FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow آمدن سياوش نزد افراسياب
آمدن سياوش نزد افراسياب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

آمدن سياوش نزد افراسياب  

هــوا شــد ســيـــاه و زمـــيـــن شـــد درشـــت   چـو خـورشــيــد تــابــنــده بــنــمــود پــشــت
بـه مـژگـان هـمـي از جـگـر خــون كــشــيــد   سـيـاوش لـشــگــر بــه جــيــحــون كــشــيــد
بــه ســان بــهـــاران پـــر از رنـــگ و بـــوي   چــو آمــد بــه تــرمـــذ درون بـــام و كـــوي
تـو گـفـتـي عـروسـيـسـت بـا بـا طـوق و تــاج   چــنــان بــد هــمــه شــهــرهــا تــا بــه چــاچ
خـــورش هـــاي زيـــبـــا و گـــســـتـــردنـــي   بــه هــر مــنــزلــي ســـاخـــتـــه خـــوردنـــي
فــرود آمــد آنــجــا و چـــنـــدي بـــمـــانـــد   چــنــيــن تــا بــه قــچــقــار بــاشــي بــرانــد
هــمــه ســركــشــان بــا تــبـــيـــره شـــدنـــد   چـــو آگـــاهـــي آمـــد پــــذيــــره شــــدنــــد
پــــذيــــره شــــدن را بــــرآراســــت كـــــار   ز خـويـشــان گــزيــن كــرد پــيــران هــزار
ســـپـــه را هـــمـــه داد يـــكـــســـر نـــويـــد   بـــيـــاراســـتـــه چـــار پـــيــــل ســــپــــيــــد
درفـــشـــنـــده مـــهـــدي بـــه ســـان درخـــت   يـــكـــي بـــرنـــهـــاده ز پـــيـــروزه تـــخـــت
بـــه زر بـــافـــتـــه پـــرنـــيـــانـــي درفــــش   ســرش مــاه زريـــن و بـــومـــش بـــنـــفـــش
ســــد از مــــاه رويــــان زريـــــن كـــــمـــــر   ابـــا تـــخـــت زريـــن ســــه پــــيــــل دگــــر
بــيـــاراســـت روي زمـــيـــن را بـــه مـــهـــر   سـپـاهـي بـرآن سـان كــه گــفــتــي ســپــهــر
بـــديـــبـــا بـــيـــاراســـتـــه ســـر بـــه ســـر   ســـد اســـپ گـــرانـــمـــايـــه بـــا زيــــن زر
پــــذيــــره شــــدن را بــــيــــاراســــت شــــاه   ســـيـــاوش بـــشـــنـــيـــد كـــامـــد ســــپــــاه
خــروشــيــدن پــيــل و اســـپـــان شـــنـــيـــد   درفـــش ســـپــــهــــدار پــــيــــران بــــديــــد
بـــپـــرســـيـــدش از نـــامـــور شـــهـــريـــار   بــشــد تــيــز و بــگــرفــتــش انــدر كــنــار
چـــرا رنـــجــــه كــــردي روان را بــــه راه   بـــدو گـــغـــت كـــاي پـــهـــلــــوان ســــپــــاه
كـه بــيــنــد دو چــشــمــم تــرا تــنــدرســت   هـمـه بــر دل انــديــشــه بــد ايــن نــخــســت
هــــمـــــان خـــــوب چـــــهـــــر دلـــــاراي او   بـــبـــوســـيـــد پـــيــــران ســــر و پــــاي او
مــرا گــر بــه خــواب ايـــن نـــمـــودي روان   چــنــيــن گــفــت كــاي شـــهـــريـــار جـــوان
چـــو ديـــدم تـــرا روشـــن و تـــنـــدرســــت   ســتــايــش كــنــم پــيــش يــزدان نــخــســـت
هـــمـــه بـــنـــده بـــاشـــيـــم زيـــن روي آب   تـــرا چـــون پـــدر بـــاشـــد افـــراســـيــــاب
پـــرســـتـــنـــدگـــانـــنـــد بـــا گــــوشــــوار   ز پــيــوســتــگــان هــســت بــيــش از هــزار
تـــرا بـــنـــده بـــاشـــد هـــمـــي مـــرد و زن   تـــو بـــي كــــام دل هــــيــــچ دم بــــر مــــزن
ز بـــهـــر پـــرســـتـــش بـــبـــنـــدم كـــمـــر   مــرا گـــر پـــذيـــري تـــو بـــا پـــيـــرســـر
ســخــن يــاد كــردنـــد بـــر بـــيـــش و كـــم   بــرفــتــنــد هـــر دو بـــه شـــادي بـــه هـــم
هــمــي خــفــتــه را ســر بــرآمــد ز خــواب   هــــمــــه ره ز آواي چـــــنـــــگ و ربـــــاب
هــــمــــي اســـــپ تـــــازي بـــــرآورد پـــــر   هـمـي خـاك مـشـگـيـن شـد از مــشــگ و زر
بــبــاريــد و ز انــديــشــه آمــد بــه خــشـــم   ســيــاوش چـــو آن ديـــد آب از دو چـــشـــم
بـــيـــاراســـتـــه تـــا بـــه كـــاولــــســــتــــان   كــــه يــــاد آمــــدش بــــوم زاولــــســــتــــان
هــمــي بــركــشــيــد از جــگــر ســـرد بـــاد   هــمــان شـــهـــر ايـــرانـــش آمـــد بـــه يـــاد
بــه كــردار آتـــش رخـــش بـــرفـــروخـــت   ز ايــران دلـــش يـــاد كـــرد و بـــســـوخـــت
ســـپـــهـــبـــد بــــديــــد آن غــــم و درد اوي   ز پــيــران بــپــيــچــيــد و پــوشـــيـــد روي
غــمــي گــشــت و دنــدان بــه لــب بــرنــهــاد   بـــدانـــســـت كـــورا چـــه آمــــد بــــه يــــاد
نــشــســـتـــنـــد و يـــك بـــار دم بـــرزدنـــد   بـــه قـــچـــقـــار بـــاشـــي فـــرود آمـــدنـــد
نـــشـــســـت و بـــر و يـــال و گـــفـــتـــار او   نــــگــــه كــــرد پــــيــــران بــــه ديــــدار او
هــمــي هــر زمــان نــام يــزدان بـــخـــوانـــد   بـدو در دو چـشـمـش هـمــي خــيــره مــانــد
ز شـــاهـــان گــــيــــتــــي تــــوي يــــادگــــار   بــدو گـــفـــت كـــاي نـــامـــور شـــهـــريـــار
كـــســـي را نـــبـــاشـــد ز تـــخـــم مــــهــــان   سـه چــيــزســت بــر تــو كــه انــدر جــهــان
هــمــي از تـــو گـــيـــرنـــد گـــويـــي نـــژاد   يــكــي آنــك از تـــخـــمـــه ي كـــي قـــبـــاد
بـــه گـــفـــتـــار نـــيـــكـــو بـــيـــاراســـتــــي   و ديـــگـــر زبــــانــــي بــــديــــن راســــتــــي
بــبــارد هـــمـــي بـــر زمـــيـــن مـــهـــر تـــو   ســديــگــر كــه گــويــي كــه از چــهــر تــو
كــه اي پــيــر پــاكـــيـــزه و راســـت گـــوي   چـــنـــيـــن داد پـــاســـخ ســـيـــاوش بــــدوي
ز آهــــرمـــــنـــــي دور و دور از جـــــفـــــا   خــنــيــده بــه گــيــتــي بـــه مـــهـــر و وفـــا
شــنــاســم كــه پــيــمــان مــن مـــشـــكـــنـــي   گـر ايــدونــك بــا مــن تــو پــيــمــان كــنــي
بـريــن كــرده ي خــود نــبــايــد گــريــســت   گــر از بــودن ايــدر مــرا نــيـــكـــويـــســـت
نــــمــــايــــي ره كـــــشـــــوري ديـــــگـــــرم   وگـــر نـــيـــســـت فـــرمـــاي تـــا بـــگـــذرم
چــو انـــدر گـــذشـــتـــي ز ايـــران زمـــيـــن   بــدو گــفــت پــيــران كــه مــنــديـــش زيـــن
مــكــن هــيــچ گــونــه بــه رفــتــن شـــتـــاب   مـــگـــردان دل از مــــهــــر افــــراســــيــــاب
ولـيــكــن جــز ايــنــســت مــرد ايــزديــســت   پــراگــنــده نــامــش بــه گــيــتــي بــديــســت
بـــه خـــيـــره نـــيـــايـــد بـــه راه گـــزنــــد   خــــرد دارد و راي و هــــوش بـــــلـــــنـــــد
هــمــش پــهــلــوانــم هــمـــش رهـــنـــمـــون   مـرا نـيـز خــويــشــيــســت بــا او بــه خــون
بــه فــرمـــان مـــن بـــيـــش بـــاشـــد ســـوار   هــمــانــا بــريــن بـــوم و بـــر ســـد هـــزار
هــم اســپ و ســلــيــح و كــمــان و كــمــنــد   هـمـم بـوم و بـر هـسـت و هــم گــوســپــنــد
نــهــفــتــه جــزيــن نــيــز هــســتــم بــســـي   مــرا بـــي نـــيـــازيـــســـت از هـــر كـــســـي
گـر ايـدونــك ســازي بــه شــادي نــشــســت   فـــداي تـــو بـــادا هـــمـــه هـــرچ هـــســــت
بــــه راي و دل هــــوشــــمـــــنـــــدان تـــــرا   پــــذيــــرفــــتــــم از پــــاك يــــزدان تـــــرا
نـــدانـــد كــــســــي راز چــــرخ بــــلــــنــــد   كــه بــر تــو نــيـــايـــد ز بـــدهـــا گـــزنـــد
بـــيـــامـــيـــزي از دور تـــريـــاك و زهـــر   مـگـر كــز تــو آشــوب خــيــزد بــه شــهــر
بــرافــروخـــت و انـــدر خـــور جـــام شـــد   ســـيـــاوش بــــدان گــــفــــت هــــا رام شــــد
ســيــاوش پـــدر گـــشـــت و پـــيـــران پـــدر   بــه خــوردن نــشــســتــنــد يـــك بـــا دگـــر
بــه ره بــر نــجــســـتـــنـــد جـــايـــي زمـــان   بـــرفـــتـــنـــد بــــا خــــنــــده و شــــادمــــان
كـــــزآن بـــــود خـــــرم ســـــراي درنـــــگ   چــنــيــن تــا رســيــدنــد در شــهــر گــنــگ
از ايــوان مــيــان بــســـتـــه و پـــر شـــتـــاب   پـــيـــاده بـــه كـــوي آمـــد افــــراســــيــــاب
فــرود آمــد از اســـپ و پـــيـــشـــش دويـــد   ســـيــــاوش چــــو او را پــــيــــاده بــــديــــد
بــســي بــوس دادنـــد بـــر چـــشـــم و ســـر   گــرقــتــنــد مـــر يـــكـــدگـــر را بـــه بـــر
كــه گــردان جــهــان انــدر آمــد بــه خــواب   ازآن پــس چــنــيــن گـــفـــت افـــراســـيـــاب
بــه آبــشــخــور آيــنــد مــيــش و پــلــنـــگ   ازيـن پــس نــه آشــوب خــيــزد نــه جــنــگ
كـنـون روي گـيـتــي شــد از جــنــگ ســيــر   بـــرآشـــفـــت گـــيـــتـــي ز تــــور دلــــيــــر
جــــهــــان را دل از آشــــتــــي كــــور بــــود   دو كــشــور ســراســر پــر از شـــور بـــود
بــرآســايــد از جـــنـــگ وز جـــوش خـــون   بـــه تــــو رام گــــردد زمــــانــــه كــــنــــون
هــمـــه دل بـــه مـــهـــر تـــو آگـــنـــده انـــد   كــنــون شــهـــر تـــوران تـــرا بـــنـــده انـــد
سـپـهـبـد بـه جـان و بـه تـن خــويــش تــســت   مـرا چــيــز بــا جــان هــمــي پــيــش تــســت
كـــه از گـــوهـــر تـــو مـــگـــر داد بـــخـــت   ســيــاوش بـــرو آفـــريـــن كـــرد ســـخـــت
كــزويـــســـت آرام و پـــرخـــاش و كـــيـــن   ســـپـــاس از خــــداي جــــهــــان آفــــريــــن
بــيــامـــد بـــه تـــخـــت مـــهـــي بـــرنـــشـــت   ســـپـــهـــدار دســـت ســـيـــاوش بـــه دســـت
كـه ايـن را بـه گـيـتـي كـسـي نـيـسـت جــفــت   بــه روي ســيــاوش نــگــه كـــرد و گـــفـــت
چـــنـــيـــن روي و بـــالـــا و فــــر مــــهــــان   نــه زيــن گــونـــه مـــردم بـــود در جـــهـــان
كـــه كـــاوس تـــنـــدســـت و انـــدك خـــرد   ازآن پــس بــه پــيــران چــنــيــن گــفـــت رد
چــنــيــن بــرز بــالــا و چــنـــديـــن هـــنـــر   كـه بـشــكــيــبــد از روي چــونــيــن پــســر
بـــمـــانــــدســــت دل خــــيــــره از كــــار او   مـــــــرا ديـــــــده از خـــــــوب ديــــــــدار او
دو ديــــده بــــگــــردانــــد انــــدر زمــــيــــن   كــه فــرزنــد بــاشــد كــســي را چـــنـــيـــن
هــمــه كــاخ زربــفـــت هـــا گـــســـتـــريـــد   از ايـــوان هـــا پـــس يـــكـــي بـــرگــــزيــــد
هــمــه پــاي هــا چـــون ســـر گـــاومـــيـــش   يــكــي تـــخـــت زريـــن نـــهـــادنـــد پـــيـــش
فــراوان پــرســتــنــدگـــان خـــواســـتـــنـــد   بــه ديـــبـــاي چـــيـــنـــي بـــيـــاراســـتـــنـــد
بــبــاشـــد بـــه كـــام و نـــشـــيـــنـــد فـــراخ   بـــفـــرمـــود پــــس تــــا رود ســــوي كــــاخ
ســر طـــاق ايـــوان بـــه كـــيـــوان رســـيـــد   ســيــاوش چــو در پــيـــش ايـــوان رســـيـــد
هــشــيــوار جــان انــدر انــديــشــه بـــســـت   بــيــامــد بــرآن تــخــت زر بـــرنـــشـــســـت
كـــس آمـــد ســـيـــاوش را خـــواســـتـــنــــد   چــو خــوان ســپــهـــبـــد بـــيـــاراســـتـــنـــد
هـــمـــه شـــادمـــانـــي فـــگــــنــــدنــــد بــــن   ز هـر گـونـه يــي رفــت بــر خــوان ســخــن
نــشـــســـتـــنـــگـــه مـــي بـــيـــاراســـتـــنـــد   چــو از خــوان ســـالـــار بـــرخـــاســـتـــنـــد
بــه بــاده نــشــســتــنــد يـــكـــســـر ســـران   بـــرفـــتـــنـــد بـــا رود و رامــــشــــگــــران
هــمــي بــي ســيـــاوش نـــيـــامـــدش خـــواب   بـــــدو داد جـــــان و دل افـــــراســــــيــــــاب
ســر مــيــگـــســـاران ز مـــي خـــيـــره شـــد   هــمــي خــورد مــي تــا جــهــان تــيــره شـــد
بــه مـــســـتـــي ز ايـــران نـــيـــامـــدش يـــاد   ســـيـــاوش بـــه ايـــوان خـــرامـــيـــد شــــاد
بـدان كـس كــه كــه بــودنــد بــر بــزمــگــاه   بـــدان شـــب هـــم انـــدر بـــفـــرمـــود شـــاه
كـه چـون ســر بــرآرد ســيــاوش ز خــواب   چــنــيــن گــفــت بــا شــيـــده افـــراســـيـــاب
كـــســـي كـــو بـــود مـــهـــتـــر انـــجـــمــــن   تــو بــا پــهـــلـــوانـــان و خـــويـــشـــان مـــن
گـــرانـــمـــايـــه اســـپـــان زريـــن ســــتــــام   بــه شــبــگــيــر بـــا هـــديـــه و بـــا غـــلـــام
ز ديــــنـــــار وز گـــــوهـــــر شـــــاهـــــوار   ز لــشــگــر هــمــي هــر كــســي بــا نـــثـــار
هــشــيــوار و بـــيـــدار و خـــامـــش رونـــد   ازيـــن گـــونـــه پـــيـــش ســـيـــاوش رونـــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com