FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow باز آمدن گرسيوز به نزد سياوش از پيش افراسياب
باز آمدن گرسيوز به نزد سياوش از پيش افراسياب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

باز آمدن گرسيوز به نزد سياوش از پيش افراسياب  

دلـــي پـــر ز كـــيـــن و ســــري پــــر ز راز   بــــرآراســــت گــــرســـــيـــــوز دام ســـــاز
ز لـــشـــگـــر زبــــان آوري بــــرگــــزيــــد   چــو نــزديــك شــهــر ســيـــاوش رســـيـــد
كـــــه اي پـــــاك زاده كـــــي نـــــام جـــــوي   بـــدو گـــفـــت رو بـــا ســـيـــاوش بـــگـــوي
بـــه فـــر و بـــه ديـــهـــيـــم كــــاوس شــــاه   بـــه جـــان و ســـر شـــاه تــــوران ســــپــــاه
كـــه پـــيـــش مـــن آيـــي پـــذيـــره بــــه راه   كــه از بــهــر مــن بــرنـــخـــيـــزي ز گـــاه
بــه فــر و نــژاد و بــه تــاج و بــه تـــخـــت   كـه تـو ز آن فـزونـي بـه فـرهـنـگ و بـخـت
تـــهـــي كــــردن آن جــــايــــگــــاه كــــيــــان   كـــه هـــر بـــاد را بـــســـت بـــايـــد مـــيـــان
زمـــيـــن را بـــبـــوســـيـــد كـــو را بـــديـــد   فـــرســـتـــاده نـــزد ســـيــــاوش رســــيــــد
ســيــاوش غــمــي گــشــت و انــدر نــهــفـــت   چــو پــيــغــام گــرســيــوز او را بـــگـــفـــت
هــمــي گــفــت رازيــســت ايــن را بــه زيـــر   پــر انــديــشــه بــنــشــســت بـــيـــدار ديـــر
چــه گــفــتــســت از مــن بــه بــدان بــارگــاه   نــدانــم كـــه گـــرســـيـــوز نـــيـــك خـــواه
پـــذيـــره بــــيــــامــــد ز ايــــوان بــــه كــــو   چــو گــرســيــوز آمــد بـــدان شـــهـــر نـــو
ز رســـم ســـپـــاه و ز تــــخــــت و كــــلــــاه   بــــپــــرســــيــــدش از راه وز كــــار شــــاه
ســـيـــاوش ز پـــيـــغـــام او گـــشــــت شــــاد   پـــــيـــــام ســـــپـــــهـــــدار تـــــوران بـــــداد
نــــگــــردانــــم از تــــيــــغ پـــــولـــــاد روي   چـــنـــيـــن داد پـــاســـخ كـــه بــــا يــــاد اوي
عـــنـــان بـــا عـــنـــان تـــو پـــيـــوســـتـــه ام   مــن ايــنــك بــه رفــتــن كــمــر بــســتــه ام
بـــبـــاشـــيــــم وز بــــاده ســــازيــــم كــــار   ســه روز انــدر ايــن گــلـــشـــن زرنـــگـــار
بــد آن را كــه بــا غـــم بـــود در ســـپـــنـــج   كـه گـيـتــي ســپــنــج اســت پــر درد و رنــج
بــپــيــچــيــد گــرســيــوز كــيـــنـــه خـــواه   چــو بــشــنــيــد گــفـــت خـــردمـــنـــد شـــاه
ســـيـــاوش بـــيـــايـــد بـــه نـــزديـــك شـــاه   بــه دل گــفــت ار ايــدونــك بــا مــن بـــه راه
كــــمــــان مــــرا زيــــر پــــي بــــســــپــــرد   بــديــن شــيــرمـــردي و چـــنـــديـــن خـــرد
شــــود پــــيــــش او چـــــاره ي مـــــن دروغ   ســخــن گــفـــتـــن مـــن شـــود بـــي فـــروغ
دلـــــش را بـــــه راه بـــــد انـــــداخـــــتــــــن   يــكــي چــاره بـــايـــد كـــنـــون ســـاخـــتـــن
دو چـشــمــش بــه روي ســيــاوش بــمــانــد   زمــانــي هــمــي بــود و خــامــش بـــمـــانـــد
بـــه آب دو ديــــده هــــمــــي چــــاره كــــرد   فــــرو ريــــخــــت از ديـــــدگـــــان آب زرد
بـه سـان كــســي كــو بــپــيــچــد بــه مــهــر   ســــيــــاوش ورا ديــــد پــــر آب چــــهـــــر
غــمــي هــســت كــانــرا بــشــايـــد شـــنـــود   بـــدو گـــفـــت نـــرم اي بـــرادر چـــه بــــود
بــــــــه ديـــــــــده درآوردي از درد نـــــــــم   گـــر از شـــاه تـــركـــان شــــدســــتــــي دژم
كــنـــم جـــنـــگ بـــا شـــاه تـــوران ســـپـــاه   مــن ايــنــك هـــمـــي بـــا تـــو آيـــم بـــه راه
چـــرا كـــهـــتـــر از خـــويـــشـــتـــن داردت   بــــــدان تــــــا ز بــــــهــــــر چــــــه آزاردت
كـه تـيــمــار و رنــجــش بــبــايــد كــشــيــد   و گـــر دشـــمــــنــــي آمــــدســــت پــــديــــد
چــــو جــــنــــگ آوري مــــايــــه دار تــــوام   مـــن ايـــنـــك بـــه هـــر كـــار يــــار تــــوام
تــرا تــيــره گــشــتــســت بــر خـــيـــره آب   ور ايـــدونـــك نـــزديـــك افـــراســــيــــاب
كــســي بــرتــر از تــو گــرفــتــســت جــاي   بــــه گــــفـــــتـــــار مـــــرد دروغ آزمـــــاي
مــرا ايــن ســخــن نــيــســت بــا شــهــريـــار   بـــدو گــــفــــت گــــرســــيــــوز نــــامــــدار
نـــه از چـــاره دورم بـــه مـــردي و گـــنـــج   نــه از دشـــمـــنـــي آمـــدســـتـــم بـــه رنـــج
كــه يــاد آمــدم ز آن ســخــن هـــاي راســـت   ز گــوهــر مــرا بــا دل انــديــشــه خــاســـت
كـــه بــــرخــــاســــت زو فــــره ي ايــــزدي   نــخــســـتـــيـــن ز تـــور ايـــدر آمـــد بـــدي
بــه آغـــاز كـــيـــنـــه چـــه افـــگـــنـــد بـــن   شـــنـــيـــدي كـــه بـــا ايـــرج كـــم ســـخـــن
شــدســت آتــش ايـــران و تـــوران چـــو آب   وز آن جـــايـــگـــه تـــا بـــه افـــراســـيــــاب
ز پــنــد و خــرد هــر دو بــگــريــخــتــنـــد   بــه يــك جــاي هــرگــز نــيــامــيــخــتــنـــد
كـنــون گــاو پــيــســه بــه چــرم انــدرســت   ســـپـــهـــدار تـــركـــان ازآن بــــتــــرســــت
بـــه مـــن تـــا بــــيــــايــــد بــــدي را زمــــان   نـــدانـــي تـــو خـــوي بـــدش بـــي گــــمــــان
كـه بـر دسـت او كـشـتـه شـد خـيـره خــيــر   نــخــســتــيــن ز اغــريــرث انــدازه گــيـــر
چــنــان پــرخــرد بــي گــنــه را بـــكـــشـــت   بـــرادر بـــد از كـــالـــبـــد هـــم ز پـــشــــت
شـــدســـتـــنـــد بـــر دســـت او بـــر تـــبـــاه   ازآن پـــس بـــســـي نـــامـــور بـــي گــــنــــاه
كـــه بــــيــــداردل بــــادي و تــــنــــدرســــت   مــرا زيــن ســخـــن ويـــژه انـــدوه تـــســـت
كــســي را نــيـــامـــد بـــد از تـــو بـــه ســـر   تــو تـــا آمـــدســـتـــي بـــديـــن بـــوم و بـــر
جـــهـــانـــي بـــه دانــــش بــــيــــاراســــتــــي   هـــمـــه مـــردمـــي جـــســـتـــي و راســـتـــي
ورا از تــــــــو كـــــــــردســـــــــت آزرده دل   كـــنـــون خـــيـــره آهـــرمــــن دل گــــســــل
نــدانــم چـــه خـــواهـــد جـــهـــان آفـــريـــن   دلــــي دارد از تــــو پــــر از درد و كــــيــــن
بــه هــر نـــيـــك و بـــد ويـــژه يـــار تـــوام   تـــو دانـــي كــــه مــــن دوســــتــــدار تــــوام
كـــــه مـــــن بـــــودم آگـــــاه زيــــــن داوري   نـــبـــايـــد كـــه فـــردا گـــمــــانــــي بــــري
كــه يــارســـت بـــا مـــن جـــهـــان آفـــريـــن   ســيــاوش بـــدو گـــفـــت مـــنـــديـــش زيـــن
كــه بــر مــن شــب آرد بــه روز ســـپـــيـــد   ســپــهــبـــد جـــزيـــن كـــرد مـــا را امـــيـــد
ســرم بــر نــيـــفـــراخـــتـــي ز انـــجـــمـــن   گــــــر آزار بــــــوديـــــــش در دل ز مـــــــن
بــر و بــوم فـــرزنـــد و گـــنـــج و ســـپـــاه   نـــدادي بـــه مـــن كـــشـــور و تـــاج و گـــاه
درخـــشـــان كـــنـــم تـــيـــره گـــون مـــاه او   كــــنــــون بــــا تــــو آيــــم بــــه درگــــاه او
فـــــــروغ دروغ آورد كـــــــاســــــــتــــــــي   هـــرآن جـــا كـــه روشـــن بـــود راســـتــــي
درخــشــان تــر از بــر ســپــهـــر آفـــتـــاب   نـــمــــايــــم دلــــم را بــــه افــــراســــيــــاب
روان را بــــه بــــد در گــــمــــانــــه مـــــدار   تـــو دل را بـــه جـــز شــــادمــــانــــه مــــدار
ز راي جــــهـــــان آفـــــريـــــن نـــــگـــــذرد   كــــســــي كــــو دم اژدهـــــا بـــــســـــپـــــرد
تـــو او را بـــدان ســـان كـــه ديـــدي مــــدان   بــدو گــفــت گـــرســـيـــوز اي مـــهـــربـــان
شــود تــنــد و چــيــن انــدر آرد بــه چــهــر   و ديـگـر بــه جــايــي كــه گــردان ســپــهــر
كـــه از چــــنــــبــــر او ســــر آرد بــــرون   خــــردمــــنــــد دانــــا نــــدانــــد فــــســــون
بـــديـــن ســــرو بــــالــــا و راي بــــلــــنــــد   بـــديـــن دانـــش و ايـــن دل هـــوشـــمـــنــــد
بـــبـــايـــد كـــه بـــخـــت بـــد آيــــد فــــراز   نـــدانـــي هـــمـــي چـــاره از مــــهــــر بــــاز
بـــه ارونـــد چـــشـــم خـــرد را بـــدوخــــت   هـمـي مــر تــرا بــنــد و تــنــبــل فــروخــت
بــه خــيــره شــدي ز آن ســخــن شـــادكـــام   نـــخـــســـت آنـــك دامـــاد كـــردت بــــه دام
بـــه روي بـــزرگـــان يـــكـــي ســـور كـــرد   و ديــگــر كــت از خــويــشــتــن دور كـــرد
فــرو مــانــد انــدر جــهــان گــفــت و گـــوي   بــدان تــا تـــو گـــســـتـــاخ بـــاشـــي بـــدوي
فـزون نـيـسـت خـويـشـي و پـيـونــد و بــنــد   تــــرا هــــم ز اغــــريــــرث ارجــــمــــنــــد
ســـپـــه را بـــه كــــردار او بــــيــــم كــــرد   مـيــانــش بــه خــنــجــر بــه دو نــيــم كــرد
چـنــيــن دان و ايــمــن مــشــو زو بــه خــون   نـــهـــانـــش بـــبـــيـــن آشـــكـــارا كـــنــــون
خــرد بـــود وز هـــر دري پـــيـــشـــه بـــود   مـــرا هـــرچ انـــدر دل انــــديــــشــــه بــــود
ازيــن كــيـــنـــه ور تـــيـــزدل شـــهـــريـــار   هــــمــــان آزمــــايــــش بـــــد از روزگـــــار
چــو خــورشــيــد تــابــنـــده بـــرخـــوانـــدم   هــمــه پــيـــش تـــو يـــك بـــه يـــك رانـــدم
بــه تــوران هــمــي شــارســتــان ســاخـــتـــي   بـــه ايــــران پــــدر را بــــيــــنــــداخــــتــــي
بـــگـــشـــتـــي هـــمـــي گـــرد تـــيـــمـــار او   چـــنـــيـــن دل بـــدادي بــــه گــــفــــتــــار او
كـجــا بــار او زهــر و بــيــخــش كــبــســت   درخــتــي بــد ايــن بــرنــشــانــده بــه دســت
پــر افــســون دل و لــب پـــر از بـــاد ســـرد   هــمــي گــفــت و مــژگـــان پـــر از آب زرد
ز ديـــده نـــهـــاده بــــه رخ بــــر دو جــــوي   ســـيـــاوش نـــگـــه كـــرد خـــيـــره بـــدوي
كــزو بــگــســلــد مـــهـــر چـــرخ بـــلـــنـــد   چــــو يــــاد آمــــدش روزگــــار گــــزنـــــد
بـــه روز جــــوانــــي ســــر آيــــدش كــــار   نـــمـــانـــد بـــرو بـــر بــــســــي روزگــــار
پـــر از غـــم دل و لـــب پـــر از بـــاد ســـرد   دلــش گــشـــت پـــر درد و رخـــســـاره زرد
بـــه بــــادافــــره بــــد نــــه انــــدر خــــورم   بــدو گــفــت هــر چــونــك مــي بـــنـــگـــرم
ز مــن هــيــچ نــاخـــوب نـــشـــنـــيـــد كـــس   ز گــفــتــار و كــردار بــر پـــيـــش و پـــس
بـــپـــيـــچـــد هـــمـــانــــا تــــن از رنــــج او   چــو گــســتـــاخ شـــد دســـت بـــا گـــنـــج او
هــــم از راي و فـــــرمـــــان او نـــــگـــــذرم   اگـــر چـــه بـــد آيـــد هـــمـــي بــــر ســــرم
بــبـــيـــنـــم كـــه از چـــيـــســـت آزار شـــاه   بــيــايــم بــرش هـــم كـــنـــون بـــي ســـپـــاه
تـــرا آمـــدن پـــيــــش او نــــيــــســــت روي   بــدو گــفـــت گـــرســـيـــوز اي نـــام جـــوي
نـــه بـــر مـــوج دريـــا بـــر ايـــمــــن بــــدن   بـــه پـــا انـــدر آتــــش نــــشــــايــــد شــــدن
ســر بـــخـــت خـــنـــدان بـــه خـــواب آوري   هــمـــي خـــيـــره بـــر بـــد شـــتـــاب آوري
بـــر آتـــش يـــكــــي بــــرزنــــم آب ســــرد   تـــرا مـــن هـــمـــانـــا بـــســــم پــــاي مــــرد
پــديـــدار كـــردن هـــمـــه خـــوب و زشـــت   يــكـــي پـــاســـخ نـــامـــه بـــايـــد نـــبـــشـــت
درخــــشــــان شـــــود روزگـــــار بـــــهـــــي   ز كــيــن گــر بـــبـــيـــنـــم ســـر او تـــهـــي
درافـــشـــان كــــنــــم راي تــــاريــــك تــــو   ســـواري فـــرســـتـــم بـــه نـــزديـــك تــــو
شـــنــــاســــنــــده ي آشــــكــــار و نــــهــــان   امـــيــــدســــتــــم از كــــردگــــار جــــهــــان
شـــــود دور ازو كـــــژي و كـــــاســـــتـــــي   كــــه او بــــازگــــردد ســــوي راســـــتـــــي
هــيــونــي فــرســتـــم هـــم انـــدر شـــتـــاب   و گــر بــيــنــم انــدر ســرش هـــيـــچ تـــاب
مــكــن كــار بــر خـــويـــشـــتـــن بـــر دراز   تـو ز آن سـان كـه بــايــد بــه زودي بــســاز
بـــه هـــر نـــامـــداري و هـــر مـــهـــتــــري   بــرون ران از ايـــدر بـــه هـــر كـــشـــوري
هـمــان ســيــســد و ســي بــه ايــران زمــيــن   سـد و بـيـسـت فـرسـنـگ ز ايـدر بــه چــيــن
پـــرســـتـــنـــده و غـــمـــگـــســـار تـــوانـــد   ازيـــن ســـو هـــمـــه دوســـتـــدار تـــوانــــد
جـهـان بـنـده ي خـويــش و پــيــونــد تــســت   وز آن ســـو پــــدر آرزومــــنــــد تــــســــت
بــســيــچــيــده بـــاش و درنـــگـــي مـــســـاز   بــه هــر كــس يــكــي نـــامـــه اي كـــن دراز
چـــنـــان جـــان بـــيـــدار او بـــغــــنــــويــــد   ســيـــاوش بـــه گـــفـــتـــار او بـــگـــرويـــد
ز پـــيــــمــــان و رايــــت نــــگــــردم ز بــــن   بــدو گــفـــت ازآن در كـــه رانـــي ســـخـــن
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com