FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow عروسي فرنگيس با سياوش
عروسي فرنگيس با سياوش چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

عروسي فرنگيس با سياوش  

بــــرآورد بــــر ســــان زريـــــن ســـــپـــــر   چــو خــورشــيــد از چــرخ گــردنــده ســر
يــكـــي بـــاره ي تـــيـــزرو بـــرنـــشـــســـت   ســپــهــدار پــيـــران مـــيـــان را بـــبـــســـت
بــســـي آفـــريـــن خـــوانـــد بـــر فـــر اوي   بــــه كــــاخ ســــيــــاوش بــــنـــــهـــــاد روي
بـــه مـــهـــمـــانـــي دخـــتـــر شـــهــــريــــار   بـــدو گـــفـــت كـــامـــروز بـــرســـاز كـــار
مــــيـــــان را بـــــبـــــنـــــدم پـــــي كـــــار او   چــــو فــــرمــــان دهــــي مــــن ســــزاوار او
ز پــيـــران رخـــانـــش پـــر از شـــرم بـــود   ســـــــيـــــــاوش را دل پـــــــر آزرم بـــــــود
تــو دانــي كــه از تـــو مـــرا نـــيـــســـت راز   بـــدو گـــفـــت رو هـــرچ بـــايـــد بــــســــاز
دل و جــان بــبــســت انــدر آن كـــار تـــفـــت   چـو بـشـنــيــد پــيــران ســوي خــانــه رفــت
بـه گــلــشــهــر بــســپــرد پــيــران كــلــيــد   در خــــانــــه ي جــــامــــه ي نــــابـــــريـــــد
ســـــتـــــوده زنـــــي بـــــود روشــــــن روان   كـــجـــا بـــود كـــدبــــانــــوي پــــهــــلــــوان
گـــزيـــده ز زربـــفـــت چـــيـــنــــي هــــزار   بـــه گـــنـــج انـــدرون آنـــچ بـــد نـــامــــدار
پــر از نــافــه ي مــشــگ و پــر عــود خـــام   زبــرجـــد طـــبـــق هـــا و پـــيـــروزه جـــام
دو يـــاره يـــكـــي طـــوق و دو گـــوشــــوار   دو افـــســـر پـــر از گـــوهـــر شـــاهــــوار
ز زربــفــت پــوشــيــدنـــي هـــا ســـه دســـت   ز گــســتــردنــي هـــا شـــتـــروار شـــســـت
بـــرو بـــافـــتـــه چـــنـــد گـــونـــه گـــهـــر   هــمــه پــيـــكـــرش ســـرخ كـــرده بـــه زر
طـــبـــق هــــا و از جــــامــــه ي پــــارســــي   ز ســيــمــيـــن و زريـــن شـــتـــربـــار ســـي
ســه نــعــلــيـــن زريـــن زبـــرجـــد نـــگـــار   يــكــي تــخــت زريــن و كـــرســـي چـــهـــار
ز خــويــشــان نــزديــك ســد نــيــك خـــواه   پــرســتــنــده ســيــســد بــه زريـــن كـــلـــاه
گــرفــتــه ازآن جــام هــر يـــك بـــه دســـت   پــرســـتـــار بـــا جـــام زريـــن دو شـــســـت
ســپــردنــد يــكــســر بــه فـــرمـــانـــبـــران   هـمـان سـد طـبـق مــشــگ و ســد زعــفــران
بــرفــتــنــد بــا خــواســتــه خــيـــل خـــيـــل   بــه زريــن عـــمـــاري و ديـــبـــا جـــلـــيـــل
ز ديــنــار بـــا خـــويـــشـــتـــن ســـي هـــزار   بــــيــــاورد بــــانــــو ز بــــهـــــر نـــــثـــــار
روانــشــان پـــر از آفـــريـــن بـــود نـــيـــز   بــه نــزد فـــرنـــگـــيـــس بـــرنـــد چـــيـــز
ز بــهــر ســـيـــاوش هـــمـــه پـــر شـــتـــاب   وز آن روي پــــيــــران و افــــراســــيـــــاب
نــيــامـــد ســـر يـــك تـــن انـــدر نـــهـــفـــت   بـه يـك هـفـتـه بـر مـرغ و مـاهــي نــخــفــت
ز شـــــــادي و آواي رامـــــــشـــــــگـــــــران   زمــيــن بــاغ گــشـــت از كـــران تـــا كـــران
چـو زيـن عـهـد و پــيــمــان بــپــرداخــتــنــد   بــه پــيــوســتــگــي بــر گــوا ســاخـــتـــنـــد
بــه گــلــشــهــر گــفــتــا فــرنــگــيـــس زود   پــيـــامـــي فـــرســـتـــاد پـــيـــران چـــو دود
خـــردمـــنـــد و بـــيـــدار و خــــامــــش رود   هـــم امـــشـــب بـــه كــــاخ ســــيــــاوش رود
بــه ســوي فـــرنـــگـــيـــس بـــنـــهـــاد روي   چــو بـــانـــوي بـــشـــنـــيـــد پـــيـــغـــام اوي
كـه خـورشـيــد را گــشــت نــاهــيــد جــفــت   زمـيـن را بــبــوســيــد گــلــشــهــر و گــفــت
بــــيــــاراســــتــــن گـــــاه او را بـــــه مـــــاه   هــم امـــشـــب بـــبـــايـــد شـــدن نـــزد شـــاه
بـــه نــــزديــــك آن تــــاجــــور شــــاه نــــو   بــيـــامـــد فـــرنـــگـــيـــس چـــون مـــاه نـــو
ســپــهــبــد بــيــاراســت بــســـيـــار چـــيـــز   بـديـن كــار بــگــذشــت يــك هــفــتــه نــيــز
هـمـان جـوشــن و خــود و تــيــغ و كــمــنــد   از اســـپـــان تــــازي و از گــــوســــپــــنــــد
ز پــوشـــيـــدنـــي هـــا و از بـــيـــش و كـــم   ز ديـــــــنـــــــار و از بــــــــدرهــــــــاي درم
هـــمـــي نـــام بـــردنـــد شـــهـــر و زمـــيـــن   وزيـــن مـــرز تـــا پـــيـــش دريـــاي چـــيـــن
نـــشـــايـــســـت پـــيـــمــــود پــــهــــنــــاي او   بـــه فـــرســـنـــگ ســـد بــــود بــــالــــاي او
هـــمـــه پـــادشـــاهـــي بـــه رســـم كــــيــــان   نــبــشــتــنــد مـــنـــشـــور بـــر پـــرنـــيـــان
يـــكـــي تـــخـــت زريـــن و زريـــن كــــلــــاه   بـــه خـــان ســـيـــاوش فـــرســــتــــاد شــــاه
هـر آن كـس كـه رفـتــي ز نــزديــك و دور   ازآن پـــس بـــيـــاراســـت مــــيــــدان ســــور
بــه خــوردي و هــر چــنـــد بـــرتـــافـــتـــي   مــي و خــوان و خــوالــيـــگـــران يـــافـــتـــي
بـدي شـاد يــك هــفــتــه مــهــمــان خــويــش   بــبــردي و رفــتــي ســوي خـــان خـــويـــش
ازو شـــادمـــان بـــخـــت و او نـــيـــز شــــاد   در بـــســـتـــه زنــــدان هــــا بــــرگــــشــــاد
ابـــا گـــرد پـــيـــران بـــه نـــزديـــك شــــاه   بــهـــشـــتـــم ســـيـــاوش بـــيـــامـــد پـــگـــاه
كــه اي مـــهـــتـــر و شـــهـــريـــار زمـــيـــن   گـــرفـــتـــنـــد هــــر دو بــــرو آفــــريــــن
بــه شـــادي و بـــدخـــواه را پـــشـــت كـــوز   هـــمــــيــــشــــه تــــرا جــــاودان بــــاد روز
بـــســـي از جـــهــــانــــدار كــــردنــــد يــــاد   وز آن جـــايـــگـــه بـــازگـــشـــتـــنـــد شـــاد
هــمــي گــشــت بـــيـــدار بـــر داد و مـــهـــر   چـنــيــن نــيــز يــك ســال گــردان ســپــهــر
بــه نــزد ســيــاوش يـــكـــي نـــيـــك خـــواه   فــــرســــتــــاده آمــــد ز نــــزديــــك شــــاه
هـــمـــي گـــويـــد اي مـــهـــتــــر نــــامــــدار   كــه پــرســد هــمـــي شـــاه را شـــهـــريـــار
وزيــن بــر نــشــســتــن گـــزيـــرد هـــمـــي   بـــود كـــت ز مـــن دل بـــگـــيـــرد هــــمــــي
يــكــي گــرد بــر گــرد و بــنــگــر زمــيـــن   از ايــــدر تــــرا داده ام تــــا بــــه چـــــيـــــن
هــــمــــان آرزوهــــا بـــــه جـــــاي آيـــــدت   بــــه شــــهــــري كــــه آرام و راي آيـــــدت
ز خــــوبــــي مــــپــــرداز دل يـــــك زمـــــان   بــه شــادي بــبــاش و بــه نــيــكـــي بـــمـــان
بـــزد نـــاي و كـــوس و بـــنـــه بـــرنـــهـــاد   ســـيـــاوش ز گـــفـــتـــار او گـــشـــت شـــاد
بـــبـــردنـــد زيـــن گـــونـــه بـــا او بـــه راه   ســلــيـــح و ســـپـــاه و نـــگـــيـــن و كـــلـــاه
پــس پـــرده خـــوبـــان بـــپـــيـــراســـتـــنـــد   فـــراوان عــــمــــاري بــــيــــاراســــتــــنــــد
بـــنـــه بـــرنـــهـــاد و ســـپـــه را بــــرانــــد   فــرنــگــيـــس را در عـــمـــاري نـــشـــانـــد
هـــمـــه نـــامـــداران شـــدنـــد انـــجــــمــــن   بـــه شـــادي بـــرفـــتـــنـــد ســـوي خـــتــــن
كــه از بــدگــمــانـــيـــش بـــي بـــهـــر بـــود   كــه ســالـــار پـــيـــران از آن شـــهـــر بـــود
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com