FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow رفتن كي خسرو به ايران زمين
رفتن كي خسرو به ايران زمين چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

رفتن كي خسرو به ايران زمين  

مــده مــي كـــه از ســـال شـــدمـــرد مـــســـت   چـو آمــد بــه نــزديــك ســر تــيــغ شــســت
پــراگــنــده شــد مــال و بـــرگـــشـــت حـــال   بـــه جـــاي عـــنـــانــــم عــــصــــا داد ســــال
نــبــيــنــد هــمـــي لـــشـــگـــر شـــهـــريـــار   هــمــان ديـــده بـــان بـــر ســـر كـــوه ســـار
مــگــر پــيــش مـــژگـــانـــش آيـــد ســـنـــان   كـــشـــيـــدن ز دشـــمـــن نـــدانـــد عـــنــــان
هـمـان شــســت بــدخــواه كــردش بــه بــنــد   گــــرايــــنــــده ي تــــيــــزپــــاي نـــــونـــــد
هــمــش لــحــن بــلــبـــل هـــم آواي شـــيـــر   هــمــان گــوش از آواي او گــشـــت ســـيـــر
نــگــيــرم بــه جــز يــاد تــابــوت و تـــشـــت   چــو بــرداشــتــم جــام پــنــجــاه و هـــشـــت
هــــمــــان تــــيــــغ بــــرنـــــده پـــــارســـــي   دريــغ آن گــل و مــشــگ و خــوشــاب ســـي
گـــل نــــارون خــــواهــــد و شــــاخ ســــرو   نــگــردد هــمــي گـــرد نـــســـريـــن تـــذرو
كـــه چـــنـــدان زمـــان يـــابـــم از روزگـــار   هـــمـــي خـــواهـــم از روشـــن كـــردگــــار
بــمــانـــم بـــه گـــيـــتـــي يـــكـــي داســـتـــان   كـــزيـــن نـــامـــور نـــامـــه ي بـــاســــتــــان
ز مــن جــز بــه نــيــكــي نــگــيـــرنـــد يـــاد   كــه هــر كــس كـــه انـــدر ســـخـــن داد داد
كـه بــا تــيــغ تــيــزســت و بــا افــســرســت   بــدان گــيــتــيــم نــيــز خــواهــشــگــرســت
ســــرايــــنـــــده ي خـــــاك پـــــاي وصـــــي   مـــنـــم بــــنــــده ي اهــــل بــــيــــت نــــبــــي
چـــنـــان دان كــــه خــــاك پــــي حــــيــــدرم   بـــريـــن زادم و هــــم بــــريــــن بــــگــــذرم
بــديــن انــدرون هــيــچ گــفــتــار نــيـــســـت   ابــا ديـــگـــران مـــر مـــرا كـــار نـــيـــســـت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com