FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow نامه ي افراسياب به سياوش
نامه ي افراسياب به سياوش چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

نامه ي افراسياب به سياوش  

يـــكـــي راي بــــا دانــــش افــــگــــنــــد بــــن   چــو بــشــنــيــد افــراســيــاب ايــن ســخـــن
زبــان بــرگــشــاد و ســخــن بــرفــشـــانـــد   دبــيــر جــهــان ديـــده را پـــيـــش خـــوانـــد
بــه عــنــبــر ســر خــامــه را كــرد مــســـت   نـخـسـتـيـن كــه بــر خــامــه بــنــهــاد دســت
بـــزرگـــي و دانـــش نـــيـــايـــش گـــرفــــت   جــهــان آفــريـــن را ســـتـــايـــش گـــرفـــت
بـــدو كـــي رســـد بـــنـــدگـــان را گـــمــــان   كـــجـــا بـــرتـــرســـت از مـــكـــان و زمـــان
خـــــــردمــــــــنــــــــد را داد او پــــــــرورد   خــــداونـــــد جـــــانـــــســـــت و آن خـــــرد
خــداونــد گــوپــال وشــمــشـــيـــر و خـــود   ازو بـــــــاد بـــــــر شــــــــاهــــــــزاده درود
ز بــــيــــداد و كــــژي دل و دســــت پـــــاك   خــــداونــــد شــــرم و خــــداونـــــد پـــــاك
ز بـــــيـــــدار دل زنـــــگــــــه ي شــــــاوران   شـــنـــيـــدم پـــيـــام از كــــران تــــا كــــران
چــنــيــن تــيــز شــد بــا تــو انـــدر نـــهـــان   غـــمـــي شـــد دلـــم زانـــك شـــاه جــــهــــان
چــه جــويــد خــردمــنــد بـــيـــدار تـــخـــت   ولـيـكـن بـه گـيـتــي بــه جــز تــاج و تــخــت
اگــر شــهــريــاري وگــر خـــواســـتـــســـت   تـــرا ايـــن هـــمـــه ايـــدر آراســــتــــســــت
مــرا خــود بــه مــهــر تــو بـــاشـــد نـــيـــاز   هــمــه شـــهـــر تـــوران بـــرنـــدت نـــمـــاز
پــدر پــيــش فـــرزنـــد بـــســـتـــه كـــمـــر   تــو فــرزنـــد بـــاشـــي و مـــن چـــون پـــدر
بــرآن گــونــه يــك روز نــگــشــاد چــهـــر   چــنــان دان كــه كــاوس بــر تــو بــه مــهــر
ســپــارم بــه تــو تــاج و تــخــت نــشـــســـت   كــجــا مــن گـــشـــايـــم در گـــنـــج بـــســـت
بــه گــيــتــي تـــو مـــانـــي ز مـــن يـــادگـــار   بـــــدارمـــــت بـــــي رنـــــج فـــــرزنـــــدوار
نــكــوهـــش كـــنـــنـــدم كـــهـــان و مـــهـــان   چـــو از كـــشـــورم بـــگـــذري در جـــهـــان
مـــگـــر ايـــزدي بـــاشـــد آيــــيــــن و فــــر   وزيـــــن روي دشـــــوار يـــــابـــــي گــــــذر
گـــذر كـــرد بـــايـــد بـــه دريـــاي چـــيــــن   بـــديـــن راه پـــيـــدا نـــبـــيـــنـــي زمــــيــــن
هــم ايــدر بــبــاش و بـــه خـــوبـــي بـــنـــاز   ازيـــن كـــرد يــــزدان تــــرا بــــي نــــيــــاز
بــه رفــتــن بــهــانـــه نـــبـــايـــدت جـــســـت   ســپــاه و در گـــنـــج و شـــهـــر آن تـــســـت
ســـپــــارم تــــرا تــــاج و زريــــن كــــمــــر   چــــو راي آيــــدت آشـــــتـــــي بـــــا پـــــدر
بـــبـــنـــدم بـــه دلـــســـوزگـــي بـــا تـــو راه   كــه زايــدر بــه ايــران شـــوي بـــا ســـپـــاه
كـهـن شـد ســرش گــردد از جــنــگ ســيــر   نـــمـــانـــد تـــرا بـــا پـــدر جـــنــــگ ديــــر
رســـد آتـــش از بـــاد پـــيـــري بــــه رنــــج   گــر آتــش بــبــيــنــد پــي شــســت و پــنـــج
ز كــشــور بــه كــشـــور رســـانـــد كـــلـــاه   تـــرا بـــاشـــد ايـــران و گـــنـــج و ســـپــــاه
بــكــوشــم بــه خــوبــي بــه جــان و بــه تــن   پـــذيـــرفـــتـــم از پـــاك يـــزدان كـــه مـــن
بـــه انــــديــــشــــه دل را نــــيــــازم بــــبــــد   نـــفـــرمـــايـــم و خـــود نـــســـازم بـــه بـــد
بــفــرمـــود تـــا زنـــگـــه ي نـــيـــك خـــواه   چــو نــامـــه بـــه مـــهـــر انـــدر آورد شـــاه
يــكــي خــلــعــت آراســـت بـــا ســـيـــم و زر   بــه زودي بــه رفـــتـــن بـــبـــنـــدد كـــمـــر
بــــيــــامــــد دمــــان زنــــگــــه ي شـــــاوران   يـــكـــي اســـپ بـــر ســـر ســــتــــام گــــران
بـگـفـت آنـچ پــرســيــد و بــشــنــيــد و ديــد   چــو نــزديــك تــخــت ســيـــاوش رســـيـــد
بـــه ديـــگـــر پـــر از درد و فـــريـــاد شـــد   ســيـــاوش بـــه يـــك روي ز آن شـــاد شـــد
ز آتـــش كــــجــــا بــــردمــــد بــــاد ســــرد   كـه دشـمــن هــمــي دوســت بــايــســت كــرد
هـــمـــه يـــادكــــرد آنــــچ بــــد در بــــه در   يـــكـــي نـــامـــه بـــنـــبـــشـــت نــــزد پــــدر
بــه هــر نــيــك و بــد نــيــز بــشــتــافــتــم   كـــه مـــن بـــا جـــوانـــي خـــرد يـــافــــتــــم
دل مـــن بــــرافــــروخــــت انــــدر نــــهــــان   ازآن زن يـــكــــي مــــغــــز شــــاه جــــهــــان
ز خـــون دلـــم رخ بـــبـــايـــســـت شــــســــت   شــبــســتـــان او درد مـــن شـــد نـــخـــســـت
مــرا زار بـــگـــريـــســـت آهـــو بـــه دشـــت   بـــبـــايـــســـت بـــر كـــوه آتـــش گـــذشـــت
خـــرامـــان بـــه جـــنـــگ نـــهـــنـــگ آمـــدم   ازآن نــنــگ و خــواري بــه جــنـــگ آمـــدم
دل شـــاه چـــون تـــيـــغ پــــولــــاد گــــشــــت   دو كــشــور بــديــن آشــتــي شـــاد گـــشـــت
گــشـــادن هـــمـــان و هـــمـــان بـــود بـــنـــد   نــيــايــد هــمــي هـــيـــچ كـــارش پـــســـنـــد
بـــر ســـيـــر ديـــده نــــبــــاشــــنــــد ديــــر   چـو چـشـمـش ز ديــدار مــن گــشــت ســيــر
شـــــــدم مـــــــن ز غــــــــم در دم اژدهــــــــا   ز شــــــــادي مــــــــبـــــــــادا دل او رهـــــــــا
چــه دارد بــه راز انــدر از كــيــن و مــهـــر   نــدانــم كــزيــن كــار بـــر مـــن ســـپـــهـــر
كـــه انـــدر جـــهــــان تــــازه كــــن كــــام را   ازآن پـــــس بـــــفـــــرمـــــود بـــــهـــــرام را
هــمــان گــنــج آگــنــده و تـــخـــت و جـــاي   ســــپــــردم تــــرا تــــاج و پــــرده ســـــراي
چـــو ايـــدر بـــيـــايـــد ســـپـــهـــدار تـــوس   درفـــش و ســـواران و پــــيــــلــــان كــــوس
تـــو بـــيــــدار دل بــــاش و بــــه روزگــــار   چــنــيــن هــم پــذيــرفـــتـــه او را ســـپـــار
لـــــب رادمـــــردان پـــــر از بــــــاد ســــــرد   ز ديـــــده بـــــبـــــاريـــــد خـــــونـــــاب زرد
هــمــه گـــرد و شـــايـــســـتـــه ي كـــارزار   ز لــشــگــر گــزيــن كــرد ســيــســد ســوار
پــرســتــار و زريــن كـــمـــر ســـد غـــلـــام   ســـد اســـپ گـــزيـــده بـــه زريـــن ســـتـــام
ســلــيــج و ســتــام و كــمــر بــشـــمـــرنـــد   بــــفــــرمــــود تـــــا پـــــيـــــش او آورنـــــد
ز ديــــنـــــار وز گـــــوهـــــر شـــــاهـــــوار   درم نــيــز چــنــدان كــه بـــودش بـــه كـــار
ســخــن هــاي بــايــســتــه چــنــدي بــرانـــد   ازآن پــس گــرانــمــايــگــان را بـــخـــوانـــد
گــذشـــتـــســـت پـــيـــران بـــديـــن روي آب   چــنــيــن گــفــت كـــز نـــزد افـــراســـيـــاب
كـــه ايـــمـــن بـــدويـــســـت از انـــجـــمــــن   يــــكــــي راز پــــيـــــغـــــام دارد بـــــه مـــــن
شـمــا را هــم ايــدر بــبــايــد پــذيــره شــدن   هـــمـــي ســـازم اكـــنـــون پـــذيــــره شــــدن
مـــپـــيـــچــــيــــد دل را ز گــــفــــتــــار اوي   هــــمــــه ســــوي بــــهـــــرام داريـــــد روي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com