FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow پيغام دادن رستم كاوس را
پيغام دادن رستم كاوس را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

پيغام دادن رستم كاوس را  

بـــيـــامـــد بـــر شـــاه ايــــران چــــو گــــرد   وز آن روي چــون رســـتـــم شـــيـــر مـــرد
بــرآمــد ســپـــهـــبـــد ز جـــاي نـــشـــســـت   بـه پـيـش انـدر آمــد بــه كــش كــرده دســت
ز فـــــرزنـــــد و از گــــــردش روزگــــــار   بــپــرســيــد و بــگــرفــتــش انــدر كــنـــار
وز آن تــــا چــــرا بــــازگــــشــــت او ز راه   ز گـــــردان و از رزم و كـــــار ســــــپــــــاه
ســــتـــــودن فـــــراوان و نـــــامـــــه بـــــداد   نــخــســت از ســيــاوش زبــان بـــرگـــشـــاد
رخ شــهــريــار جـــهـــان شـــد چـــو تـــيـــر   چــو نــامــه بــرو خـــوانـــد فـــرخ دبـــيـــر
جــوانــســت و بـــد نـــارســـيـــده بـــه روي   بـه رسـتـم چـنـيــن گــفــت گــيــرم كــه اوي
بـه جـنـگ از تـو جـويــنــد شــيــران هــنــر   چـو تـو نـيـسـت انـدر جـهــان ســر بــه ســر
كـه گـم شــد ز مــا خــورد و آرام و خــواب   نــــديــــدي بــــدي هــــاي افــــراســــيـــــاب
مـــرا بـــود بـــا او ســـري پـــر ز جـــنــــگ   مـــرا رفـــت بــــايــــســــت كــــردم درنــــگ
بــمــان تــا بــســـيـــچـــد جـــهـــانـــدار تـــو   نــرفــتــم كــه گـــفـــتـــنـــد ز ايـــدر مـــرو
مــكــافــات بـــدهـــا بـــدي خـــواســـت بـــود   چـــو بـــادافـــره ايـــزدي خـــواســـت بــــود
بـــدان گـــونــــه بــــر شــــد دل آراســــتــــه   شـــمـــا را بــــدان مــــردري خــــواســــتــــه
بـــدان تـــا بـــپــــيــــچــــيــــدتــــان دل ز راه   كــجــا بــســتــد از هــر كــســي بــي گــنـــاه
كــــه نــــام پــــدرشــــان نـــــداريـــــد يـــــاد   بـــه ســـد تـــرك بـــي چـــاره و بـــدنــــژاد
هـمـان پـيـش چـشــمــش هــمــان خــاك كــو   كــنــون از گــروگـــان كـــي انـــديـــشـــد او
نــه مــن ســيــرم از جـــنـــگ و از كـــارزار   شــمــا گــر خــرد را بــســيـــچـــيـــد كـــار
يـــكـــي مـــرد پـــر دانـــش و پـــرفـــســـون   بــه نــزد ســـيـــاوش فـــرســـتـــم كـــنـــون
بــه بــنــد گــران پـــاي تـــركـــان بـــبـــنـــد   بــفــرمــايــمــش كــاتـــشـــي كـــن بـــلـــنـــد
نــگــر تــا نــيــازي بــه يــك چــيـــز دســـت   بــر آتــش بــنــه خــواســتــه هــرچ هــســت
كـه مـن سـر بـخـواهـم ز تـن شـان گـسـســت   پــس آن بــســتــگــان را بــر مـــن فـــرســـت
بــــرو تــــا بــــه درگــــاه او بــــي درنـــــگ   تـو بـا لـشـگـر خـويــش ســر پــر ز جــنــگ
چــو گــرگ انــدر آيـــد بـــه پـــيـــش بـــره   هــمــه دســـت بـــگـــشـــاي تـــا يـــكـــســـره
ســپـــاهـــت كـــنـــد غـــارت و ســـوخـــتـــن   چــو تــو ســاز گـــيـــري بـــد آمـــوخـــتـــن
چــو گــردد بــرو نــاخــوش آرام و خـــواب   بــيــايـــد بـــه جـــنـــگ تـــو افـــراســـيـــاب
دلــت را بــديـــن كـــار غـــمـــگـــيـــن مـــدار   تــهــمــتــن بــدو گــفــت كـــاي شـــهـــريـــار
پــس آنــگــه جــهــان زيــر فــرمــان تــســـت   سـخـن بـشـنـو از مـن تـو اي شــه نــخــســت
مـــران تـــيـــز لـــشـــگـــر بــــرآن روي آب   تـو گــفــتــي كــه بــر چــنــگ افــراســيــاب
كـــه او خـــود شـــتـــاب آورد بـــي درنـــگ   بــمــانــيـــد تـــا او بـــيـــايـــد بـــه جـــنـــگ
در آشـــتــــي او گــــشــــاد از نــــخــــســــت   بــبــوديــم يــك چــنــد در جــنــگ ســســـت
نــه نــيــكــو بــود پــيــش رفــتـــن بـــه رزم   كــســي كــاشــتــي جــويــد و ســور و بـــزم
نــبــاشــد پـــســـنـــديـــده ي نـــيـــك خـــواه   و ديـگـر كــه پــيــمــان شــكــســتــن ز شــاه
بـــرفـــتـــي بـــه ســـان دلـــاور پــــلــــنــــگ   سـيــاوش چــو پــيــروز بــودي بــه جــنــگ
تـــن آســـانـــي و گـــنـــج ايــــران زمــــيــــن   چـه جـسـتـي جـز از تـخـت و تـاج و نـگــيــن
دل روشــــنــــت بــــاب تــــيــــره مــــشــــوي   هــمــه يــافــتــي جــنــگ خــيــره مـــجـــوي
بـه پـيـمـان شـكــســتــن بــخــواهــد نــهــفــت   گـر افـراسـيـاب ايـن سـخـن هــا كــه گــفــت
بـه جـايـسـت شـمـشـيــر و چــنــگــال شــيــر   هـم از جـنـگ جـسـتـن نــگــشــتــيــم ســيــر
مــكــن آنــچ نـــه انـــدر خـــورد بـــا كـــلـــاه   ز فــرزنــد پــيــمــان شــكــســتــن مــخـــواه
ســـيـــاوش ز پـــيـــمـــان نـــگــــردد ز بــــن   نـــهـــانـــي چـــرا گـــفـــت بـــايـــد ســـخــــن
بــرآشـــوبـــد ايـــن نـــامـــور پـــيـــشـــگـــاه   وزيــن كــار كــانــديــشــه كــردســـت شـــاه
بــرآشــفــت ز آن كــار و بــگــشــاد چــشــم   چــو كــاوس بــشــنــيــد شــد پــر ز خــشــم
كــه ايــدون نــمـــانـــد ســـخـــن در نـــهـــان   بــه رســتــم چــنــيــن گــفــت شــاه جـــهـــان
چــنــيــن بــيــخ كــيــن از دلــش كــنــده يـــي   كــه ايــن در ســـر او تـــو افـــگـــنـــده يـــي
نــه افــروزش تــاج و تـــخـــت و نـــگـــيـــن   تــن آســانــي خــويــش جـــســـتـــي بـــريـــن
بــبــنــدد بــريــن كـــار بـــر پـــيـــل كـــوس   تــو ايـــدر بـــمـــان تـــا ســـپـــهـــدار تـــوس
يــكــي نــامــه ي بـــا ســـخـــن هـــاي تـــلـــخ   مـن اكـنــون هــيــونــي فــرســتــم بــه بــلــخ
بــپـــيـــچـــد نـــيـــايـــد بـــه فـــرمـــان مـــن   ســـيـــاوش اگـــر ســـر ز پـــيـــمــــان مــــن
خـــود و ويـــژگـــان بــــازگــــردد بــــه راه   بــه تـــوس ســـپـــهـــبـــد ســـپـــارد ســـپـــاه
گــر او را چـــنـــيـــن داوري در ســـرســـت   بــبــيــنــد ز مــن هـــرچ انـــدر خـــورســـت
كــه گــردون ســر مـــن بـــيـــارد نـــهـــفـــت   غــمــي گــشــت رســـتـــم بـــه آواز گـــفـــت
چـنـان دان كـه رسـتـم ز گــيــتــي كــم اســت   اگــر تــوس جــنــگــي تــر از رســتــم اســت
پــر از خــشــم چــشــم و پــر آژنـــگ روي   بـگـفـت ايــن و بــيــرون شــد از پــيــش اوي
بــفــرمــود لــشـــگـــر كـــشـــيـــدن بـــه راه   هــم انــدر زمـــان تـــوس را خـــوانـــد شـــاه
بــفــرمــود تــا لــشــگـــر و بـــوق و كـــوس   چـو بــيــرون شــد از پــيــش كــاوس تــوس
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com