FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow نامه ي سياوش به كاوس
نامه ي سياوش به كاوس چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

نامه ي سياوش به كاوس  

يـــكـــي نـــامـــه فـــرمـــود نـــزديـــك شـــاه   ســـيـــاوش در بــــلــــخ شــــد بــــا ســــپــــاه
چــنــان چــون ســزاوار بـــد بـــر حـــريـــر   نـبـشـتــن بــه مــشــگ و گــلــاب و عــبــيــر
كــزو گــشـــت پـــيـــروز و بـــه روزگـــار   نــخــســت آفــريــن كـــرد بـــر كـــردگـــار
فـــرازنـــده ي تـــاج و تـــخــــت و كــــلــــاه   خــداونــد خـــورشـــيـــد و گـــردنـــده مـــاه
يـــكـــي را كـــنـــد ســـوگـــوار و نــــژنــــد   كــســي را كــه خــواهــد بـــرآرد بـــلـــنـــد
خــرد كـــرد بـــايـــد بـــديـــن رهـــنـــمـــون   چــرا نــه بــه فــرمــانــش انــدر نــه چـــون
ابـــــا آشـــــكـــــارا نـــــهـــــان آفـــــريــــــد   ازآن دادگــــر كــــو جــــهـــــان آفـــــريـــــد
هـــمـــه نـــيـــكـــوي بـــاد فـــرجــــام كــــار   هـــمـــي آفـــريـــن بـــاد بـــر شـــهـــريــــار
بــه فـــر جـــهـــانـــدار بـــا تـــاج و تـــخـــت   بــه بــلــخ آمــدم شــاد و پـــيـــروز بـــخـــت
چـــهـــارم بـــبــــخــــشــــود پــــروردگــــار   ســه روز انــدريــن جــنــگ شــد روزگـــار
بــه كــردار نــاوك بــجـــســـت از كـــمـــان   ســپـــهـــرم بـــه تـــرمـــذ شـــد و بـــارمـــان
جـــهـــان زيـــر فـــر كــــلــــاه مــــنــــســــت   كـنــون تــا بــه جــيــحــون ســپــاه مــنــســت
ســـپـــاه و ســــپــــهــــبــــد بــــدان روي آب   بـه ســغــد اســت بــا لــشــگــر افــراســيــاب
ســـپــــه بــــگــــذرانــــم كــــنــــم كــــارزار   گــر ايــدونــك فــرمــان دهــد شــهـــريـــار
سـر تــاج و تــخــتــش بــه كــيــوان رســيــد   چـــو نـــامـــه بـــر شـــاه ايــــران رســــيــــد
بـــدان تـــا بـــه بـــار آيـــد آن نـــو درخــــت   بـه يـزدان پــنــاهــيــد و زو جــســت بــخــت
چـــو تـــازه بـــهـــاري در ارديـــبـــهـــشــــت   بــه شــادي يــكــي نــامــه پــاســخ نــبـــشـــت
جــهــانــدار و بــخــشــنـــده ي تـــاج و گـــاه   كـــه از آفـــريـــنــــنــــده ي هــــور و مــــاه
ز درد و بــــــلــــــا گــــــشــــــتــــــه آزاد دل   تــــــرا جــــــاودان شــــــادمــــــان بـــــــاد دل
كـــــلـــــاه بـــــزرگـــــي و تـــــاج مـــــهــــــي   هــمـــيـــشـــه بـــه پـــيـــروزي و فـــرهـــي
كـــه بـــخـــت و هـــنـــر داري و راســـتــــي   ســپــه بـــردي و جـــنـــگ را خـــواســـتـــي
كــه زد بــر كــمــان تـــو از جـــنـــگ تـــوز   هــمــي از لــبــت شـــيـــر بـــويـــد هـــنـــوز
رســـــيـــــده بـــــه كـــــام دل روشــــــنــــــت   هـــمـــيـــشـــه هـــنـــرمـــنـــد بـــادا تـــنــــت
بـــه كـــار انـــدرون كـــرد بـــايـــد درنـــگ   ازآن پـس كـه پـيـروز گـشــتــي بــه جــنــگ
بــــپــــيـــــمـــــاي روز و بـــــرآراي گـــــاه   نـــبـــايـــد پـــراگـــنــــده كــــردن ســــپــــاه
كــه هــم بــدنــژادســت و هــم بــدتــنــســـت   كــه آن تــرك بــدپــيــشــه و ريــمــنــســـت
هـــمـــي ســـر بـــرآرد ز تـــابــــنــــده مــــاه   هــمــان بــا كــلــاهــســت و بـــا دســـتـــگـــاه
بــه جــنــگ تــو آيــد خـــود افـــراســـيـــاب   مـكـن هــيــچ بــر جــنــگ جــســتــن شــتــاب
هــمــي دامـــن خـــويـــش در خـــون كـــشـــد   گـر ايـدونـك زيـن روي جــيــحــون كــشــد
هـمــان گــه فــرســتــاده را خــوانــد پــيــش   نــهــاد از بــر نــامــه بــر مــهـــر خـــويـــش
هــمــي تــاخـــت انـــدر نـــشـــيـــب و فـــراز   بـــدو داد و فـــرمـــود تــــا گــــشــــت بــــاز
چـــو آن نـــامـــه ي شــــاه ايــــران بــــديــــد   فـــرســـتـــاده نـــزد ســـيــــاوش رســــيــــد
ز هــــــر غـــــــم دل پـــــــاك آزاد كـــــــرد   زمــيــن را بـــبـــوســـيـــد و دل شـــاد كـــرد
بــخــنــديــد و نــامــه بــه ســر بـــرنـــهـــاد   ازآن نــامـــه ي شـــاه چـــون گـــشـــت شـــاد
نـــپـــيـــچــــيــــد دل را ز پــــيــــمــــان اوي   نــــگــــه داشــــت بــــيــــدار فــــرمــــان اوي
بــيـــامـــد بـــر شـــاه تـــركـــان چـــو گـــرد   وز آن ســو چــو گــرســيــوز شـــوخ مـــرد
كــه آمــد ســپــهــبــد ســيــاوش بـــه بـــلـــخ   بــگــفــت آن ســخــن هــاي نــاپــاك و تــلــخ
بــــســــي نــــامــــداران و جـــــنـــــگ آوران   سـپــه كــش چــو رســتــم ســپــاهــي گــران
ســـرافـــراز بـــا گـــرزه ي گــــاومــــيــــش   ز هــر يــك ز مــا بــود پـــنـــجـــاه بـــيـــش
ســپــردار بــا تـــيـــر و تـــركـــش بـــدنـــد   پــــيــــاده بــــه كــــردار آتـــــش بـــــدنـــــد
يــكــي را ســر انــدر نــيــايـــد بـــه خـــواب   نـــپـــرد بـــه كـــردار ايــــشــــان عــــقــــاب
غــمــي شــد ســر و اســپ گـــردن كـــشـــان   سـه روز و سـه شـب بـود هــم زيــن نــشــان
ز جـــنـــگـــش بـــدان گـــه شـــتـــاب آمـــدي   ازيــشـــان كـــســـي را كـــه خـــواب آمـــدي
بـــه نـــوي يــــكــــي جــــنــــگ آراســــتــــي   بـــخـــفـــتـــي و آســـوده بـــرخــــاســــتــــي
كـه چـنـديــن چــه گــويــي ز آرام و خــواب   بـــرآشـــفـــت چـــون آتـــش افـــراســـيـــاب
كــه گــفــتــي مــيــانــش بــخــواهـــد دريـــد   بــه گــرســيــوز انــدر چــنــان بــنــگــريــد
كـجـا خـواسـت رانـدن بـرو خـشـم خــويــش   يــكــي بــانــگ بــرزد بــرانـــدش ز پـــيـــش
بـــخـــوانـــيـــد وز بـــزم ســــازيــــد كــــار   بــــفــــرمــــود كــــز نــــامــــداران هـــــزار
بــه ســغــد انــدر آرايــش چــيـــن نـــهـــيـــد   ســراســر هــمــه دشــت پــرچــيــن نــهــيــد
چــو از چــشــم شــد دور گــيــتـــي فـــروز   بــديــن ســان بــه شـــادي گـــذر كـــرد روز
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-iran-1.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com