كـه انـدر جـهـان كـيـنـه خـواه او بــس اســت   گــو پــيــل تـــن بـــا ســـپـــاه از پـــس اســـت
بــبــســت و بـــيـــامـــد چـــو شـــيـــر ژيـــان   بــه كــيــن ســيــاوش كـــمـــر بـــر مـــيـــان
هــــوا گــــرد او را نــــيــــارد بـــــه ســـــود   بــــــرآرد ازيــــــن مــــــرز بـــــــي ارز دود
هـــمـــي خـــوار دانــــســــت پــــيــــگــــار او   ورازاد بـــــشـــــنـــــيـــــد گـــــفـــــتـــــار او
كــمــان هــا ســراســر بــه زه بــرنـــهـــيـــد   بــه لــشــگــر بــفــرمــود كــانـــدر دهـــيـــد
بـــه ســـر بـــرنـــهـــادنـــد ز آهـــن كـــلـــاه   رده بــركـــشـــيـــد از دو ســـويـــه ســـپـــاه
هــمــي كــر شــد از نــالــه ي كــوس گــوش   ز هــر ســو بـــرآمـــد ز گـــردان خـــروش
فـــــرامـــــرز را دل بـــــرآمـــــد ز جــــــاي   چـــــو آواز كـــــوس آمـــــد و كـــــرنـــــاي
ورازاد را گــفــت لـــشـــگـــر مـــه ايـــســـت   بـه يـك حـمـلـه كــردش هــزار و دويــســت
مـــكـــافـــات بـــد را ز يـــزدان بـــديـــســــت   كـــه امــــروز بــــادافــــره ايــــزديــــســــت
ســـراســـيـــمـــه شـــد از يـــكـــي نـــامـــدار   چـنـيـن لـشـگــر گــشــن و چــنــديــن ســوار
ورازاد را راه يـــــــزدان بـــــــبـــــــســــــــت   هــمــي شــد فــرامــرز نـــيـــزه بـــه دســـت
خــروشــي چــو شــيــر ژيــان بــركــشــيــد   فـــرامـــرز جـــنـــگـــي چـــو او را بـــديـــد
بــيــفــشــرد بـــر نـــيـــزه بـــر چـــنـــگ را   بــرانــگــيــخـــت از جـــاي شـــبـــرنـــگ را
كـــه بـــگـــســـســـت زيــــر زره بــــنــــد او   يـــكـــي نـــيـــزه زد بـــر كـــمـــربـــنــــد او
كـه گـفــتــي يــكــي پــشــه دارد بــه چــنــگ   چــنــان بــرگــرفـــتـــش ز زيـــن خـــدنـــگ
ســـــــيـــــــاوش را داد چـــــــنــــــــدي درود   بــيـــفـــگـــنـــد بـــر خـــاك و آمـــد فـــرود
پـــر از خـــون بـــيـــالـــود پـــيـــراهـــنــــش   ســــر نــــامــــور دور كــــرد از تـــــنـــــش
پــراگــنــده شــد تــخــم پــرخــاش و رســت   چـنـيـن گـفـت كـايـنـت سـر كــيــن نــخــســت
هــمــي دود بـــرشـــد بـــه چـــرخ بـــلـــنـــد   هــمــه بــوم و بــر آتـــش انـــدر فـــگـــنـــد
ز كــــــار ورازاد پــــــرخــــــاشــــــخـــــــر   يـــكـــي نـــامـــه بـــنـــبـــشـــت نــــزد پــــدر
ورا بـــرگـــرفـــتــــم ز زيــــن پــــلــــنــــگ   كـه چــون بــرگــشــادم در كــيــن و جــنــگ
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com