FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow پاسخ نامه ي سياوش از كاوس
پاسخ نامه ي سياوش از كاوس چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

پاسخ نامه ي سياوش از كاوس  

بــــفــــرمــــود تــــا بــــازگـــــردد بـــــه راه   هـــيـــونـــي بــــيــــاراســــت كــــاوس شــــاه
بــه كــرســي زر پــيــكــرش بــرنــشـــانـــد   نــويــســنــده ي نــامــه را پــيـــش خـــوانـــد
زبــان تــيــز و رخــســاره چــون بــادرنـــگ   يـكـي نـامـه فــرمــود پــر خــشــم و جــنــگ
خـــــــداونـــــــد آرامــــــــش و كــــــــارزار   نــخــســت آفــريــن كـــرد بـــر كـــردگـــار
خـــداونـــد نـــيـــك و بـــد و فــــر و جــــاه   خـــداونـــد بــــهــــرام و كــــيــــوان و مــــاه
ازو بــاز گـــســـتـــرده هـــر جـــاي مـــهـــر   بــه فــرمــان اويــســـت گـــردان ســـپـــهـــر
هــمــيــشــه بــمـــانـــاد بـــا تـــاج و تـــخـــت   تـــرا اي جـــوان تـــن درســـتـــي و بـــخــــت
ز خــواب جــوانــي ســرت خــيــره گــشـــت   اگــر بــر دلـــت راي مـــن تـــيـــره گـــشـــت
چـــو پـــيـــروز شــــد روزگــــار نــــبــــرد   شـنـيـدي كـه دشـمــن بــه ايــران چــه كــرد
بـــريـــن بـــارگـــه بـــر مــــبــــر آبــــروي   كــنــون خـــيـــره آزرم دشـــمـــن مـــجـــوي
گــر از چــرخ گــردان نــخــواهــي نــهــيــب   مــنـــه بـــا جـــوانـــي ســـر انـــدر فـــريـــب
بـــســـي بـــازگـــشـــتــــم ز پــــيــــگــــار او   كــه مــن ز آن فــريـــبـــنـــده گـــفـــتـــار او
مـــرا از خـــود انـــدازه بـــايــــد گــــرفــــت   تــرا گــر فــريــبــد نـــبـــاشـــد شـــگـــفـــت
ز فــــرمــــان مــــن روي بــــرگــــاشــــتــــي   نــرفــت ايــچ بـــا مـــن ســـخـــن ز آشـــتـــي
نــخــواهــد شــدن ســـيـــر از خـــواســـتـــه   هـــمـــان رســـتـــم از گــــنــــج آراســــتــــه
تــرا شــد ســر از جــنــگ جــســتــن تــهـــي   ازآن مــــردري تــــاج شــــاهــــنــــشــــهـــــي
بــــه كــــشــــور بــــود شـــــاه را آبـــــروي   در بــي نــيــازي بـــه شـــمـــشـــيـــر جـــوي
بــســازد چـــو بـــايـــد كـــم و پـــيـــش تـــو   چــو تــوس ســپــهــبــد رســـد پـــيـــش تـــو
هـــم انـــدر زمـــان بـــار كـــن بـــر خــــران   گـــروگـــان كـــه داري بـــه بـــنـــد گــــران
بــه زودي مــر آن را بــه درگـــه فـــرســـت   پــرســتــار وز خــواســتــه هــرچ هـــســـت
ازيـــن در ســـخــــن هــــا مــــگــــردان دراز   تــو شــو كــيــن و آويــخـــتـــن را بـــســـاز
ز خــاك ســـيـــه رود جـــيـــحـــون كـــنـــي   چـو تــو ســاز جــنــگ شــبــيــخــون كــنــي
بــيــايـــد بـــه جـــنـــگ تـــو افـــراســـيـــاب   ســپــهــبــد ســر انــدر نــيــارد بـــه خـــواب
نـخـواهــي كــه خــوانــدت پــيــمــان شــكــن   وگــــر مــــهــــر داري بــــرآن اهـــــرمـــــن
نــــيــــي مــــرد پــــرخــــاش روز نــــبــــرد   ســــپـــــه تـــــوس رد را ده و بـــــازگـــــرد
بـــه بـــزم انـــدر از رزم بـــگـــريـــخـــتـــي   تــو بـــا خـــوب رويـــان بـــرآمـــيـــخـــتـــي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com