FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow هنر نمودن سياوش پيش افراسياب
هنر نمودن سياوش پيش افراسياب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

هنر نمودن سياوش پيش افراسياب  

كـــه فـــردا بـــســـازيـــم هـــر دو پــــگــــاه   شــبــي بــا ســيــاوش چــنــيــن گــفـــت شـــاه
زمـــانـــي بـــتـــازيـــم و خـــنـــدان شـــويـــم   كـه بـا گـوي و چـوگـان بـه مــيــدان شــويــم
نـــبـــيـــنـــنـــد گـــردان بـــه مـــيـــدان تــــو   ز هــر كــس شــنــيــدم كــه چـــوگـــان تـــو
تـــو تـــاج كـــيـــانـــي و پــــشــــت ســــپــــاه   تـــو فـــرزنـــد مـــايـــي و زيــــبــــاي گــــاه
روان را بـــــه ديـــــدار تـــــوشـــــه بــــــدي   بـــدو گـــفــــت شــــاهــــا انــــوشــــه بــــدي
كــه يــابــد بــه هـــر كـــار بـــر تـــو گـــذر   هــمــي از تــو جــويــنــد شـــاهـــان هـــنـــر
هـمـي از تـو خـواهــم بــد و نــيــك جــســت   مـــرا روز روشــــن بــــه ديــــدار تــــســــت
گـــرازان و تـــازان و خــــنــــدان شــــدنــــد   بـه شـبــگــيــر گــردان بــه مــيــدان شــدنــد
كـــه يـــاران گـــزيـــنـــم در زخــــم كــــوي   چــنــيــن گــفــت پــس شـــاه تـــوران بـــدوي
بــه دو نــيــم هــم زيــن نــشــان انـــجـــمـــن   تــو بــاشـــي بـــدان روي و زيـــن روي مـــن
كــجــا بــاشــدم دســت و چــوگــان بــه كــار   ســيــاوش بــدو گــفـــت كـــاي شـــهـــريـــار
بــه مــيـــدان هـــم آورد ديـــگـــر بـــجـــوي   بـــرابــــر نــــيــــارم زدن بــــا تــــو گــــوي
بـــريـــن پــــهــــن مــــيــــدان ســــوار تــــوام   چــــو هــــســــتــــم ســــزاوار يــــار تــــوام
ســخــن گــفـــتـــن هـــر كـــســـي بـــاد شـــد   ســـپـــهـــبـــد ز گـــفـــتــــار او شــــاد شــــد
كـه بـا مــن تــو بــاشــي هــم آورد و جــفــت   بـــه جـــان و ســـر شـــاه كــــاوس گــــفــــت
بــدان تــا نـــگـــويـــنـــد كـــو بـــد گـــزيـــد   هــنــر كــن بـــه پـــيـــش ســـواران پـــديـــد
شـــگـــفـــتـــه شــــود روي خــــنــــدان مــــن   كــنـــنـــد آفـــريـــن بـــر تـــو مـــردان مـــن
ســواران و مــيــدان و چـــوگـــان تـــراســـت   ســيــاوش بــدو گــفــت فــرمـــان تـــراســـت
چــو گــرســيـــوز و جـــهـــن و پـــولـــاد را   ســپـــهـــبـــد گـــزيـــن كـــرد گـــلـــبـــاد را
چــو هـــومـــان كـــه بـــردارد از آب كـــوي   چـو پـيــران و نــســتــيــهــن جــنــگ جــوي
چــو رويــيــن و چــون شــيــده ي نـــامـــدار   بـــه نـــزد ســـيـــاوش فــــرســــتــــاد يــــار
چــو ارجــاســپ اســپ افــگــن نــره شـــيـــر   دگــــر انــــدريــــمــــان ســـــوار دلـــــيـــــر
ازيـــشـــان كـــه يـــارد شـــدن پـــيـــش روي   ســيــاوش چــنــيــن گــفــت كــاي نــام جــوي
نـــگـــهـــبـــان چـــوگـــان يـــك تـــا مــــنــــم   هــمــه يــار شـــاهـــنـــد و تـــنـــهـــا مـــنـــم
بـــيـــارم بــــه مــــيــــدان ز ايــــران ســــوار   گــر ايــدونــك فــرمــان دهــد شــهـــريـــار
بــرآن ســان كــه آيــيــن بــود بـــر دو روي   مـــرا يـــار بـــاشـــنـــد بـــر زخــــم گــــوي
بـــرآن داســـتـــان گـــشـــت هـــم داســـتــــان   ســپــهــبــد چــو بــشـــنـــيـــد زو داســـتـــان
گــزيــن كــرد شــايــســتـــه ي كـــار كـــرد   ســـيـــاوش از ايـــرانـــيـــان هـــفــــت مــــرد
هــمــي خــاك بــا آســمــان گــشـــت راســـت   خــروش تــبــيــره ز مـــيـــدان بـــخـــاســـت
تــو گــفــتــي بــجــنــبــيــد مــيــدان ز جـــاي   از آواي ســـــــنـــــــج و دم كـــــــره نـــــــاي
چـو گـوي انـدر آمـد بـه پـيـشــش بــه گــرد   ســيــاوش بــرانــگــيـــخـــت اســـپ نـــبـــرد
بــرآن ســان كــه از چــشــم شــد نــاپــديـــد   بـزد هـم چـنــان چــون بــه مــيــدان رســيــد
كــه گــويــي بــه نـــزد ســـيـــاوش بـــرنـــد   بـــفـــرمـــود پـــس شـــهـــريـــار بـــلــــنــــد
بـــرآمـــد خـــروشـــيـــدن نــــاي و كــــوس   ســـيـــاوش بـــرآن گــــوي بــــر داد بــــوس
بـيــانــداخــت آن گــوي خــســرو بــه دســت   ســيــاوش بــه اســپــي دگــر بــرنــشـــســـت
چـــنـــان شـــد كـــه بـــا مـــاه ديـــدار كـــرد   ازآن پــس بــه چــوگــان بـــرو كـــار كـــرد
تـو گـفـتـي ســپــهــرش هــمــي بــركــشــيــد   ز چـــوگـــان او گــــوي شــــد نــــاپــــديــــد
ســــر نــــامــــداران بــــرآمـــــد ز خـــــواب   ازآن گـــوي خـــنـــدان شـــد افـــراســـيـــاب
نــديــديـــم بـــر زيـــن چـــنـــيـــن نـــامـــدار   بـــه آواز گـــفـــتـــنـــد هــــرگــــز ســــوار
بـــيـــامـــد نـــشـــســـت از بـــر گــــاه شــــاه   ز مــيــدان بــه يـــك ســـو نـــهـــادنـــد گـــاه
بـــه ديـــدار او شـــاد شـــد شـــاه ســــخــــت   ســيــاوش بــنــشــســـت بـــا او بـــه تـــخـــت
كــه مــيــدان شــمــا را و چــوگــان و گــوي   بـه لـشـگـر چـنــيــن گــفــت پــس نــام جــوي
بــرآمــد هــمــي تــا بــه خــورشــيــد گـــرد   هــمــي ســاخــتــنــد آن دو لــشــگــر نــبــرد
هـــمـــي بـــردن گـــوي را خـــواســـتــــنــــد   چــو تــركــان بــه تــنــدي بــيــاراســتـــنـــد
بــمــانــدنــد تــركــان ز كـــردار خـــويـــش   ربـــودنـــد ايـــرانــــيــــان گــــوي پــــيــــش
ســخــن گـــفـــت بـــر پـــهـــلـــوانـــي زبـــان   ســيــاوش غــمـــي گـــشـــت ز ايـــرانـــيـــان
بــريـــن گـــردش و بـــخـــشـــش روزگـــار   كـــه مـــيـــدان بـــازيـــســـت گـــر كـــارزار
بــديـــشـــان ســـپـــاريـــد يـــك بـــار گـــوي   چــو مــيـــدان ســـرآيـــد بـــتـــابـــيـــد روي
نــكــردنــد ز آن پــس كــســـي اســـپ گـــرم   ســواران عــنـــان هـــا كـــشـــيـــدنـــد نـــرم
بـــه كـــردار آتـــش هـــمـــي تـــاخـــتـــنــــد   يــكــي گــوي تــركـــان بـــيـــنـــداخـــتـــنـــد
بــدانــســت كـــان پـــهـــلـــوانـــي چـــه بـــود   ســپــهـــبـــد چـــو آواز تـــركـــان شـــنـــود
كـه گـفـتــســت بــا مــن يــكــي نــيــك خــواه   چــنــيــن گــفــت پــس شــاه تـــوران ســـپـــاه
بـه تـيـر و كـمـان چـون گـشـايــد دو ســفــت   كـه او را ز گـيـتـي كـســي نــيــســت جــفــت
ز قــربــان كــمـــان كـــيـــي بـــركـــشـــيـــد   ســيــاوش چــو گــفــتــار مــهــتــر شــنــيـــد
يــكـــي بـــرگـــرايـــد كـــه فـــرمـــان بـــرد   ســپــهــبــد كــمــان خــواســت تــا بــنــگـــرد
بـــســـي آفـــريـــن كـــيـــانـــي بـــخـــوانــــد   كــمــان را نــگــه كــرد و خــيــره بــمــانــد
كــــه خــــانــــه بــــمــــال و درآور بــــه زه   بــــه گــــرســــيــــوز تــــيــــغ زن داد مـــــه
نــيــامــد بـــرو خـــيـــره شـــد بـــدگـــمـــان   بـــكـــوشـــيـــد تــــا بــــر زه آرد كــــمــــان
بــمــالــيــد خـــانـــه كـــمـــان را بـــه دســـت   ازو شــاه بــســـتـــد بـــه زانـــو نـــشـــســـت
كــه ايــنــت كــمــانــي چـــو بـــايـــد بـــه راه   بـه زه كـرد و خـنـدان چــنــيــن گــفــت شــاه
چــنــيــن بــود و اكــنــون دگــر شــد زمـــان   مــــرا نــــيــــز گــــاه جــــوانــــي كــــمــــان
نــيــارد گــرفــتــن بــه هـــنـــگـــام جـــنـــگ   بـه تـوران و ايـران كـس ايـن را بــه چــنــگ
نـخــواهــد كــمــان نــيــز بــر دشــت كــيــن   بــر و يــال و كـــتـــف ســـيـــاوش جـــزيـــن
ســيــاوش نــكــرد ايــچ بــا كــس مــكـــيـــس   نـــشـــانـــي نـــهـــادنـــد بـــر اســـپـــريــــس
بـــرافـــشـــارد ران و بـــرآمــــد غــــريــــو   نــشـــســـت از بـــر بـــادپـــايـــي چـــو ديـــو
نـــهـــاده بـــدو چـــشـــم گــــردن كــــشــــان   يـــكـــي تـــيـــر زد بـــر مــــيــــان نــــشــــان
بـــيـــنـــداخـــت از بـــاد و بـــگـــشـــاد پــــر   خـــدنـــگـــي دگـــر بــــاره بــــا چــــار پــــر
مـــغـــربـــل بـــكـــرد انـــدر انــــداخــــتــــن   نـــشـــانـــه دو بـــاره بـــه يـــك تـــاخـــتـــن
بـزد بـار ديـگــر بــرآن ســو كــه خــواســت   عــنــان را بــپــيــچــيــد بــر دســـت راســـت
بـــيـــامـــد بــــر شــــهــــريــــار بــــلــــنــــد   كـــمـــان را بـــزه بـــر بـــبـــازو فـــگـــنـــد
بــرو آفــريــن ز آفــريــنــنـــده خـــواســـت   فـــرود آمـــد و شـــاه بـــرپـــاي خــــاســــت
بـــرفـــتـــنـــد شــــادان دل و ارجــــمــــنــــد   وز آن جـــايـــگـــه ســـوي كـــاخ بـــلــــنــــد
كــســي كــو ســزا بــود بــنـــشـــاســـتـــنـــد   نــشــســتــنـــد خـــوان و مـــي آراســـتـــنـــد
بــــه نــــام ســــيـــــاوش كـــــردنـــــد يـــــاد   مــي چــنــد خــوردنــد و گــشــتـــنـــد شـــاد
از اســـپ و ســـتـــام و ز تـــخـــت و كـــلـــاه   بـه خـوان بـر يــكــي خــلــعــت آراســت شــاه
كـه انــدر جــهــان پــيــش ازآن كــس نــديــد   هـــمـــان دســـت زر جـــامـــه ي نـــابـــريـــد
ز يــاقــوت و پـــيـــروزه و بـــيـــش و كـــم   ز ديــــــــنــــــــار وز بــــــــدرهـــــــــاي درم
يــكــي پــر ز يـــاقـــوت رخـــشـــنـــده جـــام   پــرســتــار بــســـيـــار و چـــنـــدي غـــلـــام
هـــمـــه ســـوي كـــاخ ســـيـــاوش بــــرنــــد   بــفــرمــود تــا خــواســـتـــه بـــشـــمـــرنـــد
ورا مـــهـــربـــانــــي بــــرو بــــيــــش بــــود   ز هـر كـش بـه تـوران زمـيـن خـويــش بــود
شــمــا خــيــل بــاشـــيـــد هـــم چـــون رمـــه   بـه خـويـشـان چـنـيــن گــفــت كــو را هــمــه
كـه يــك روز بــا مــن بــه نــخــچــيــرگــاه   بــدان شـــاهـــزاده چـــنـــيـــن گـــفـــت شـــاه
روان را بــه نــخــچــيــر بــي غــم كــنــيـــم   گــر آيــي كــه دل شـــاد و خـــرم كـــنـــيـــم
بـــرآن ســـو كـــه دل رهـــنـــمـــاي آيــــدت   بـــدو گـــفـــت هـــرگـــه كــــه راي آيــــدت
هـــمـــي رفـــت بـــا يـــوز و بـــا بـــاز شـــاه   بــرفــتــنــد روزي بــه نـــخـــچـــيـــرگـــاه
از ايــران و تــوران بــه نــخــچــيــر تــفـــت   ســپــاهــي ز هــر گـــونـــه بـــا او بـــرفـــت
چـــو بـــاد از مـــيـــان ســـپـــه بـــردمـــيــــد   ســيــاوش بــه دشـــت انـــدرون گـــور ديـــد
هــمــي تــاخـــت انـــدر فـــراز و نـــشـــيـــب   ســبــك شــد عــنــان و گــران شــد ركــيــب
دو دســتـــش تـــرازو بـــد و گـــور ســـيـــم   يــكــي را بــه شــمــشــيــر زد بــه دو نــيــم
نـــظـــاره شـــد آن لــــشــــگــــر شــــاه زود   بــه يــك جــو ز ديــگــر گــران تــر نــبــود
كــه ايــنــت ســرافــراز و شــمـــشـــيـــرزن   بــگــفــتــنــد يــكــســر هـــمـــه انـــجـــمـــن
كـــه مـــا را بـــد آمـــد ز ايـــران بـــه ســــر   بـــه آواز گـــفــــتــــنــــد يــــك بــــا دگــــر
ســزد گــر بـــســـازيـــم بـــا شـــاه جـــنـــگ   ســـر ســـروران انـــدر آمـــد بـــه نــــنــــگ
هــمــي تــاخــت و افــگــنــد در دشــت گـــور   سـيـاوش هــمــيــدون بــه نــخــچــيــر بــور
بـه شـمـشـيـر و تـيـر و بـه نـيـزه بــيــاخــت   بـه غـار و بـه كـوه و بـه هـامــون بــتــاخــت
ســپـــه را ز نـــخـــچـــيـــر آســـوده كـــرد   بــه هــر جــايــگــه بــر يــكــي تــوده كـــرد
هـــمـــه شـــاد دل بــــرگــــرفــــتــــنــــد راه   وز آن جــــايــــگــــه ســــوي ايــــوان شـــــاه
بــه جــز بــا ســيــاوش نـــبـــودي بـــه هـــم   ســپــهـــبـــد چـــه شـــادان چـــه بـــودي دژم
بــه كــس راز نــگــشـــاد و شـــادان نـــبـــود   ز جــهـــن و ز گـــرســـيـــوز هـــرك بـــود
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com