FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow زادن فرود پسر سياوش
زادن فرود پسر سياوش چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

زادن فرود پسر سياوش  

ســـــواري بــــــيــــــامــــــد ورا مــــــژده داد   هــم آنــگــه بــه نــزد ســيـــاوش چـــو بـــاد
يــكـــي كـــودك آمـــد بـــه مـــانـــنـــد شـــاه   كــــه از دخــــتــــر پــــهــــلــــوان ســــپـــــاه
بـه تــيــره شــب آمــد چــو پــيــران شــنــود   ورا نــــــام كــــــردنــــــد فــــــرخ فــــــرود
بــگــفــت ايــنــك شـــو شـــاه را مـــژده بـــر   بـــــه زودي مـــــرا بـــــا ســـــواري دگـــــر
جــــريــــره ســــر بــــانــــوان بـــــلـــــنـــــد   هــــمــــان مــــادر كــــودك ارجــــمـــــنـــــد
زدن دســــت آن خــــرد بـــــر زعـــــفـــــران   بــفــرمــود يــكــســر بـــه فـــرمـــانـــبـــران
كــه پــيــش ســيـــاوش خـــود كـــامـــه بـــر   نــهـــادنـــد بـــر پـــشـــت ايـــن نـــامـــه بـــر
بــــدم پــــاك يــــزدان مــــرا شـــــاد كـــــرد   بـگـويــش كــه هــرچــنــد مــن ســال خــورد
ازيــن تــخــمـــه هـــرگـــز مـــبـــادا تـــهـــي   ســـيــــاوش بــــدو گــــفــــت گــــاه مــــهــــي
كـــه آرنـــده گـــشـــت از كـــشــــيــــدن دژم   فــــــرســــــتــــــاده را داد چــــــنــــــدان درم
بـــــديـــــد آن بـــــزرگـــــي فـــــرخ نـــــژاد   بــه كــاخ فـــرنـــگـــيـــس رفـــتـــنـــد شـــاد
فـــرنـــگـــيـــس بـــا تـــاج در پـــيـــش گــــاه   پــرســـتـــار چـــنـــدي بـــه زريـــن كـــلـــاه
بــپــرســيــدش از شــهـــر وز شـــهـــريـــار   فــرود آمـــد از تـــخـــت و بـــردش نـــثـــار
دگـر گــونــه تــر شــد بــه آيــيــن و هــوش   دل و مــغــز گــرســيــوز آمـــد بـــه جـــوش
ســيــاوش كــســي را بــه كــس نـــشـــمـــرد   بــه دل گــفــت ســالـــي چـــنـــيـــن بـــگـــذرد
هــمــش گــنــج و هــم دانــش و هــم ســپـــاه   هـمـش پــادشــاهــيــســت و هــم تــاج و گــاه
هــمــي بــود پـــيـــچـــان و رخـــســـاره زرد   نـــهــــان دل خــــويــــش پــــيــــدا نــــكــــرد
هــمــه ســال شــادان دل از گــنــج خـــويـــش   بـدو گــفــت بــرخــوردي از رنــج خــويــش
نــشــســتــنــد شــادان دل و نــيـــك بـــخـــت   نـــهـــادنـــد در كــــاخ زريــــن دو تــــخــــت
بـــيـــامـــد بـــر تـــخـــت گـــوهـــر نـــگـــار   نــــوازنــــده ي رود بــــا مــــيــــگـــــســـــار
بــــــه شــــــادي هــــــمـــــــي داد دل را درود   ز نـــالـــيــــدن چــــنــــگ و رود و ســــرود
بــه هــر جــاي بــنــمــود چــهـــر از فـــراز   چــو خــورشــيــد تــابــنــده بـــگـــشـــاد راز
بــه بــازي هــمــي گــرد مــيــدان بــگـــشـــت   ســيــاوش ز ايــوان بـــه مـــيـــدان گـــذشـــت
ســـپـــهـــبـــد پـــس گـــوي بـــنـــهــــاد روي   چــو گــرســيــوز آمــد بــيــنــداخــت گــوي
هـــم آورد او خـــاك مــــيــــدان گــــرفــــت   چــو او گــوي در زخــم چــوگــان گــرفـــت
تـو گـفـتـي ســپــهــرش هــمــي بــركــشــيــد   ز چـــوگـــان او گــــوي شــــد نــــاپــــديــــد
بــه مــيــدان پــرخــاش ژوپـــيـــن نـــهـــنـــد   بـــفـــرمـــود تـــا تـــخـــت زريـــن نـــهـــنـــد
بــــدان تــــا كــــرا بــــرفــــروزد هــــنـــــر   دو مــهــتــر نــشــســتــنــد بــر تـــخـــت زر
هـــنـــرمـــنـــد وز خـــســـروان يــــادگــــار   بــدو گــفــت گــرســـيـــوز اي شـــهـــريـــار
ســزد گــر نــمــايــي بــه تـــركـــان هـــنـــر   هــنـــر بـــر گـــهـــر نـــيـــز كـــرده گـــذر
زمـــيــــن آورد تــــيــــرگــــي يــــك زمــــان   بــه نــوك ســنــان و بــه تــيـــر و كـــمـــان
بــه زيــن انــدر آمــد ز تــخـــت نـــشـــســـت   بــه بـــر زد ســـيـــاوش بـــدان كـــار دســـت
كــه از يــك زره تــن رســيـــدي بـــه رنـــج   زره را بــه هــم بــر بــبـــســـتـــنـــد پـــنـــج
نــظـــاره بـــرو بـــر ز هـــر ســـو ســـپـــاه   نـــــهـــــادنــــــد بــــــر خــــــط آوردگــــــاه
كــــجــــا داشــــتــــي از پـــــدر يـــــادگـــــار   ســـيـــاوش يـــكـــي نـــيـــزه ي شــــاهــــوار
بــه نــخــچــيــر بــر شــيــر بــگــذاشـــتـــي   كـــه در جـــنـــگ مــــازنــــدران داشــــتــــي
عـنــان را بــپــيــچــيــد چــون پــيــل مــســت   بـــه آوردگـــه رفـــت نـــيـــزه بــــه دســــت
زره را نـــمــــانــــد ايــــچ بــــنــــد و گــــره   بــــزد نــــيــــزه و بــــرگــــرفـــــت آن زره
زره را بـيـنـداخـت ز آن سـو كــه خــواســت   از آورد نــــــيــــــزه بــــــرآورد راســـــــت
بــــرفــــتــــنــــد بــــا نــــيـــــزهـــــاي دراز   ســــــواران گــــــرســــــيــــــوز دام ســـــــاز
ز مــيـــدان نـــه بـــر شـــد زره يـــك گـــره   فــــراوان بــــگــــشــــتـــــنـــــد گـــــرد زره
دو چـــــوبـــــيــــــن و دو ز آهــــــن آب دار   سـيـاوش ســپــر خــواســت گــيــلــي چــهــار
شـش انـدر مـيـان زد سـه چـوبــه بــه تــنــگ   كــمــان خــواســت بــا تــيــرهــاي خــدنـــگ
نـــظـــاره بـــه گـــردش ســـپـــاهـــي گـــران   يــكــي در كــمــان رانــد و بـــفـــشـــارد ران
گــــذر كــــرد پــــيــــكـــــان آن نـــــامـــــور   بــرآن چــار چــوبــيـــن و ز آهـــن ســـپـــر
بـــرو آفـــريـــن كـــرد بـــرنـــا و پــــيــــر   بــزد هــم بــرآن گــونــه دو چــوبــه تــيــر
بــرو هــر كــســي نــام يــزدان بـــخـــوانـــد   ازآن ده يـــكــــي بــــي گــــذاره نــــمــــانــــد
بــه ايــران و تــوران تـــرا نـــيـــســـت يـــار   بــدو گــفــت گــرســـيـــوز اي شـــهـــريـــار
بـــتـــازيـــم هـــر دو بـــه پـــيـــش ســـپــــاه   بــــيــــا تــــا مــــن و تــــو بـــــه آوردگـــــاه
بــه كــردار جــنــگــي دو پـــرخـــاشـــخـــر   بــــگــــيــــريــــم هـــــر دو دوال كـــــمـــــر
چــو اســپــم نــبــيــنــي ز اســـپـــان بـــســـي   ز تــركــان مــرا نــيــســت هــمــتــا كـــســـي
هـــم آورد تــــو گــــر بــــه بــــالــــاي تــــو   بــه مــيــدان كــســي نــيــســت هــمــتـــاي او
تـــرا نـــاگـــهـــان بـــرزنـــم بـــر زمــــيــــن   گــر ايـــدونـــك بـــردارم از پـــشـــت زيـــن
بـــه اســـپ و بـــه مـــردي ز تـــو بـــرتـــرم   چــــنــــان دان كــــه از تــــو دلـــــاورتـــــرم
نــگــردم بــه جــايــي كــه جــويــنــد كــيـــن   وگــر تـــو مـــرا بـــرنـــهـــي بـــر زمـــيـــن
كـه تـو مـهـتـري شــيــر و پــرخــاش جــوي   سـيـاوش بـدو گــفــت كــايــن خــود مــگــوي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com