FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow نامه ي سياوش به افراسياب
نامه ي سياوش به افراسياب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

نامه ي سياوش به افراسياب  

ســخــن هـــاي آگـــنـــده را بـــرفـــشـــانـــد   دبــيــر پـــژوهـــنـــده را پـــيـــش خـــوانـــد
ز وام خــــــرد جـــــــانـــــــش آزاد كـــــــرد   نـــخـــســـت آفـــريـــنـــنـــده را يـــاد كـــرد
ابــر شـــاه تـــركـــان نـــيـــايـــش گـــرفـــت   ازآن پــس خـــرد را ســـتـــايـــش گـــرفـــت
زمــــانـــــه مـــــبـــــادا ز تـــــو يـــــادگـــــار   كـــه اي شـــاه پـــيـــروز و بــــه روزگــــار
كـــه بـــادا نـــشـــســـت تـــو بـــا مـــوبــــدان   مـــرا خـــواســـتـــي شـــاد گـــشـــتـــم بـــدان
بـــه مـــهــــر و وفــــا دل بــــيــــاراســــتــــي   و ديــگــر فـــرنـــگـــيـــس را خـــواســـتـــي
بــه لــب نـــاچـــران و بـــه تـــن نـــاچـــمـــان   فــرنــگــيــس نـــالـــنـــده بـــود ايـــن زمـــان
مــيــان دو گــيــتــيــش بــيــنـــم نـــشـــســـت   بــخــفــت و مــرا پــيــش بــالــيــن بــبــســـت
دو كــشـــور پـــر از رنـــج و آزار تـــســـت   مــــرا دل پــــر از راي و ديــــدار تــــســـــت
فـــــداي تـــــن شـــــاه كـــــشــــــور شــــــود   ز نــالــنــدگـــي چـــون ســـبـــك تـــر شـــود
نــهــانـــم پـــر از درد و تـــيـــمـــار اوســـت   بــــهــــانــــه مــــرا نـــــيـــــز آزار اوســـــت
بـــه زودي بـــه گـــرســــيــــوز بــــدنــــژاد   چــو نــامــه بـــه مـــهـــر انـــدر آمـــد بـــداد
هـمـي تـاخـت يــكــســر شــب و روز راســت   دلــاور ســـه اســـپ تـــگـــاور بـــخـــواســـت
پـــر از بــــد روان و زبــــان پــــر گــــنــــاه   چـــهــــارم بــــيــــامــــد بــــه درگــــاه شــــاه
چـو ديـدش پـر از رنـج و ســر پــر شــتــاب   فـــراوان بـــپـــرســـيـــدش افـــراســــيــــاب
چــگــونــه ســپــردي چـــنـــيـــن تـــنـــد راه   چـــرا بـــا شـــتـــاب آمـــدي گــــفــــت شــــاه
نـــشـــايـــد شـــمـــردن بـــه بـــد روزگــــار   بــدو گــفــت چــون تــيــره شـــد روي كـــار
پـــذيـــره نـــيـــامـــد مــــرا خــــود بــــه راه   ســيــاوش نــكــرد ايـــچ بـــر كـــس نـــگـــاه
مــرا پــيــش تــخــتــش بــه زانــو نــشــانـــد   سـخـن نـيـز نـشــنــيــد و نــامــه نــخــوانــد
بــه مــادر هــمــي مــهــر او بـــســـتـــه شـــد   ز ايــران بــدو نـــامـــه پـــيـــوســـتـــه شـــد
هــمــي هــر زمــان بــرخــروشـــد زمـــيـــن   ســپـــاهـــي ز روم و ســـپـــاهـــي ز چـــيـــن
مــگــر بــاد ز آن پـــس بـــه چـــنـــگ آوري   تـــــو در كـــــار او گــــــر درنــــــگ آوري
دو كــشــور بــه مــردي بــه چـــنـــگ آورد   و گــر ديـــر گـــيـــري تـــو جـــنـــگ آورد
كــه يــارد شــدن پــيــش او كــيــنـــه خـــواه   و گـــر ســـوي ايـــران بــــرانــــد ســــپــــاه
ازيــن پــس بــپــيــچــي ز كــردار خــويـــش   تـــرا كــــردم آگــــه ز ديــــدار خــــويــــش
بــــرو تــــازه شـــــد روزگـــــار كـــــهـــــن   چــو بــشــنــيــد افــراســيــاب ايــن ســخـــن
دلــش گــشــت پــر آتــش و ســـر چـــو بـــاد   بــه گــرســيــوز از خــشـــم پـــاســـخ نـــداد
هـمـان صــنــج و شــيــپــور و هــنــدي دراي   بـــفـــرمـــود تـــا بـــركـــشـــيـــدنــــد نــــاي
ابــــا نــــامـــــداران پـــــرخـــــاشـــــجـــــوي   بـــه ســــوي ســــيــــاوش بــــنــــهــــاد روي
گـــران كــــرد بــــر زيــــن دوال ركــــيــــب   بــدانــگــه كــه گـــرســـيـــوز بـــدفـــريـــب
بـــه تـــن لـــرز لـــرزان و رخـــســـاره زرد   ســــيــــاوش بــــه پــــرده درآمــــد بـــــه در
چـه بـودت كـه ديـگـر شـدســتــي بــه رنــگ   فـرنــگــيــس گــفــت اي گــو شــيــرچــنــگ
بـــه تـــوران زمـــيـــن شــــد مــــرا آب روي   چــنــيـــن داد پـــاســـخ كـــه اي خـــوب روي
ز پـــرگـــار بـــهـــره مـــرا مـــركـــزســــت   بـديـن سـان كــه گــفــتــار گــرســيــوزســت
گــل ارغـــوان را بـــه فـــنـــدق بـــخـــســـت   فـرنـگـيــس بــگــرفــت گــيــســو بــه دســت
پـــر از آب چـــشـــم و پـــر از گــــرد روي   پــر از خــون شــد آن بــســد مــشــگ بـــوي
دو لــالــه ز خــوشـــاب شـــد بـــه دو نـــيـــم   هــمــي اشـــگ بـــاريـــد بـــر كـــوه ســـيـــم
ز گـــفــــتــــار و كــــردار افــــراســــيــــاب   هــمــي كــنــد مــوي و هــمــي ريـــخـــت آب
چــه ســازي كـــنـــون زود بـــگـــشـــاي راز   بـــدو گـــفـــت كـــاي شـــاه گــــردن فــــراز
از ايـــران نـــيـــاري ســـخــــن يــــاد كــــرد   پــــدر خــــود دلــــي دارد از تــــو بـــــه درد
نــپــويــي ســوي چــيــن كــه تــنــگ آيـــدت   ســــــوي روم ره بــــــا درنـــــــگ آيـــــــدت
پــنــاهــت خـــداونـــد خـــورشـــيـــد و مـــاه   ز گــيــتــي كــرا گــيــري اكـــنـــون پـــنـــاه
كـــجـــا بـــر تـــن تـــو شـــود بـــدســـگــــال   ســـتـــم بـــاد بــــر جــــان او مــــاه و ســــال
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com