FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow راي زدن سياوش با بهرام و زنگه
راي زدن سياوش با بهرام و زنگه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

راي زدن سياوش با بهرام و زنگه  

بــرآن گــونـــه گـــفـــتـــار نـــاخـــوب ديـــد   چــو نــامــه بــه نـــزد ســـيـــاوش رســـيـــد
ازو كــرد يــكــســـر ســـخـــن هـــا درســـت   فـرسـتـاده را خــوانــد و پــرســيــد چــســت
ز تـــوس و ز كـــاوس كـــاشـــفـــتـــه بــــود   بــگــفــت آنــك بــا پــيــل تــن رفــتـــه بـــود
ز رسـتـم غـمــي گــشــت و بــرتــافــت روي   ســيــاوش چــو بــشــنــيـــد گـــفـــتـــار اوي
ز تـــــركـــــان و از روزگـــــار نـــــبــــــرد   ز كـــار پـــدر دل پـــر انـــديــــشــــه كــــرد
ز خــويــشــان شــاهــي چــنـــيـــن نـــامـــدار   هــمــي گــفــت ســد مـــرد تـــرك و ســـوار
اگــرشــان فــرســتــم بـــه نـــزديـــك شـــاه   هــمــه نــيــك خــواه و هــمــه بـــي گـــنـــاه
هـــمـــان گـــه كـــنـــد زنـــده بـــر دارشـــان   نــه پــرســد نــه انــديـــشـــد از كـــارشـــان
بــــد آيـــــد ز كـــــار پـــــدر بـــــر ســـــرم   بــه نـــزديـــك يـــزدان چـــه پـــوزش بـــرم
چــنــان خــيـــره بـــا شـــاه تـــوران ســـپـــاه   ور ايـــدونـــك جـــنـــگ آورم بـــي گـــنـــاه
گــشـــايـــنـــد بـــر مـــن زبـــان انـــجـــمـــن   جــهــانــدار نـــپـــســـنـــدد ايـــن بـــد ز مـــن
بــه تـــوس ســـپـــهـــبـــد ســـپـــارم ســـپـــاه   وگـــر بـــازگـــردم بــــه نــــزديــــك شــــاه
چــپ و راســت بــد بــيــنـــم و پـــيـــش بـــد   ازو نـــيـــز هـــم بـــر تــــنــــم بــــد رســــد
نـــدانـــم چـــه خـــواهـــد رســـيـــد ايـــزدي   نـــيـــايـــد ز ســـودابـــه خـــود جـــز بــــدي
چــو بــهــرام و چــون زنـــگـــه ي شـــاوران   دو تـــن را ز لــــشــــگــــر ز كــــنــــداوران
بــپــرداخــت ايــوان و بــنــشـــانـــد پـــيـــش   بـرآن رازشـان خــوانــد نــزديــك خــويــش
ازآن پــس كــه رســتــم شــد از انـــجـــمـــن   كــه رازش بــه هــم بـــود بـــا هـــر دو تـــن
فـــراوان هـــمـــي بـــر تـــنــــم بــــد رســــد   بـديــشــان چــنــيــن گــفــت كــز بــخــت بــد
بــه ســان درخــتـــي پـــر از بـــرگ و بـــار   بــــدان مــــهــــربــــانــــي دل شــــهــــريــــار
تـو گــفــتــي كــه زهــر گــزايــنــده گــشــت   چــو ســودابــه او را فــريــبــنـــده گـــشـــت
غـــمـــي شـــد دل و بـــخـــت خـــنـــدان مـــن   شـــبـــســـتــــان او گــــشــــت زنــــدان مــــن
كــــه بــــا مــــهـــــر او آتـــــش آورد بـــــار   چــنــيــن رفـــت بـــر ســـر مـــرا روزگـــار
مــگـــر دور مـــانـــم ز چـــنـــگ نـــهـــنـــگ   گــزيــدم بــدان شــور بــخــتـــيـــم جـــنـــگ
سـپـهــبــد چــو گــرســيــوز كــيــنــه خــواه   بــه بــلــخ انــدرون بـــود چـــنـــدان ســـپـــاه
پــر از كــيــنــه بــا تـــيـــغ زن ســـد هـــزار   نـشــســتــه بــه ســغــد انــدرون شــهــريــار
نــجــســتــيــم در جـــنـــگ ايـــشـــان زمـــان   بــــرفــــتــــيــــم بــــر ســــان بـــــاد دمـــــان
گــروگــان و آن هـــدي هـــا ســـاخـــتـــنـــد   چــو كــشــور ســراســر بــپــرداخـــتـــنـــد
كـــه مـــا بـــازگـــرديـــم زيـــن رزمــــگــــاه   هــــمــــه مــــوبــــدان آن نــــمــــودنـــــد راه
بـــكـــوشــــد بــــه رنــــج و بــــه آزار مــــن   پـــســـنـــدش نـــيـــامـــد هـــمـــي كـــار مـــن
بــتـــرســـم كـــه ســـوگـــنـــد بـــگـــزايـــدم   بــه خــيــره هــمـــي جـــنـــگ فـــرمـــايـــدم
چـو گـنـج آمـد و كــشــور آمــد بــه چــنــگ   ورا گــر ز بــهــر فــزونــيــســـت جـــنـــگ
چــنــيــن دل بــه كــيــن انـــدر آويـــخـــتـــن   چـه بـايــد هــمــي خــيــره خــون ريــخــتــن
فــراوان نــكـــوهـــش بـــبـــايـــد شـــنـــيـــد   هــمــي ســر ز يــزدان نــبــايـــد كـــشـــيـــد
بـــــمـــــانـــــم بـــــه كـــــام دل اهـــــرمــــــن   دو گــيــتــي هــمــي بـــرد خـــواهـــد ز مـــن
و گــــر زاد مــــرگ آمــــدي بـــــر ســـــرم   كــــه زادي مـــــرا كـــــاشـــــكـــــي مـــــادرم
ز گــيــتــي هــمــي زهــر بــايــد چـــشـــيـــد   كــه چــنــديــن بــلــاهــا بــبــايــد كــشـــيـــد
بـــه يـــزدان و ســـوگـــنـــدهـــا خــــورده ام   بــديــن گــونــه پــيــمــان كــه مــن كـــرده ام
فـــراز آيـــد از هـــر ســــوي كــــاســــتــــي   اگــــر ســــر بــــگــــردانــــم از راســــتــــي
كــه بــا شـــاه تـــركـــان فـــگـــنـــديـــم بـــن   پــراگــنــده شــد در جــهـــان ايـــن ســـخـــن
بـه هــرجــاي بــر مــن چــنــان چــون ســزد   زبــان بــرگــشــايــنــد هـــر كـــس بـــه بـــد
كـــشـــيـــدن ســـر از آســـمـــان و زمـــيـــن   بــه كــيــن بــازگــشــتــن بـــريـــدن ز ديـــن
كــــجــــا بــــر دهــــد گــــردش روزگـــــار   چــنــيــن كــي پــســنــدد ز مـــن كـــردگـــار
كـــه نـــامـــم ز كــــاوس مــــانــــد نــــهــــان   شــوم كـــشـــوري جـــويـــم انـــدر جـــهـــان
كــــه فــــرمــــان دادار گــــيــــهـــــان بـــــود   كـــه روشـــن زمـــانـــه بـــرآن ســـان بــــود
نــــه از بــــتـــــري بـــــاز دانـــــد بـــــهـــــي   ســري كــش نــبـــاشـــد ز مـــغـــز آگـــهـــي
ورا نــيــز هـــم رفـــتـــه بـــايـــد شـــمـــرد   قــبــاد آمــد و رفــت و گـــيـــتـــي ســـپـــرد
بــــيـــــاراي تـــــن را بـــــه رنـــــج گـــــران   تــــو اي نــــامــــور زنــــگــــه ي شـــــاوران
درنــگــي مــبــاش و مــنــه ســر بــه خـــواب   بــــرو تــــا بــــه درگــــاه افــــراســــيـــــاب
ز ديــنـــار وز تـــاج و تـــخـــت نـــشـــســـت   گـروگـان و ايــن خــواســتــه هــرچ هــســت
بــگــويــش كــه مــا را چـــه آمـــد بـــه روي   بـبـر هـمـچــنــيــن جــمــلــه تــا پــيــش اوي
كـــه ايـــن نـــامـــور لـــشـــگـــر و مـــرز را   بـــــفـــــرمـــــود بــــــهــــــرام گــــــودرز را
بـــمـــان تـــا بـــيـــايـــد ســـپـــهـــدار تـــوس   ســپــردم تـــرا گـــنـــج و پـــيـــلـــان كـــوس
هـــمـــه كـــارهـــا يـــكـــســــر آراســــتــــه   بــدو ده تــو ايــن لــشــگـــر و خـــواســـتـــه
ز گــنــج و ز تــاج و ز تــخـــت نـــشـــســـت   يــكــايــك بــرو بــرشــمــر هــرچ هــســـت
دلــش گــشــت پــيــچــان بــه تــيـــمـــار اوي   چــو بــهـــرام بـــشـــنـــيـــد گـــفـــتـــار اوي
بــــنــــفــــريــــد بــــر بــــوم هــــامـــــاوران   بـــبـــاريــــد خــــون زنــــگــــه ي شــــاوران
روانــــشــــان ز گــــفــــتـــــار او شـــــد دژم   پــر از غــم نــشــســتــنــد هــر دو بــه هــم
تــرا بــي پــدر در جــهــان جــاي نـــيـــســـت   بــدو بــازگــفــتــنــد كــايــن راي نــيـــســـت
دگـــربـــاره زو پـــيــــل تــــن را بــــخــــواه   يــكــي نــامـــه بـــنـــويـــس نـــزديـــك شـــاه
مـــكـــن خـــيــــره انــــديــــشــــه ي دل دراز   اگــر جــنــگ فــرمــان دهــد جــنـــگ ســـاز
چـــو آمـــد درخـــت بــــزرگــــي بــــه بــــار   مــــگــــردان بــــه مــــا بــــر دژم روزگــــار
دگـــرگـــونـــه بـــد راز چـــرخ بــــلــــنــــد   نـــپـــذرفـــت ز آن دو خـــردمـــنـــد پـــنــــد
بــرانــم كــه بــرتــر ز خــورشــيــد و مـــاه   چــنــيـــن داد پـــاســـخ كـــه فـــرمـــان شـــاه
نــبــاشــد ز خــاشــاك تــا پــيـــل و شـــيـــر   ولـــيـــكـــن بـــه فـــرمـــان يـــزدان دلـــيــــر
سـراسـيـمـه شــد خــويــشــتــن را نــيــافــت   كــســي كــو ز فــرمـــان يـــزدان بـــتـــافـــت
بــه كــيــن دو كــشــور بـــدن رهـــنـــمـــون   هــمــي دســـت يـــازيـــد بـــايـــد بـــه خـــون
كــــرا بــــركــــشــــد گــــردش روزگـــــار   وز آن پـــس كـــه دانـــد كـــزيـــن كـــارزار
ســـخـــن هــــاي گــــم كــــرده بــــاز آرد او   ز بـــــهـــــر نـــــوا هـــــم بــــــيــــــازارد او
اگـــر تـــيـــره تـــان شـــد دل از كـــار مــــن   ســــرشــــگ غــــم انــــدر كـــــنـــــار آورد
فــرســتــاده خــود بـــاشـــم و رهـــنـــمـــاي   بــپــيــچــيـــد ســـرتـــان ز گـــفـــتـــار مـــن
ســيــاوش چــو پــاســـخ چـــنـــيـــن داد بـــاز   بـــمـــانـــم بـــريـــن دشـــت پــــرده ســــراي
ز بـــيـــم جـــدايـــيـــش گـــريـــان شـــدنــــد   بــــپــــژمــــرد جـــــان دو گـــــردن فـــــراز
هــــمــــي ديــــد چــــشــــم بــــد روزگـــــار   چــو بــر آتـــش تـــيـــز بـــريـــان شـــدنـــد
نــــخــــواهــــد بــــدن نــــيـــــز ديـــــدار او   كــه انــدر نــهــان چــيــســت بــا شــهــريــار
چـنــيــن گــفــت زنــگــه كــه مــا بــنــده ايــم   ازآن چـــشـــم گـــريــــان شــــد از كــــار او
فـــــداي تـــــو بـــــادا تـــــن و جــــــان مــــــا   بــه مــهـــر ســـپـــهـــبـــد دل آگـــنـــده ايـــم
چـو پـاسـخ چـنـيــن يــافــت از نــيــك خــواه   چـــنـــيـــن بـــاد تـــا مـــرگ پـــيـــمـــان مـــا
كـــه رو شـــاه تـــوران ســـپـــه را بـــگـــوي   چــنــيــن گــفــت بــا زنــگـــه بـــيـــدار شـــاه
ازيــن آشــتــي جـــنـــگ بـــهـــر مـــنـــســـت   كــه زيــن كــار مــا را چـــه آمـــد بـــه روي
ز پـــيـــمـــان تـــو ســـر نـــگـــردد تــــهــــي   هــمــه نــوش تـــو درد و زهـــر مـــنـــســـت
جـــهـــانـــدار يـــزدان پـــنــــاه مــــنــــســــت   وگــــر دورمــــانــــم ز تــــخــــت مـــــهـــــي
و ديــگــر كــه بــر خــيــره نــاكــرده كـــار   زمــيــن تــخــت و گــردون كــلــاه مــنــســت
يــــكــــي راه بــــگــــشــــاي تــــا بــــگـــــذرم   نـــشـــايـــســـت رفـــتـــن بـــر شـــهـــريـــار
يــكــي كــشـــوري جـــويـــم انـــدر جـــهـــان   بــه جــايــي كــه كــرد ايــزد آبــشـــخـــورم
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com