FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow آگاه شدن كاوس از كار سياوش
آگاه شدن كاوس از كار سياوش چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

آگاه شدن كاوس از كار سياوش  

كـــه شـــد روزگــــار ســــيــــاوش تــــبــــاه   چـــو آگـــاهــــي آمــــد بــــه كــــاوس شــــاه
جــــدا كــــرد ســــالــــار آن انـــــجـــــمـــــن   بـــه كـــردار مـــرغـــان ســــرش را ز تــــن
بـــريـــدنــــد ســــر ز آن تــــن شــــاهــــوار   ابــر بــي گــنــاهــش بــه خــنــجــر بــه زار
چــــو دراج زيــــر گـــــلـــــان بـــــا تـــــذرو   بــنــالــد هـــمـــي بـــلـــبـــل از شـــاخ ســـرو
بــه بــيــشـــه درون بـــرگ گـــلـــنـــار زرد   هـــمـــه شـــهــــر تــــوران پــــر از داغ درد
نــه فــريــادرس بـــود و نـــه خـــواســـتـــار   گــرفــتــنــد شــيــون بــه هـــر كـــوه ســـار
ســـر نـــامـــدارش نــــگــــون شــــد ز گــــاه   چــو ايــن گــفــتــه بــشــنــيــد كــاوس شـــاه
بــه خــاك انــدر آمـــد ز تـــخـــت بـــلـــنـــد   بــر و جــامــه بـــدريـــد و رخ را بـــكـــنـــد
بــدان ســوگ بـــســـتـــه بـــه زاري مـــيـــان   بـــرفـــتـــنـــد بـــا مـــويــــه ايــــرانــــيــــان
زبـــان از ســـيــــاوش پــــر از يــــاد كــــرد   هــمــه ديــده پــر خــون و رخـــســـاره زرد
چــو شــاپــور و فــرهــاد و رهـــام شـــيـــر   چـو تــوس و چــو گــودرز و گــيــو دلــيــر
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
shahtahmasb-safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com