FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow فرستادن افراسياب پيران را در كشورها
فرستادن افراسياب پيران را در كشورها چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

فرستادن افراسياب پيران را در كشورها  

ز شـــاهـــان گـــيـــتـــي گـــرفـــتـــنـــد يـــاد   بــبــودنــد يــك هــفــتــه زيــن گــونــه شــاد
بـــه نـــزديـــك ســـالـــار تــــوران ســــپــــاه   بـــهـــشـــتـــم يـــكـــي نـــامـــه آمـــد ز شـــاه
ازآن پــس گــذر كــن بــه مــكــران زمـــيـــن   كــزآنــجــا بــرو تـــا بـــه دريـــاي چـــيـــن
وز آن جــا گــذر كــن بـــه دريـــاي ســـنـــد   هــمــي رو چــنــيــن تــا ســر مـــرز هـــنـــد
بــگــســتـــر بـــه مـــرز خـــزر در ســـپـــاه   هــمــه بــاز كــشـــور ســـراســـر بـــخـــواه
ز بــانـــگ تـــبـــيـــره زمـــيـــن شـــد نـــوان   بــــرآمــــد خــــروش از در پـــــهـــــلـــــوان
يــكــي لــشــگــري گــشــت پــرخــاش جــوي   ز هــر ســو ســپــاه انــجــمــن شــد بـــروي
ز ديـــــنـــــار و اســـــپــــــان آراســــــتــــــه   بــه نـــزد ســـيـــاوش بـــســـي خـــواســـتـــه
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com