FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow به زن دادن پيران دختر خود را به سياوش
به زن دادن پيران دختر خود را به سياوش چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

به زن دادن پيران دختر خود را به سياوش  

نـشـسـتـنـد و گــفــتــنــد هــر بــيــش و كــم   ســيــاوش يــكــي روز و پــيـــران بـــه هـــم
چــنــانــي كــه بــاشـــد كـــســـي بـــر گـــذر   بــدو گــفــت پــيــران كــزيـــن بـــوم و بـــر
بـــه نـــام تـــو خـــســـپـــد بـــه آرامــــگــــاه   بــديــن مــهــربــانــي كــه بــر تــســـت شـــاه
نــگــارش تــويــي غــمــگـــســـارش تـــويـــي   چــنـــان دان كـــه خـــرم بـــهـــارش تـــويـــي
ســر از بــس هــنــرهــا رســـيـــده بـــه مـــا   بــــزرگــــي و فــــرزنــــد كـــــاوس شـــــاه
نــگـــر ســـر ز تـــاج كـــيـــي نـــگـــســـلـــي   پـــدر پـــيـــرســـر شـــد تـــو بـــرنــــادلــــي
ز شـــاهـــان يـــكـــي پـــرهـــنـــر يـــادگـــار   بـــه ايـــران و تـــوران تـــوي شـــهـــريــــار
چــنــان چـــون بـــود درخـــور كـــام و نـــاز   بــنــه دل بــريـــن بـــوم و جـــايـــي بـــســـاز
كـــجـــا داردي مـــهـــر بـــر تــــو كــــســــي   نـه بـيــنــمــت پــيــوســتــه ي خــون كــســي
چـــو شـــاخ گـــلـــي بـــر كـــنـــار چـــمــــن   بـــرادر نــــداري نــــه خــــواهــــر نــــه زن
از ايــران مـــنـــه درد و تـــيـــمـــار پـــيـــش   يــكــي زن نــگـــه كـــن ســـزاوار خـــويـــش
هــمــان تــاج و تــخــت دلــيـــران تـــراســـت   پـــس از مـــرگ كـــاوس ايـــران تـــراســـت
ســه مــاهـــســـت بـــا زيـــور انـــدر نـــهـــان   پــــس پــــرده ي شــــهــــريــــار جـــــهـــــان
از ايــشــان نــه بـــرداشـــتـــي چـــشـــم مـــاه   اگــــر مـــــاه را ديـــــده بـــــودي ســـــيـــــاه
كــــه از مــــام وز بــــاب بــــا پــــروز انــــد   ســه انــدر شــبــســتــان گــرســـيـــوز انـــد
كــه هــم جـــاه دارنـــد و هـــم تـــاج و گـــاه   نـــبـــيـــره فـــريـــدون و فـــرزنــــد شــــاه
كــــه از دامــــن شــــاه جــــويــــي گــــهـــــر   ولـــــيـــــكـــــن تـــــرا آن ســــــزاوارتــــــر
چــو بــايــد تـــرا بـــنـــده بـــايـــد شـــمـــرد   پـــس پـــرده ي مــــن چــــهــــارنــــد خــــرد
كـــه از خــــوب رويــــان نــــدارد هــــمــــال   ازيــشــان جــريــرســت مــهــتــر بـــه ســـال
چـــو مـــاه درخـــشـــنـــده بـــا خـــواســـتـــه   يـــكـــي دخــــتــــري هــــســــت آراســــتــــه
بـه جــز چــهــر شــاهــش دلــاراي نــيــســت   نـخــواهــد كــســي را كــه آن راي نــيــســت
بـــود روز رخـــشــــنــــده دمــــســــاز تــــو   ز خـــوبـــان جـــريـــرســـت انــــبــــاز تــــو
بــه پــيــش تــو انــدر پــرســتــنــده ايــســت   اگـــر راي بـــاشـــد تـــرا بـــنـــده ايـــســــت
مــرا خــود ز فـــرزنـــد بـــرتـــر شـــنـــاس   ســـيـــاوش بــــدو گــــفــــت دارم ســــپــــاس
نــخــواهــم جــزو كــس ازيـــن انـــجـــمـــن   گــــر او بــــاشــــدم نــــازش جــــان و تـــــن
كـــه تــــا زنــــده ام حــــق آن نــــســــپــــرم   ســپــاســي نــهــي زيــن هـــمـــي بـــر ســـرم
ســوي خــانــه ي خــويـــش بـــنـــهـــاد روي   پـــس آنـــگـــاه پـــيـــران ز نـــزديــــك اوي
بــه نــزديــك گــلــشــهــر تـــازيـــد تـــفـــت   چــو پــيــران ز پــيــش ســيـــاوش بـــرفـــت
بـــه فـــر ســـيــــاوش خــــســــرو بــــنــــاز   بـــدو گـــفـــت كـــار جــــريــــره بــــســــاز
كـــه دامـــاد بـــاشـــد نــــبــــيــــره قــــبــــاد   چـــگـــونـــه نـــبـــاشـــيــــم امــــروز شــــاد
نــــهــــاد از بــــر تــــارك افـــــســـــرش را   بـــيـــاورد گـــلــــشــــهــــر دخــــتــــرش را
بـه بـوي و بـه رنـگ و بـه هـر بـيـش و كــم   بـــــه ديـــــبــــــا و ديــــــنــــــار و در و درم
فـــرســـتـــاد در شـــب بــــر شــــهــــريــــار   بـــيـــاراســــت او را چــــو خــــرم بــــهــــار
نـــشـــانـــد از بـــر گـــاه چــــون مــــاه نــــو   مـــر او را بـــپـــيـــوســــت بــــا شــــاه نــــو
ز يـــاقــــوت وز تــــاج گــــوهــــرنــــگــــار   نـــدانـــســـت كـــس گـــنـــج او را شـــمــــار
خــوش آمــدش خــنــديــد و شــادي گــزيـــد   ســـيـــاوش چـــو روي جـــريـــره بــــديــــد
نـــيـــامـــد ز كـــاوس و دســـتـــانــــش يــــاد   هـــمــــي بــــود بــــا او شــــب و روز شــــاد
ســــيــــاوش را بــــد ز نــــيــــكــــش بــــرخ   بــريــن نــيــز چــنــدي بــگـــرديـــد چـــرخ
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
mohamad_shah.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com