FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow رهانيدن پيران فرنگيس را
رهانيدن پيران فرنگيس را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

  رهانيدن پيران فرنگيس را

ســر شــهـــريـــار انـــدر آمـــد بـــه خـــواب   چــو از ســرو بـــن دور گـــشـــت آفـــتـــاب
نــجــنــبــيــد و بــيــدار هــرگــز نــگــشــت   چـه خـوابـي كـه چـنـديـن زمـان بــرگــذشــت
مــه خــورشــيــد بـــادا مـــه ســـرو ســـهـــي   چــو از شــاه شـــد گـــاه و مـــيـــدان تـــهـــي
ســر و پـــاي گـــيـــتـــي نـــيـــابـــم هـــمـــي   چــپ و راســت هــر ســو بــتـــابـــم هـــمـــي
جــهــان بــنــده و بــخــت خـــويـــش آيـــدش   يــكــي بــد كـــنـــد نـــيـــك پـــيـــش آيـــدش
هــــمــــي از نــــژنــــدي فــــرو پــــژمــــرد   يــكــي جــز بــه نــيــكــي جــهــان نــســپــرد
بـــه گـــيـــتـــي مــــكــــن جــــان و دل را دژم   مـــدار ايـــچ تـــيــــمــــار بــــا او بــــه هــــم
جــهــانــي ز گــرســيــوز آمـــد بـــه جـــوش   ز خــــان ســــيــــاوش بــــرآمــــد خــــروش
خـــراشـــيـــده روي و بـــمـــانـــده نـــژنـــد   ز ســر مــاه رويــان گــســســتــه كـــمـــنـــد
فــرنــگــيــس مــشــگـــيـــن كـــمـــنـــد دراز   هـــمـــه بـــنـــدگـــان مـــوي كـــردنـــد بـــاز
بــه فـــنـــدق گـــل ارغـــوان را بـــخـــســـت   بــريــد و مــيــان را بــه گــيــســو بــبــســت
هــمــي كــرد نــفــريــن و مــي ريــخـــت آب   بــــه آواز بـــــر جـــــان افـــــراســـــيـــــاب
چــو آن نــالــه و زار نــفـــريـــن شـــنـــيـــد   خــروشــش بــه گــوش ســپــهــبــد رســيــد
كــه او را بــه كـــوي آوريـــد از نـــهـــفـــت   بــه گــرســيــوز بــد نــشـــان شـــاه گـــفـــت
بـــــر روزبـــــانـــــان مـــــردم كــــــشــــــان   ز پـــرده بـــه درگـــه بـــريـــدش كــــشــــان
بــــدرنــــد بــــر بــــر هــــمـــــه چـــــادرش   بـــدان تـــا بـــگــــيــــرنــــد مــــوي ســــرش
بـــريـــزد بـــريـــن بـــوم تـــوران زمــــيــــن   زنــنــدش هــمــي چــوب تــا تــخـــم كـــيـــن
نـه شـاخ و نـه بـرگ و نـه تـاج و نـه تـخــت   نـــخـــواهـــم ز بـــيـــخ ســـيـــاوش درخـــت
گــرفــتــنــد نــفــريــن بـــرو تـــن بـــه تـــن   هــــمـــــه نـــــامـــــداران آن انـــــجـــــمـــــن
ازيـــن گـــونـــه نـــشـــنـــيـــد كـــس داوري   كــه از شـــاه و دســـتـــور وز لـــشـــگـــري
روان پـــــر ز داغ و رخـــــان پـــــر ز نـــــم   بــيــامــد پــر از خـــون دو رخ پـــيـــلـــســـم
ســراســر ســخــن هـــا هـــمـــه يـــاد كـــرد   بــه نـــزديـــك لـــهـــاك و فـــرشـــيـــدورد
نــبــايـــد بـــديـــن كـــشـــور آرام و خـــواب   كــــه دوزخ بــــه از بــــوم افــــراســــيــــاب
بـــه تـــيـــمـــار و درد اســـيـــران شـــويـــم   بــتــازيـــم و نـــزديـــك پـــيـــران شـــويـــم
هــمــي بــر نــبــشــتــنــد گــفــتـــي زمـــيـــن   ســه اســپ گــرانـــمـــايـــه كـــردنـــد زيـــن
رخــان پــر ز خــون هــمــچــو ابــر بــهـــار   بــه پــيــران رســيــدنــد هـــر ســـه ســـوار
كــه بــخــت از بــدي هــا چــه افــگــنــد بــن   بــرو بــرشــمــردنـــد يـــكـــســـر ســـخـــن
نــبـــيـــنـــد كـــســـي از كـــهـــان و مـــهـــان   يــكــي زاريــي خــواســت كــانـــدر جـــهـــان
فــگـــنـــدنـــد در گـــردنـــش پـــالـــهـــنـــگ   ســيــاوش را دســت بــســتــه چـــو ســـنـــگ
پــــيــــاده دوان در بــــه پــــيــــش گـــــروي   بــه دشــتـــش كـــشـــيـــدنـــد پـــر آب روي
فــگــنــدنــد و از كـــس نـــكـــردنـــد بـــاك   تـــن پــــيــــل وارش بــــرآن گــــرم خــــاك
بــپــيــچــيــد چــون گــوســپــنــدانــش روي   يــكــي تــشــت بــنــهــاد پــيـــشـــش گـــروي
فــگــنــدش چــو ســرو ســهــي بــر چــمـــن   بــــريــــد آن ســــر شــــاهــــوارش ز تـــــن
بـه چـشــم انــدرون آب چــون ژالــه گــشــت   هــمــه شــهــر پــر زاري و نــالــه گـــشـــت
ز تــخــت انــدر افــتــاد و زو رفــت هـــوش   چــو پــيــران بــه گــفــتــار بــنــهــاد گــوش
هـمـي كـنـد مــوي و هــمــي ريــخــت خــاك   هــمــي جــامــه را بــر بــرش كـــرد چـــاك
كــه دردي بــديــن درد و ســخــتـــي فـــزود   بــدو پــيـــلـــســـم گـــفـــت بـــشـــتـــاب زود
مــكــن هــيــچ گــونــه بــريــن كــار پــشـــت   فــرنــگــيــس را نــيــز خــواهــنــد كــشـــت
بـــــر روزبـــــانـــــان مـــــردم كــــــشــــــان   بـــه درگـــاه بـــردنـــد مـــويـــش كــــشــــان
ز كـــردار بـــدگــــوهــــر افــــراســــيــــاب   جـــهـــانـــي بــــدو كــــرده ديــــده پــــر آب
كـه اكــنــون فــرنــگــيــس را بــر دو نــيــم   كــه ايــن هــول كــاريــســت بــا درد و بــيــم
مــر او را نــخــوانــد كــســـي نـــيـــز شـــاه   زنـــنــــد و شــــود پــــادشــــاهــــي تــــبــــاه
ده اســـــــپ ســـــــوار آزمـــــــوده جـــــــوان   ز آخــــر بــــيــــاورد پــــس پــــهـــــلـــــوان
بــــــرآورد ز آن راه نـــــــاگـــــــاه كـــــــرد   خــود و گــرد رويــيـــن و فـــرشـــيـــدورد
در نـــامـــور پـــر جـــفـــا پـــيـــشــــه ديــــد   بــدو روز و دو شــب بـــه درگـــه رســـيـــد
گــــرفــــتــــه ورا روزبــــانــــان كــــشــــان   فــرنــگــيــس را ديــده چــون بـــي هـــشـــان
ز درگــاه بــرخـــواســـتـــه رســـتـــخـــيـــز   بـه چــنــگــال هــر يــك يــكــي تــيــغ تــيــز
كــســي كــش خــرد بــود گــشــتــنـــد شـــاد   هــمــان گــاه پــيـــران بـــيـــامـــد چـــو بـــاد
شـــد از خـــون ديـــده رخـــش نــــاپــــديــــد   چــو چــشــم گــرامــي بــه پــيــران رســيــد
چـــرا خـــيـــره بـــر آتـــش انــــداخــــتــــي   بــدو گــفــت بــا مـــن چـــه بـــد ســـاخـــتـــي
هــمــه جــامــه ي پــهــلـــوي كـــرده چـــاك   ز اســپ انــدر افــتــاد پـــيـــران بـــه خـــاك
زمـــانـــي ز فـــرمـــان بـــتــــابــــنــــد ســــر   بـــــفــــــرمــــــود تــــــا روزبــــــانــــــان در
دل از درد خــــســــتــــه دو ديــــده پــــر آب   بـــيـــامـــد دمـــان پـــيــــش افــــراســــيــــاب
روان را بـــــه ديـــــدار تـــــوشـــــه بــــــدي   بـــدوگــــفــــت شــــاهــــا انــــوشــــه بــــدي
كـــــــه آوردت ايـــــــن روز بـــــــد آرزوي   چــه آمــد ز بــد بــر تــو اي نــيـــك خـــوي
بــبــرد از رخــت شــرم گــيــهـــان خـــديـــو   چـــرا بـــر دلـــت چـــيـــره شـــد راي ديــــو
بــه خــاك انــدر انـــداخـــتـــي نـــام و جـــاه   بـــكـــشـــتـــي ســـيـــاوش را بــــي گــــنــــاه
كــه شــد خــشــگ پــالــيــز ســـرو ســـهـــي   بـــه ايـــران رســـد زيــــن بــــدي آگــــهــــي
كــه بــا لــشــگــر آيــنــد پــر درد و كــيـــن   بـــــســـــا تـــــاج داران ايـــــران زمـــــيــــــن
شـــــــــده آشـــــــــكـــــــــارا ره ايـــــــــزدي   جـــــهـــــان آرمـــــيـــــده ز دســـــت بــــــدي
بـــيـــامـــد دل شـــاه تـــركـــان بـــخــــســــت   فــريـــبـــنـــده ديـــوي ز دوزخ بـــجـــســـت
كـــه پـــيــــچــــد روانــــت ســــوي راه بــــد   بــرآن اهــرمـــن نـــيـــز نـــفـــريـــن ســـزد
بــپـــيـــچـــي زمـــانـــي بـــه گـــرم و گـــداز   پـــشـــيـــمـــان شـــوي زيـــن بـــه روز دراز
و زيــن آفــريـــنـــنـــده را راي چـــيـــســـت   نــدانــم كــه ايــن گــفــتــن بــد ز كــيــســـت
چــنــيـــن خـــيـــره بـــد را بـــيـــاراســـتـــي   چـــو ديـــوانـــه از جـــاي بـــرخـــاســــتــــي
رسـيـدي بــه بــيــچــاره پــيــونــد خــويــش   كـنـون زو گـذشـتــي بــه فــرزنــد خــويــش
نـه اورنــگ شــاهــي نــه تــاج و نــه تــخــت   نــجــويــد هــمــانــا فــرنــگـــيـــس بـــخـــت
درفــشــي مــكــن خــويــشــتـــن در جـــهـــان   بـــه فـــرزنـــد بـــا كـــودكــــي در نــــهــــان
پــــس از زنــــدگــــي دوزخ آيــــيــــن بــــود   كــه تــا زنــده اي بــر تــو نــفـــريـــن بـــود
فــــرســـــتـــــد ورا ســـــوي ايـــــوان مـــــن   اگـــر شــــاه روشــــن كــــنــــد جــــان مــــن
هـمــانــا كــه ايــن درد و رنــج انــدك اســت   گـر ايـدونـك انـديـشــه زيــن كــودك اســت
بــــه پــــيــــش تــــو آرم بــــدو ســــاز بــــد   بـــمـــان تــــا جــــدا گــــردد از كــــالــــبــــد
مــــرا كــــردي از خــــون او بــــي نــــيــــاز   بـدو گـفـت زيــن ســان كــه گــفــتــي بــســاز
از انـــــــديـــــــشــــــــه و درد آزاد شــــــــد   ســـپـــهـــدار پـــيــــران بــــدان شــــاد شــــد
بــســي نـــيـــز بـــر روزبـــانـــان شـــمـــرد   بـــيــــامــــد بــــه درگــــاه و او را بــــبــــرد
خـــروشـــان هـــمـــه درگـــه و انـــجـــمـــن   بــــي آزار بــــردش بــــه ســــوي خــــتـــــن
كــه ايــن خــوب رخ را بــبـــايـــد نـــهـــفـــت   چـو آمـد بــه ايــوان بــه گــلــشــهــر گــفــت
بــــبــــاش و بـــــدارش پـــــرســـــتـــــاروار   تــو بــر پــيــش ايـــن نـــامـــور زيـــنـــهـــار
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com