FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow خواب ديدن افراسياب و ترسيدن
خواب ديدن افراسياب و ترسيدن چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

خواب ديدن افراسياب و ترسيدن  

چــنــان چــون كــســي راز گــويــد بــه تـــب   چــو يــك پــاس بــگــذشــت از تــيــره شـــب
بــــلــــرزيــــد بــــر جــــاي آرام و خــــواب   خـــروشــــي بــــرآمــــد ز افــــراســــيــــاب
خـــروشـــيـــدن و غـــلـــغـــل آراســـتـــنـــد   پــرســتــنــدگــان تــيــز بـــرخـــاســـتـــنـــد
كــه شــد تــيــره ديــهــيــم شــاهــنــشـــهـــي   چـــو آمـــد بـــه گـــرســـيـــوز آن آگـــهـــي
ورا ديـــد بـــر خـــاك خـــفــــتــــه بــــه راه   بــه تــيــزي بــيــامـــد بـــه نـــزديـــك شـــاه
كـــه ايـــن داســـتـــان بـــا بـــرادر بـــگــــوي   بــه بــر درگــرفــتــش بـــپـــرســـيـــد زوي
مــگـــو ايـــن زمـــان ايـــچ بـــا مـــن ســـخـــن   چــنــيــن داد پــاســخ كــه پــرســـش مـــكـــن
بــه بــر گــيــر و ســخــتــم بــدار انــدكـــي   بـــمـــان تـــا خــــرد بــــازيــــابــــم يــــكــــي
جـــهـــان ديـــده بـــا نـــالـــه و بـــا خـــروش   زمـــانـــي بـــرآمـــد چــــو آمــــد بــــهــــوش
هـــمـــي بـــود لـــرزان بــــه ســــان درخــــت   نــهــادنــد تــخــت و بـــرآمـــد بـــه تـــخـــت
كـه بـگـشــاي لــب زيــن شــگــفــتــي بــگــوي   بـــپـــرســـيـــد گـــرســـيـــوز نــــام جــــوي
كـه هـرگـز كـسـي ايـن نـبـيــنــد بــه خــواب   چــنــيــن گــفــت پــرمـــايـــه افـــراســـيـــاب
ز پــيـــر و جـــوان نـــيـــز نـــشـــنـــيـــده ام   كـــجـــا چـــون شـــب تـــيـــره مـــن ديـــده ام
جــهــان پــر ز گــرد آســمــان پــر عــقـــاب   بــيـــابـــان پـــر از مـــار ديـــدم بـــه خـــواب
بـــدو تـــا جـــهـــان بـــود نـــمـــود چـــهــــر   زمـيـن خـشـگ شـخـي كـه گـفــتــي ســپــهــر
بـــه گـــردش ســـپـــاهــــي ز كــــنــــداوران   ســـــراپـــــرده ي مـــــن زده بـــــر كــــــران
درفـــش مـــرا ســـر نـــگـــونـــســـار كـــرد   يــكـــي بـــاد بـــرخـــاســـتـــي پـــر ز گـــرد
ســراپــرده و خــيــمــه گــشـــتـــي نـــگـــون   بــرفــتــي ز هــر ســو يــكــي جــوي خـــون
بــريــده ســـران و تـــن افـــگـــنـــده خـــوار   وز آن لـــشـــگـــر مـــن فــــزون از هــــزار
چـه نـيـزه بـه دسـت و چــه تــيــر و كــمــان   ســــپــــاهــــي ز ايــــران چــــو بــــاد دمــــان
وز آن هـــر ســـواري ســــري در كــــنــــار   هـــمـــه نـــيـــزهـــاشـــان ســـرآورده بــــار
ســيــه پــوش و نـــيـــزه وران ســـد هـــزار   بـــر تـــخـــت مـــن تـــاخـــتـــنــــدي ســــوار
مــرا تــاخــتــنــدي هــمــي بــســـتـــه دســـت   بــرانــگــيــخــتــنــدي ز جـــاي نـــشـــســـت
ز پــيــوســتــه پــيــشـــم نـــبـــودي كـــســـي   نــگــه كــردمــي نــيــك هـــر ســـو بـــســـي
يـــكـــي بـــادســــر نــــامــــور پــــهــــلــــوان   مـــــرا پـــــيــــــش كــــــاوس بــــــردي دوان
نـــشـــســـتـــه بـــرو پــــور كــــاوس شــــاه   يــكــي تــخــت بــودي چـــو تـــابـــنـــده مـــاه
چـو ديـدي مـرا بـسـتــه در پــيــش خــويــش   دو هـــفـــتـــه نـــبـــودي ورا ســـال بـــيــــش
مــيــانــم بــه دو نــيـــم كـــردي بـــه تـــيـــغ   دمـــيـــدي بـــه كـــردار غـــرنــــده مــــيــــغ
مـــــرا نـــــالـــــه و درد بـــــيـــــدار كـــــرد   خــــروشــــيــــدمــــي مــــن فــــراوان ز درد
نــبــاشــد جــز از كــامــه ي نـــيـــك خـــواه   بــدو گــفــت گــرســيــوز ايــن خــواب شــاه
نـگـون گـشــتــه بــر بــدســگــال تــو بــخــت   هــمــه كـــام دل بـــاشـــد و تـــاج و تـــخـــت
كـــــه از دانـــــش انـــــدازه دارد بـــــســــــي   گـــزارنــــده ي خــــواب بــــايــــد كــــســــي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com