FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow اندر زادن كي خسرو
اندر زادن كي خسرو چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

اندر زادن كي خسرو  

بــــه خــــواب انــــدرون مـــــرغ و دام و دده   شــبــي قـــيـــرگـــون مـــاه پـــنـــهـــان شـــده
كــه شــمــعــي بــرافــروخــتــي ز آفـــتـــاب   چــنــان ديــد ســالــار پـــيـــران بـــه خـــواب
بــه آواز گــفـــتـــي نـــشـــايـــد نـــشـــســـت   ســيــاوش بــر شــمــع تــيـــغـــي بـــه دســـت
ز فـــرجـــام گـــيـــتـــي يـــكــــي يــــاد كــــن   كــزيــن خــواب نــوشــيـــن ســـر آزاد كـــن
شـــب ســــور آزاده كــــي خــــســــروســــت   كــه روز نــوآيــيــن و جــشــنـــي نـــوســـت
بــجــنــبــيــد گــلــشــهــر خــورشــيــدفــش   ســپــهــبــد بــلـــرزيـــد در خـــواب خـــوش
خــرامــنـــده پـــيـــش فـــرنـــگـــيـــس شـــو   بــدو گــفــت پــيــران كــه بــرخــيـــز و رو
درخــشــان تــر از بــر ســپــهـــر آفـــتـــاب   ســـيـــاوش را ديـــدم اكـــنـــون بـــه خـــواب
بـه جـشـن جــهــان جــوي كــي خــســرو آي   كــه گــفــتــي مــرا چــنــد خــســپــي مــپــاي
جـــدا گـــشـــتـــه بـــود از بـــر مــــاه شــــاه   هــمــي رفــت گــلــشــهــر تـــا پـــيـــش مـــاه
هــمــان گــاه گـــيـــتـــي پـــر آواز گـــشـــت   بــديــد و بــه شــادي ســبـــك بـــازگـــشـــت
كـه ايــنــت بــه آيــيــن خــور و مــاه جــفــت   بــيــامــد بــه شــادي بــه پــيــران بـــگـــفـــت
بــــزرگــــي و راي جـــــهـــــان آفـــــريـــــن   يــكــي انـــدر آي و شـــگـــفـــتـــي بـــبـــيـــن
و گـــر جــــوشــــن و تــــرگ و تــــاراج را   تـــو گـــويـــي نـــشـــايـــد مـــگــــر تــــاج را
بــســي آفـــريـــن كـــرد و بـــردش نـــثـــار   ســـپـــهـــبـــد بـــيـــامـــد بـــر شـــهـــريــــار
تــو گــويــي بــرو بــرگــذشــتـــســـت ســـال   بـــرآن بـــرز و بـــالـــا و آن شــــاخ و يــــال
هــمــي كــرد نــفــريــن بــر افـــراســـيـــاب   ز بـــهــــر ســــيــــاوش دو ديــــده پــــر آب
كـه گـر بـگــســلــد زيــن ســخــن جــان مــن   چــنــيــن گــفـــت بـــا نـــامـــدار انـــجـــمـــن
مــرا گــر ســپــارد بــه چــنـــگ نـــهـــنـــگ   نــمــانــم كــه يــازد بـــديـــن شـــاه چـــنـــگ
بــه خــواب انــدر آمــد ســر تــيــره مــهـــر   بـدانـگـه كــه بــنــمــود خــورشــيــد چــهــر
دمـــان انـــدر آمــــد بــــه نــــزديــــك شــــاه   چـــو بـــيـــدار شـــد پـــهــــلــــوان ســــپــــاه
بـــه نـــزديـــك آن نـــامـــور تـــخـــت شــــد   هــمـــي مـــانـــد تـــا جـــاي پـــردخـــت شـــد
جــهــانـــدار و بـــيـــدار و افـــســـونـــگـــرا   بــدو گــفــت خــورشـــيـــدفـــش مـــهـــتـــرا
تــو گـــفـــتـــي ورا مـــايـــه دادســـت هـــوش   بــه در بــر يــكـــي بـــنـــده بـــفـــزود دوش
تـو گـويـي كــه بــر گــاه شــاهــســت و بــس   نــمــانــد ز خــوبــي جــز از تــو بـــه كـــس
بــــه ديــــدار چــــهــــرش نــــيــــاز آمــــدي   اگـــــــر تـــــــور را روز بـــــــاز آمـــــــدي
بـه فـر و بـه چـهـر و بـه دســت و بــه پــاي   فــريــدون گـــردســـت گـــويـــي بـــه جـــاي
بـــدو تـــازه شــــد فــــره ي شــــهــــريــــار   بــر ايــوان چــنــو كــس نــبــيــنـــد نـــگـــار
بـــــرافـــــراز تــــــاج و بــــــرافــــــراز دل   از انـــــديـــــشـــــه ي بـــــد بـــــپـــــرداز دل
كــزو دور شــد جــنــگ و بــي داد و كــيــن   چــنـــان كـــرد روشـــن جـــهـــان آفـــريـــن
بـــرآورد بــــر لــــب يــــكــــي بــــاد ســــرد   روانـــش بـــه خـــون ســــيــــاوش بــــه درد
بـــه گـــفـــتـــار بــــيــــهــــوده آزرده بــــود   پـشــيــمــان بــشــد ز آن كــجــا كــرده بــود
ســخــن هــا شــنــيــدســتــم از هــر كــســي   بــدو گــفـــت مـــن زيـــن نـــو آمـــد بـــســـي
هــــــمــــــه يــــــاد دارم ز آمـــــــوزگـــــــار   پـــر آشـــوب جـــنـــگـــســـت زو روزگـــار
يـــكـــي شـــاه ســـر بــــرزنــــد بــــا نــــژاد   كــه از تــخــمـــه ي تـــور وز كـــي قـــبـــاد
هــمــه شــهـــر تـــوران بـــرنـــدش نـــمـــاز   جـــهـــان را بـــه مـــهـــر وي آيـــد نــــيــــاز
نـــدارد غـــم و رنـــج و انـــديـــشـــه ســـود   كــنـــون بـــودنـــي هـــرچ بـــايـــســـت بـــود
بــه نــزد شــبــانــان فــرســتـــش بـــه كـــوه   مـــــداريـــــدش انـــــدر مـــــيـــــان گـــــروه
بـــديـــشـــان ســـپـــرده ز بـــهــــر چــــيــــم   بــدان تــا نـــدانـــد كـــه مـــن خـــود كـــيـــم
ز كـــار گــــذشــــتــــه نــــيــــايــــدش يــــاد   نـــيـــامـــوزد از كـــس خـــرد گــــر نــــژاد
هــمــه نــو شـــمـــرد ايـــن ســـراي كـــهـــن   بــگــفــت آنــچ يـــاد آمـــدش زيـــن ســـخـــن
درازســت در كــام و شــســت تــو نــيـــســـت   چـه سـازي كـه چـاره بـه دسـت تـو نـيــســت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com