FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow سخن گفتن پيران با سياوش از فرنگيس
سخن گفتن پيران با سياوش از فرنگيس چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

سخن گفتن پيران با سياوش از فرنگيس  

ســــيــــاوش را گــــفــــت كــــاي نــــامــــدار   يـــكـــي روز پـــيـــران بـــه بـــه روزگــــار
ز اوج فـــــلـــــك بـــــرفـــــرازد كـــــلـــــاه   تـــو دانـــي كـــه ســـالـــار تـــوران ســــپــــاه
دل و هــوش و تـــوش و تـــوانـــش تـــويـــي   شــــب و روز روشــــن روانــــش تــــويــــي
ازيــن پـــايـــه هـــر دم بـــه افـــزون شـــوي   چـو بــا او تــو پــيــوســتــه ي خــون شــوي
كـــه خـــواهـــي بـــدن پـــيـــش او پـــايـــدار   بـــبـــاشـــد امـــيـــدش بـــه تـــو اســــتــــوار
مــرا غــم ز بــهــر كـــم و بـــيـــش تـــســـت   اگــر چــنــد فــرزنــد مــن خــويــش تــســت
نـبـيـنــي بــه گــيــتــي چــنــان مــوي و روي   فــرنـــگـــيـــس مـــهـــتـــر ز خـــوبـــان اوي
ز مــشــگ ســيــه بــر ســرش افــســرســـت   بــه بــالـــا ز ســـرو ســـهـــي بـــرتـــرســـت
خـــرد را پـــرســـتــــار دارد بــــه پــــيــــش   هـــنـــرهـــا و دانــــش ز انــــدازه بــــيــــش
چـنـو بـت بـه كـشـمـيـر و كـاول كــجــاســت   از افــراســـيـــاب ار بـــخـــواهـــي رواســـت
درفــــشــــان شــــود فــــر و اورنــــد تـــــو   شـــود شـــاه پـــرمـــايـــه پــــيــــونــــد تــــو
بــــجــــويــــم بــــديــــن نـــــزد او آب روي   چــو فــرمــان دهــي مــن بــگـــويـــم بـــدوي
كــه فــرمــان يـــزدان نـــشـــايـــد نـــهـــفـــت   سـيـاوش بــه پــيــران نــگــه كــرد و گــفــت
مــرا بـــا ســـپـــهـــر روان نـــيـــســـت پـــاي   اگـــر آســـمـــانـــي چـــنــــيــــن اســــت راي
نـــخـــواهـــم هـــمــــي روي كــــاوس ديــــد   اگــر مــن بــه ايــران نــخـــواهـــم رســـيـــد
تــهــمــتــن كــه روشــن بـــهـــار مـــنـــســـت   چــو دســتــان كــه پــروردگــار مـــنـــســـت
جـــــزيـــــن نـــــامـــــداران كـــــنــــــداوران   چــو بــهــرام و چــون زنـــگـــه ي شـــاوران
بــه تــوران هــمـــي جـــاي بـــايـــد گـــزيـــد   چـــو از روي ايـــشـــان بـــبـــايـــد بـــريــــد
مـگـو ايــن ســخــن بــا زمــيــن جــز بــه راز   پــدر بـــاش و ايـــن كـــدخـــدايـــي بـــســـاز
هـــمـــانـــا دهـــد ره بـــه پـــيـــونــــد شــــاه   اگــر بــخــت بـــاشـــد مـــرا نـــيـــك خـــواه
هـــمـــي بـــرزد انـــدر مـــيـــان بـــاد ســــرد   هــمــي گــفــت و مــژگــان پــر از آب كـــرد
نــــســــازد خــــرديـــــافـــــتـــــه كـــــارزار   بــدو گـــفـــت پـــيـــران كـــه بـــا روزگـــار
كــزويـــســـت آرام و پـــرخـــاش و مـــهـــر   نــيــابـــي گـــذر تـــو ز گـــردان ســـپـــهـــر
بـــه يـــزدان ســـپـــردي و بـــگـــذاشــــتــــي   بـــه ايــــران اگــــر دوســــتــــان داشــــتــــي
ســر تــخــت ايــران بـــه دســـت انـــدرســـت   نــشــســت و نــشــانــت كــنـــون ايـــدرســـت
چـــو آگـــاه گـــشـــت از كـــم و بـــيــــش او   بــگــفــت ايــن و بــرخــاســـت از پـــيـــش او
فــــرود آمـــــد و بـــــرگـــــشـــــادنـــــد راه   بـــه شـــادي بـــشـــد تـــا بـــه درگـــاه شــــاه
بـــدو گـــفـــت ســـالـــار نـــيـــكـــو گـــمـــان   هـــمـــي بـــود بـــر پـــيـــش او يـــك زمـــان
چـه خــواهــي بــه گــيــتــي چــه آيــدت راي   كـه چـنـديـن چـه بـاشـي بـه پـيـشـم بــه پــاي
مــرا ســودمــنــدي كـــم و بـــيـــش تـــســـت   ســپـــاه و در گـــنـــج مـــن پـــيـــش تـــســـت
گـــشـــادنـــش درد و گـــزنـــد مــــنــــســــت   كــســي كــو بــه زنــدان و بــنــد مــنـــســـت
ز بــهــر تــو پـــيـــگـــار مـــن بـــاد گـــشـــت   ز خـــشـــم و ز بـــنـــد مـــن آزاد گــــشــــت
ز تــيــغ و ز مــهــر و ز تـــخـــت و كـــلـــاه   ز بــســيــار و انــدك چــه بــايــد بـــخـــواه
كـــه از تـــو مـــبـــادا جـــهـــان بـــي نـــيـــاز   خـــردمـــنـــد پـــاســـخ چـــنـــيـــن داد بــــاز
بـه بـخـت تــو هــم تــيــغ و هــم تــاج و گــاه   مـرا خــواســتــه هــســت و گــنــج و ســپــاه
رســانــم بــه گـــوش ســـپـــهـــبـــد بـــه راز   ز بــــهــــر ســــيــــاوش پــــيـــــامـــــي دراز
كــه مــن شــاد دل گـــشـــتـــم و نـــام جـــوي   مــرا گـــفـــت بـــا شـــاه تـــركـــان بـــگـــوي
هـــمـــه شـــادي آورد بــــخــــت تــــو بــــار   بـــپـــرورديـــم چــــون پــــدر در كــــنــــار
بــه نــيــك و بــد از تــو نــيــم بـــي نـــيـــاز   كــنــون هــم چــنــيــن كــدخــدايــي بــســـاز
كــه ايـــوان و تـــخـــت مـــرا درخـــورســـت   پـــس پـــرده ي تـــو يـــكـــي دخـــتـــرســــت
شــوم شـــاد اگـــر بـــاشـــم انـــدر خـــورش   فــرنـــگـــيـــس خـــوانـــد هـــمـــي مـــادرش
چــنــيــن گــفــت بـــا ديـــده كـــرده پـــر آب   پــر انــديـــشـــه شـــد جـــان افـــراســـيـــاب
نــبـــودي بـــرآن گـــفـــتـــه هـــم داســـتـــان   كــه مــن گــفــتــه ام پــيــش ازيــن داســتـــان
كــه رايــش خــرد بـــود و دانـــش بـــلـــنـــد   چـنـيــن گــفــت بــا مــن يــكــي هــوشــمــنــد
چـه رنـجـي كـه جــان هــم نــيــاري بــه بــر   كـــه اي دايـــه ي بـــچــــه ي شــــيــــرنــــر
ز كــــار ســــتــــاره شــــمــــر بــــخــــردان   و ديـــگـــر كـــه از پـــيــــش كــــنــــداوران
هـــمـــي رانــــدنــــدي هــــمــــه در بــــه در   شــــمــــار ســــتــــاره بــــه پــــيــــش پــــدر
بـــيـــايـــد بـــگـــيـــرد جـــهـــان در كـــنـــار   كـــزيـــن دو نـــژاده يـــكـــي شـــهــــريــــار
كــلــاه مـــن انـــدازد از كـــيـــن نـــخـــســـت   بــه تــوران نــمــانـــد بـــرو بـــوم و رســـت
كــه گــردون گـــردان چـــه دارد نـــهـــفـــت   كــنــون بــاورم شــد كــه او ايــن بـــگـــفـــت
كـه بـارش بـود زهـر و بــرگــش كــبــســت   چــرا كــشــت بــايــد درخـــتـــي بـــه دســـت
چـــو آتـــش بـــود تـــيـــز يــــا مــــوج و آب   ز كــــاوس وز تــــخــــم افـــــراســـــيـــــاب
وگــر ســوي ايــران كـــنـــد پـــاك چـــهـــر   نــدانــم بـــه تـــوران گـــرايـــد بـــه مـــهـــر
دم مــــار خــــيــــره نــــبــــايــــد گــــزيـــــد   چــرا بــر گــمــان زهــر بــايــد چـــشـــيـــد
دلــت را بــديـــن كـــار غـــمـــگـــيـــن مـــدار   بــدو گــفــت پــيـــران كـــه اي شـــهـــريـــار
خـــردمـــنـــد و بـــيـــدار و خـــامـــش بـــود   كــــســــي كــــز نــــژاد ســــيــــاوش بـــــود
خــرد گــيــر و كــار ســيـــاوش بـــســـيـــج   بــه گــفــت ســتــاره شــمـــر مـــگـــرو ايـــچ
بــرآرد بــه خــورشـــيـــد تـــابـــنـــده ســـر   كــــزيــــن دو نــــژاده يــــكــــي نـــــامـــــور
دو كـــشــــور بــــرآســــايــــد از كــــارزار   بـــه ايـــران و تـــوران بـــود شـــهــــريــــار
بــيــفــزايــدش هــم بــه انــديـــشـــه مـــهـــر   وگـــر زيـــن نـــشـــان راز دارد ســـپـــهــــر
نـــه كـــاهـــد بـــه پـــرهـــيـــز افـــزودنـــي   بـــخـــواهـــد بـــدن بـــي گـــمـــان بـــودنـــي
ز بــخـــت آنـــچ پـــرســـنـــد پـــاســـخ بـــود   نـــگـــه كـــن كـــه ايـــن كـــار فــــرخ بــــود
فـــروزنـــده تـــر زيـــن نـــبـــاشـــد نــــژاد   ز تـــخــــم فــــريــــدون وز كــــي قــــبــــاد
كــه راي تــو بــر بــد نـــيـــايـــد بـــه كـــار   بـه پـيـران چـنــيــن گــفــت پــس شــهــريــار
بــرو هـــرچ بـــايـــد بـــه خـــوبـــي بـــكـــن   بـــه فـــرمـــان و راي تـــو كـــردم ســـخـــن
بــســي آفــريــن كــرد و بــرگـــشـــت بـــاز   دو تــا گــشــت پــيـــران و بـــردش نـــمـــاز
بــرو بــرشــمــرد آن كــجــا رفــتـــه بـــود   بـــه نـــزد ســــيــــاوش خــــرامــــيــــد زود
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com