FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow پيمان كردن سياوش با افراسياب
پيمان كردن سياوش با افراسياب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

پيمان كردن سياوش با افراسياب  

چــنــان چـــون بـــود بـــا كـــلـــاه و كـــمـــر   بــه شــبــگــيــر گــرســيـــوز آمـــد بـــه در
بــبــوســيـــد و بـــر شـــاه كـــرد آفـــريـــن   بــيــامـــد بـــه پـــيـــش ســـيـــاوش زمـــيـــن
پـــر انـــديـــشـــه بـــودم ز گـــفـــتـــار تــــو   ســـيـــاوش بـــدو گـــفـــت كـــز كــــار تــــو
كـه از كــيــنــه دل را بــخــواهــيــم شــســت   كــنــون راي يــك ســر بــرآن شــد درســـت
كـه از كـيـن اگــر شــد ســرت پــر شــتــاب   تــو پــاســخ فــرســتـــي بـــه افـــراســـيـــاب
ز كــــردار بــــد بــــازگــــشــــتــــن ســــزد   كــســي كــو بــبـــيـــنـــد ســـرانـــجـــام بـــد
يــكــي گــنـــج گـــردد پـــر از خـــواســـتـــه   دلــــي كــــز خــــرد گـــــردد آراســـــتـــــه
دلــت را ز رنــج و زيــان بـــهـــر نـــيـــســـت   اگــر زيــر نــوش انــدرون زهــر نــيــســت
كــه آزار و كــيــنــه نــخــواهــيــم جــســت   چـو پـيـمــان هــمــي كــرد خــواهــي درســت
كــجــا نــامــشــان بــر تــو خــوانــد هــمـــي   ز گـــردان كـــه رســـتـــم بـــدانـــد هـــمـــي
كــه بــاشــد بــه گـــفـــتـــار تـــو بـــر گـــوا   بـــر مـــن فــــرســــتــــي بــــه رســــم نــــوا
كــه آن شــهــرهــا را تـــو داري بـــه دســـت   و ديــگــر ز ايــران زمــيــن هــرچ هـــســـت
زمــانــي ز جــنــگ و ز كـــيـــن بـــغـــنـــوي   بـــپـــردازي و خـــود بــــه تــــوران شــــوي
بــه كــيــنــه نــبــنــدم كــمـــر بـــر مـــيـــان   نـــبـــاشـــد جـــز از راســـتـــي در مــــيــــان
مــگـــر بـــاشـــتـــي بـــاز خـــوانـــد ســـپـــاه   فــرســتــم يــكـــي نـــامـــه نـــزديـــك شـــاه
فـــرســـتــــاده ي چــــون هــــژبــــر دمــــان   بــرافـــگـــنـــد گـــرســـيـــوز انـــدر زمـــان
بــــرو تــــازيــــان نــــزد افــــراســـــيـــــاب   بـدو گــفــت خــيــره مــنــه ســر بــه خــواب
هــمــي هــرچ جــســتــم هـــمـــه يـــافـــتـــم   بــگــويــش كــه مــن تــيــز بــشـــتـــافـــتـــم
چــو خــواهــي كــه بــرگـــردد از كـــارزار   گــروگــان هــمــي خــواهــد از شــهــريـــار
ز شـــاه و ز گـــرســــيــــوز نــــيــــك نــــام   فــــرســــتـــــاده آمـــــد بـــــدادش پـــــيـــــام
فـــراوان بـــپـــيـــچـــيـــد و گـــم كـــرد راه   چــو گــفــت فــرســتــاده بــشـــنـــيـــد شـــاه
گــر ايــدونــك كـــم گـــردد از انـــجـــمـــن   هــمــي گــفــت ســد تــن ز خــويــشـــان مـــن
نــمــانــد بــر مـــن كـــســـي نـــيـــك خـــواه   شــكـــســـت انـــدر آيـــد بـــديـــن بـــارگـــاه
دروغ آيـدش سـر بــه ســر گــفــت و گــوي   وگــر گــويــم از مــن گــروگــان مـــجـــوي
اگـــــر بـــــي گــــــروگــــــان نــــــدارد روا   فـــــرســـــتـــــاد بـــــايـــــد بـــــر او نــــــوا
ز خــويــشــان نــزديــك ســد بـــرشـــمـــرد   بــرآن ســان كــه رســتــم هــمــي نــام بـــرد
بـــســـي خـــلـــعـــت و نـــيـــكـــوي دادشـــان   بــــر شــــاه ايــــران فــــرســـــتـــــادشـــــان
زدنــــد و فــــروهــــشــــت پــــرده ســــراي   بـــفـــرمـــود تـــا كــــوس بــــا كــــره نــــاي
سـپـيـجـاب و آن كــشــور و تــخــت و عــاج   بــخــارا و ســغــد و ســمــرقــنـــد و چـــاچ
بــهــانــه نــجـــســـت و فـــريـــب و درنـــگ   تـهـي كــرد و شــد بــا ســپــه ســوي گــنــگ
روانــــش ز انــــديــــشــــه كــــوتــــاه شــــد   چـــو از رفـــتـــنـــش رســـتـــم آگـــاه شـــد
شــنــيــده ســخـــن هـــا هـــمـــه يـــاد كـــرد   بــه نــزد ســيـــاوش بـــيـــامـــد چـــو گـــرد
چــو گــرســيـــوز ار بـــازگـــردد رواســـت   بــدو گــفــت چــون كــارهــا گــشــت راســت
ســلــيــج و كــلــاه و كــمــر خــواســتـــنـــد   بـــفـــرمـــود تـــا خـــلـــعـــت آراســـتــــنــــد
يــكــي تـــيـــغ هـــنـــدي بـــه زريـــن نـــيـــام   يـــكـــي اســـپ تـــازي بـــه زريـــن ســـتــــام
تــو گــفــتــي مــگــر بــر زمــيــن مـــاه ديـــد   چــو گــرســيــوز آن خــلـــعـــت شـــاه ديـــد
تــو گــفــتــي مــگـــر بـــر نـــوردد زمـــيـــن   بـــشـــد بــــا زبــــانــــي پــــر از آفــــريــــن
بـــيـــاويـــخـــتـــه بــــر ســــر عــــاج تــــاج   ســيــاوش نــشــســت از بـــر تـــخـــت عـــاج
كـســي كــو ســخــن را دهــد رنــگ و بــوي   هـــمـــي راي زد بـــا يـــكـــي چـــرپ گـــوي
كــــه بــــا او بــــســــازد دم شــــهــــريـــــار   ز لــشــگــر هــمــي جــســت گــردي ســـوار
كــزيــن در كـــه يـــارد گـــشـــادن ســـخـــن   چــنـــيـــن گـــفـــت بـــا او گـــو پـــيـــل تـــن
ز تــنــدي نـــكـــاهـــد نـــخـــواهـــد فـــزود   هــمـــانـــســـت كـــاوس كـــز پـــيـــش بـــود
كــــنــــم آشــــكــــارا بــــرو بــــر نــــهــــان   مـــگـــر مـــن شـــوم نــــزد شــــاه جــــهــــان
ز رفــتــن نــبــيــنـــم هـــمـــي جـــز بـــهـــي   بــبــرم زمـــيـــن گـــر تـــو فـــرمـــان دهـــي
حــــديــــث فــــرســــتــــادگــــان بــــاد شــــد   ســــيــــاوش ز گــــفــــتــــار او شــــاد شــــد
ســخــن رانــد هــرگــونــه از بــيــش و كــم   ســپــهــدار بــنــشــســت و رســـتـــم بـــهـــم
نــبــشــتــن يــكــي نــامـــه ي بـــر حـــريـــر   بــفــرمـــود تـــا رفـــت پـــيـــشـــش دبـــيـــر
كـــزو ديـــد نـــيـــروي و فـــر و هــــنــــر   نـــخـــســـت آفـــريـــن كـــرد بـــر دادگــــر
خــــرد پــــرورانـــــد هـــــمـــــي بـــــا روان   خــــداونــــد هــــوش و زمــــان و مــــكـــــان
كـــســـي كـــو بـــگـــردد ز پـــيـــمــــان اوي   گــذر نـــيـــســـت كـــس را ز فـــرمـــان اوي
بــــدو بــــاشــــد افــــزونــــي و راســــتــــي   ز گــيــتــي نــبــيـــنـــد مـــگـــر كـــاســـتـــي
جــــهــــانــــدار وز نــــامــــداران گــــزيــــن   ازو بــــاد بــــر شــــهــــريــــار آفــــريـــــن
ســـتـــون خــــرد گــــشــــتــــه بــــالــــاي او   رســـيـــده بـــه هـــر نـــيـــك و بـــد راي او
هــــمــــه شــــادمــــان بــــودم از روزگـــــار   رســيــدم بـــه بـــلـــخ و بـــه خـــرم بـــهـــار
ســيــه شــد بــه چــشـــم انـــدرش آفـــتـــاب   ز مــن چــون خــبــر يــافــت افـــراســـيـــاب
جـهـان تـيـره شــد بــخــت او خــوار گــشــت   بـــدانـــســـت كـــش كـــار دشـــوار گـــشـــت
بـــــســـــي خـــــوب رويـــــان آراســـــتــــــه   بـــيــــامــــد بــــرادرش بــــا خــــواســــتــــه
ســـپـــارد بـــدو تـــاج و تــــخــــت مــــهــــان   كـــه زنـــهـــار خـــواهـــد ز شـــاه جـــهــــان
بـــدانـــد هـــمـــي پـــايـــه و ارز خـــويــــش   بـسـنـده كـنــد زيــن جــهــان مــرز خــويــش
بــشــويــد دل از كــيــنــه و جـــنـــگ پـــاك   از ايــران زمــيــن بــســپــرد تــيــره خـــاك
بــديـــن خـــواهـــش آمـــد گـــو پـــيـــل تـــن   ز خــويــشــان فــرســـتـــاد ســـد نـــزد مـــن
كــه بــر مــهــر او چــهــر او بــر گــواســت   گـر او را بـبـخــشــد ز مــهــرش ســزاســت
ســــوي شــــاه كــــاوس بـــــنـــــهـــــاد روي   چــو بــنــبــشــت نــامــه يــل جــنــگ جـــوي
بــــيــــامــــد بــــر شــــاه تــــوران ســــپـــــاه   وز آن روي گـــرســـيـــوز نـــيـــك خــــواه
كـه او را ز شـاهـان كـسـي نــيــســت جــفــت   هـــمـــه داســـتـــان ســـيــــاوش بــــگــــفــــت
ز هـــوش و دل و شــــرم و گــــفــــتــــار او   ز خـــــــوبـــــــي ديـــــــدار و كــــــــردار او
تـــو گـــويـــي خـــرد دارد انــــدر كــــنــــار   دلــيــر و ســخــن گــوي و گـــرد و ســـوار
كــه چــاره بــه از جــنــگ اي نــيــك خــواه   بــخــنــديــد و بــا او چــنــيــن گــفــت شـــاه
ز بـــالــــا بــــديــــدم نــــشــــان نــــشــــيــــب   وديــگــر كــزآن خـــوابـــم آمـــد نـــهـــيـــب
بــدان تـــا نـــبـــيـــنـــم نـــشـــيـــب و فـــراز   پــر از درد گـــشـــتـــم ســـوي چـــاره بـــاز
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com