FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow رسيدن رستم به نزد كاوس
رسيدن رستم به نزد كاوس چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

رسيدن رستم به نزد كاوس  

بــه نـــزديـــك ســـالـــار گـــيـــتـــي فـــروز   پـــس آگـــاهـــي آمـــد ســــوي نــــيــــم روز
هـــمـــي خـــاك تـــيـــره آمـــد بـــه جــــوش   كــه از شــهـــر ايـــران بـــرآمـــد خـــروش
هــمــه جــامــه ي خــســروي كـــرد چـــاك   پــــراگــــنــــد كــــاوس بــــر يــــال خــــاك
ز زاول بـــــه زاري بـــــرآمـــــد خـــــروش   تـهـمــتــن چــو بــشــنــيــد زو رفــت هــوش
هــمــي ريــخــت خــاك از بــر شــاخ و يــال   بــه چــنــگــال رخـــســـاره بـــشـــخـــود زال
بـــهـــشـــتـــم بـــرآمــــد ز شــــيــــپــــور دم   چــو يــك هــفــتــه بـــا ســـوگ بـــود و دژم
ز كــشــمــيــر و كــاول شــدنــد انــجـــمـــن   ســــپــــاهــــي فــــراوان بــــر پــــيــــل تــــن
دو ديــده پــر از آب و دل كـــيـــنـــه جـــوي   بــــه درگــــاه كـــــاوس بـــــنـــــهـــــاد روي
هـــمـــه جـــامـــه ي پـــهـــلـــوي بـــردريـــد   چــو نــزديــكـــي شـــهـــر ايـــران رســـيـــد
كــه هــرگــز تــنــم بــي ســلـــيـــح نـــبـــرد   بــــه دادار دارنــــده ســــوگــــنــــد خــــورد
هــمـــه بـــر تـــن غـــم بـــود ســـوگ نـــاك   نـــبـــاشـــد بـــشـــويـــم ســـرم را ز خــــاك
بــــه بــــازو خــــم خــــام دام مـــــنـــــســـــت   كــلــه تــرگ و شــمــشــيــر جــام مــنــســت
ســرش بــود پــر خــاك و پــر خـــاك پـــي   چـــو آمـــد بـــه نــــزديــــك كــــاوس كــــي
پــراگــنـــدي و تـــخـــمـــت آمـــد بـــه بـــار   بـــدو گـــفـــت خـــوي بـــد اي شـــهـــريـــار
ز ســر بــرگــرفـــت افـــســـر خـــســـروي   تــــرا مــــهــــر ســــودابــــه و بــــدخـــــوي
كــه بــر مــوج دريـــا نـــشـــيـــنـــي هـــمـــي   كـــنـــون آشـــكـــارا بـــبـــيـــنــــي هــــمــــي
بـــيـــامـــد بـــه مـــا بـــر زيـــانـــي بـــزرگ   از انــديـــشـــه ي خـــرد و شـــاه ســـتـــرگ
كـــفـــن بــــهــــتــــر او را ز فــــرمــــان زن   كـــســـي كـــو بـــود مـــهـــتـــر انـــجـــمــــن
خـــجـــســـتـــه زنـــي كـــو ز مـــادر نــــزاد   ســيـــاوش بـــه گـــفـــتـــار زن شـــد تـــبـــاه
ركـــــيـــــب و خـــــم خــــــســــــروآراي او   دريــــغ آن بـــــر و بـــــرز و بـــــالـــــاي او
كــه چــون او نــبـــيـــنـــد دگـــر روزگـــار   دريـــــغ آن گــــــو نــــــام بــــــرده ســــــوار
بــــه رزم افــــســـــر نـــــامـــــداران بـــــدي   چــــو در بــــزم بــــودي بــــهــــاران بـــــدي
جــهــان چــون دل خــويــش بــريــان كـــنـــم   هــمــي جــنــگ بــا چــشــم گــريــان كــنـــم
بــديــد اشـــگ خـــونـــيـــن و آن مـــهـــر او   نـــگــــه كــــرد كــــاوس بــــر چــــهــــر او
فـــرو ريـــخــــت از ديــــدگــــان آب گــــرم   نـــداد ايــــچ پــــاســــخ مــــر او را ز شــــرم
ســـوي خـــان ســـودابــــه بــــنــــهــــاد روي   تــهــمـــتـــن بـــرفـــت از بـــر تـــخـــت اوي
ز تــخــت بــزرگــيــش در خــون كــشـــيـــد   ز پـرده بــه گــيــســوش بــيــرون كــشــيــد
نـــجـــنـــبـــيـــد بـــر جـــاي كــــاوس شــــاه   بـه خــنــجــر بــه دو نــيــم كــردش بــه راه
پــر از خـــون دل و ديـــده رخـــســـاره زرد   بـــيـــامـــد بـــه درگـــاه بــــا ســــوگ و درد
پـــر از درد نـــزديـــك رســـتـــم شــــدنــــد   هــمــه شــهــر ايــران بــه مـــاتـــم شـــدنـــد
بــه درگــاه بــنــشــســت پــر درد و خــشـــم   چـو يـك هـفـتـه بـا سـوگ و بــا آب چــشــم
بـــيـــامـــد بـــه درگـــاه گــــودرز و تــــوس   بــهــشــتــم بـــزد نـــاي رويـــيـــن و كـــوس
چــو بــهـــرام و رهـــام و شـــاپـــور نـــيـــو   چو فـرهـاد و شـيـدوش و گـرگـيـن و گـيـو
گــــرازه كــــه بـــــود اژدهـــــاي دلـــــيـــــر   فــــريــــبــــرز كــــاوس درنــــده شــــيــــر
نـــگـــه بـــان هـــر مـــرز و ســــالــــار نــــو   فــرامــرز رســـتـــم كـــه بـــود پـــيـــش رو
بـــريـــن كـــيـــنـــه دادم دل و جــــان و تــــن   بـه گـردان چـنـيــن گــفــت رســتــم كــه مــن
نـــبـــنـــدد كـــمـــر نـــيـــز يـــك نـــامـــدار   كــه انــدر جــهــان چــون ســيـــاوش ســـوار
چـنـيــن كــيــنــه را خــرد نــتــوان شــمــرد   چــنــيــن كــار يــكـــســـر مـــداريـــد خـــرد
زمـيـن را ز خــون رود جــيــحــون كــنــيــد   ز دل هــا هــمــه تــرس بــيــرون كـــنـــيـــد
بــــه كــــيــــن ســــيــــاوش دل آگــــنــــده ام   بـــه يـــزدان كـــه تـــا در جـــهـــان زنـــده ام
فـــروريـــخــــت نــــاكــــارديــــده گــــروي   بــرآن تـــشـــت زريـــن كـــجـــا خـــون اوي
مــگــر بــر دلــم كــم شـــود درد و خـــشـــم   بــمــالــيــد خــواهــم هــمــي روي و چــشــم
نـــهـــاده بـــه گـــردن درون پـــالــــهــــنــــگ   و گـر هــم چــنــانــم بــود بــســتــه چــنــگ
كــشـــنـــدم دو بـــازو بـــه خـــم كـــمـــنـــد   بـه خـاك انـدرون خـوار چـون گــوســپــنــد
بــرانــگــيــزم انــدر جــهــان رســتــخـــيـــز   و گـر نـه مـن و گـرز و شـمــشــيــر تــيــز
حــرامــســت بــر مـــن مـــي و جـــام و بـــزم   نــبــيــنــد دو چــشــمــم مـــگـــر گـــرد رزم
چــو ز آن گــونـــه آواز رســـتـــم شـــنـــود   بــه درگـــاه هـــر پـــهـــلـــوانـــي كـــه بـــود
تـو گـفـتـي كـه مــيــدان بــرآمــد بــه جــوش   هــمــه بـــرگـــرفـــتـــنـــد بـــا او خـــروش
تــو گــفــتــي زمــيــن شــد بــه كــام هــژبــر   ز مــيــدان يــكــي بــانــگ بــر شــد بــه ابــر
يــلــان بــركـــشـــيـــدنـــد تـــيـــغ از نـــيـــام   بــزد مــهــره بــر پــشــت پــيــلــان بــه جــام
دم نـــاي رويــــيــــن و رويــــيــــنــــه خــــم   بـــــرآمـــــد خـــــروشــــــيــــــدن گــــــاودم
بــه دريــا تــو گــفــتــي بــه جــوش آمــد آب   جــهــان پــر شــد از كـــيـــن افـــراســـيـــاب
ز نـــيـــزه هـــوا مـــانـــد انـــدر كـــمـــيــــن   نـــبـــد جـــاي پـــويـــنـــده را بـــر زمـــيـــن
زمــيــن و زمــان دســت خــون را بــشــســـت   ســتــاره بــه جــنــگ انــدر آمــد نــخــســـت
بـــه پـــيـــش انـــدرون اخـــتـــر كـــاويــــان   بـــبـــســـتـــنــــد گــــردان ايــــران مــــيــــان
ز گــــردان شــــمــــشــــيــــرزن كــــاولـــــي   گـــزيــــن كــــرد پــــس رســــتــــم زاولــــي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-iran-1.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com