FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow چاره ساختن سودابه و زن جادو
چاره ساختن سودابه و زن جادو چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

چاره ساختن سودابه و زن جادو  

هـــمـــان ســـرد شـــد بـــر دل شـــهـــريـــار   چـو دانــســت ســودابــه كــو گــشــت خــوار
ز كــيــنــه درخــتــي بـــه نـــوي بـــكـــشـــت   يــكــي چــاره جــســت انــدر آن كــار زشــت
پــر از جــادوي بـــود و رنـــگ و فـــســـون   زنـــــي بـــــود بـــــه او ســــــپــــــرده درون
هــمــي از گــرانــي بــه ســخــتــي گــذاشــت   گــران بــود و انــدر شــكــم بــچـــه داشـــت
كــز آغــاز پــيــمــانــت خــواهــم نــخــســت   بــدو راز بــگــشـــاد و زو چـــاره جـــســـت
ســخــن گــفــت ازيــن در مــكــن هــيــچ يـــاد   چــو پــيــمــان ســتــد چــيــز بــســـيـــار داد
تـــهـــي مـــانـــي و راز مـــن نـــشــــكــــنــــي   يـــكـــي داروي ســـاز كـــايـــن بـــفـــگـــنـــي
بـــديـــن بـــچـــگـــان تـــو بـــاشـــد فــــروغ   مـگـر كـايـن هـمـه بــنــد و چــنــديــن دروغ
چـنـيـن كــشــتــه بــر دســت اهــريــمــنــنــد   بــه كــاوس گــويــم كـــه ايـــن از مـــنـــنـــد
كــنــون چــاره ي ايــن بــبـــايـــدت جـــســـت   مــگــر كــايــن شــود بــر ســيــاوش درســت
شــــود تــــيــــره و دور مـــــانـــــم ز گـــــاه   گـــريـــن نـــشـــنـــوي آب مـــن نـــزد شــــاه
بــه فــرمـــان و رايـــت ســـر افـــگـــنـــده ام   بــــدو گــــفــــت زن مــــن تــــرا بــــنــــده ام
كـــه بـــفـــتــــاد زو بــــچــــه ي اهــــرمــــن   چــو شــب تـــيـــره شـــد داروي خـــورد زن
چـــه گـــونـــه بـــود بـــچـــه جــــادونــــژاد   دو بـــچـــه چـــنـــان چـــون بــــود ديــــوزاد
فـــغـــانـــش بـــر آمـــد ز كـــاخ نـــهــــفــــت   نــهــان كـــرد زن را و او خـــود بـــخـــفـــت
بـــه نـــزديـــك ســـودابـــه رفـــتـــنـــد زود   در ايـــوان پـــرســـتـــار چـــنـــدانـــك بـــود
بـگـفـت آن ســخــن بــا پــرســتــار خــويــش   يــكــي تـــشـــت زريـــن بـــيـــاريـــد پـــيـــش
خــروشــيــد و بــفــگــنــد بــر جــامـــه تـــن   نــــهــــاد انــــدر آن بــــچــــه ي اهــــرمــــن
از ايــوان بــه كــيــوان فــغــان بــرگــذشـــت   دو كــودك بــديــدنـــد مـــرده بـــه تـــشـــت
بــلــرزيــد در خــواب و بــگـــشـــاد گـــوش   چــو بــشــنــيــد كــاوس از ايــوان خـــروش
كــه چــون گــشــت بـــر مـــاه رخ روزگـــار   بــپــرســيــد و گــفــتــنــد بـــا شـــهـــريـــار
بــه شــبــگــيـــر بـــرخـــاســـت و آمـــد دژم   غــمـــي گـــشـــت آن شـــب نـــزد هـــيـــچ دم
ســراســر شــبــســتــان بــرآشــفــتـــه ديـــد   بــر آن گــونــه ســودابــه را خــفــتــه ديـــد
فــگــنــده بــه خــواري و خــســتــه جــگـــر   دو كــودك بــر آن گــونــه بــر تــشـــت زر
بـــدو گـــفـــت روشـــن بـــبـــيـــن آفـــتـــاب   بـــــبـــــاريـــــد ســـــودابـــــه از ديـــــده آب
بــه گـــفـــتـــار او خـــيـــره ايـــمـــن شـــدي   هــمــي گــفــت بــنــگــر چــه كــرد از بــدي
بــرفــت و در انــديــشــه شـــد يـــك زمـــان   دل شـــــاه كـــــاوس شـــــد بـــــدگـــــمــــــان
نــشــايــد كـــه ايـــن بـــر دل آســـان كـــنـــم   هـمــي گــفــت كــايــن را چــه درمــان كــنــم
كــســي را كــه كــردي بــه اخــتــر نـــگـــاه   ازآن پــــس نــــگــــه كــــرد كــــاوس شــــاه
بـپــرســيــد و بــر تــخــت زريــن نــشــانــد   بـجـسـت و ز ايـشـان بــر خــويــش خــوانــد
ســخــن گــفــت هــر گــونــه بــا مــهــتـــران   ز ســـــــودابـــــــه و رزم هـــــــامــــــــاوران
بــــه دانــــش بـــــدانـــــنـــــد كـــــردار اوي   بــــدان تــــا شــــونــــد آگــــه از كــــار اوي
هــمــي داشــت پــوشــيـــده انـــدر نـــهـــفـــت   وز آن كــودكــان نــيــز بــســـيـــار گـــفـــت
بــرآن كــار يــك هــفــتــه بــگــذاشـــتـــنـــد   هــمــه زيــچ و صـــرلـــاب بـــرداشـــتـــنـــد
بــه جــامــي كــه زهــر افــگــنــي مـــي بـــود   ســرانــجــام گــفــتــنــد كـــايـــن كـــي بـــود
نــه از پــشــت شــاه و نـــه زيـــن مـــادرنـــد   دو كــودك ز پــشــت كـــســـي ديـــگـــرنـــد
ازيـــن زيـــچ هـــا جـــســـتـــن آســـان بـــدي   گـــر از گـــوهــــر شــــهــــريــــاران بــــدي
نــه انــدر زمــيــن ايــن شـــگـــفـــتـــي بـــدان   نـــه پـــيـــداســـت رازش دريـــن آســــمــــان
بـــگـــفـــتـــنـــد بـــا شــــاه در انــــجــــمــــن   نــــشــــان بـــــدانـــــديـــــش نـــــاپـــــاك زن
هــمــي داشــت پــوشــيـــده انـــدر نـــهـــفـــت   نــهــان داشــت كــاوس و بــا كــس نــگـــفـــت
ز جـــادو جـــهـــان را بـــرآمـــد قـــفــــيــــز   بـريـن كـار بــگــذشــت يــك هــفــتــه نــيــز
ز شـــاه جـــهـــانـــدار فـــريـــاد خـــواســــت   بـــنـــالـــيـــد ســــودابــــه و داد خــــواســــت
بـه زخـم و بـه افــگــنــدن از تــخــت و گــاه   هــمــي گـــفـــت هـــمـــداســـتـــانـــم ز شـــاه
زمــان تــا زمـــان ســـر ز تـــن بـــگـــســـلـــم   ز فـــرزنـــد كـــشـــتـــه بـــپـــيـــچـــد دلـــم
چــه گــويــي ســخــن هـــاي نـــادلـــپـــذيـــر   بــــدو گــــفــــت اي زن تــــو آرام گــــيـــــر
بـــفـــرمـــود تـــا بــــرگــــرفــــتــــنــــد راه   هـــــمـــــه روزبـــــانـــــان درگــــــاه شــــــاه
زن بــــدكــــنــــش را بــــه جــــاي آورنـــــد   هــمــه شــهــر و بــرزن بـــه پـــاي آورنـــد
جــهــان ديــدگــان نــيــز بــشـــتـــافـــتـــنـــد   بــه نــزديــكــي انــدر نــشـــان يـــافـــتـــنـــد
بــه خـــواري بـــبـــردنـــد نـــزديـــك شـــاه   كـــشـــيــــدنــــد بــــدبــــخــــت زن را ز راه
بــــســــي روز را داد نــــيــــزش نـــــويـــــد   بــه خــوبــي بــپــرســيــد و كــردش امــيـــد
بـــپـــردخـــت از او شـــهـــريـــار بـــلـــنــــد   وز آن پـس بـه خـواري و زخـم و بــه بــنــد
نـــبـــد شـــاه پـــرمـــايــــه هــــم داســــتــــان   نــبــد هـــيـــچ خـــســـتـــو بـــدان داســـتـــان
بــســي چــاره جــويــنــد و افــســون بــرنــد   بــفــرمــود كــز پــيـــش بـــيـــرون بـــرنـــد
بـــبـــريـــد و ايـــن دانـــم آيــــيــــن و فــــر   چــو خــســتــو نــيــايــد مـــيـــانـــش بـــه ار
ز شــمــشــيــر گــفـــتـــنـــد وز دار و چـــاه   بـــــبــــــردنــــــد زن را ز درگــــــاه شــــــاه
چــه گــويــم بــديــن نــامــور پـــيـــشـــگـــاه   چــنــيــن گــفــت جــادو كــه مــن بــي گــنــاه
جـــهـــان آفـــريـــن دانـــد انـــدر نـــهـــفــــت   بـگـفــتــنــد بــا شــاه كــايــن زن چــه گــفــت
ســتــاره شــمــر گــفــت گــفــتــار خــويـــش   بــه ســودابــه فــرمـــود تـــا رفـــت پـــيـــش
پــديــدنــد كـــز پـــشـــت اهـــريـــمـــنـــنـــد   كــه ايــن هــر دو كــودك ز جــادو زنــنـــد
كــه نــزديــك ايــشــان جــز ايــنــســـت راز   چـــنـــيـــن پـــاســـخ آورد ســـودابــــه بــــاز
ز بـــهـــر ســـيـــاوش نـــيـــارنـــد گــــفــــت   فـزونــســتــشــان زيــن ســخــن در نــهــفــت
بـــلـــرزد هـــمـــي پـــيـــل در انــــجــــمــــن   ز بـــيـــم ســـپـــهـــبـــد گــــو پــــيــــل تــــن
بـــه بـــنـــدد چـــو خـــواهـــد ره آب نـــيـــل   كـــجـــا زور دارد بـــه هـــشـــتـــاد پــــيــــل
گـــــريـــــزنـــــد ازو در صـــــف كـــــارزار   هـــمـــان لـــشـــگـــر نـــامـــور ســـد هـــزار
مــگـــر ديـــده هـــمـــواره پـــر خـــون بـــود   مــــرا نــــيــــز پــــايــــاب او چــــون بـــــود
چــه گــويــد ســخــن وز كــه دارد ســپــاس   جــزان كــو بــفــرمــايــد اخـــتـــرشـــنـــاس
مــرا هــم فــزون از تــو پــيــونــد نــيــســت   تــرا گــر غــم خــرد فـــرزنـــد نـــيـــســـت
بـــدان گـــيـــتـــي افـــگـــنــــدم ايــــن داوري   سـخـن گـر گــرفــتــي چــنــيــن ســرســري
كــــه بــــردارد از رود نــــيــــل آفــــتـــــاب   ز ديــــده فـــــزون ز آن بـــــبـــــاريـــــد آب
هــــمــــي زار بــــگــــريــــســــت بــــه هــــم   ســـپـــهــــبــــد ز گــــفــــتــــار او شــــد دژم
بـــرآن كـــار بـــنـــهـــاد پـــيـــوســــتــــه دل   گــســي كـــرد ســـودابـــه را خـــســـتـــه دل
پــژوهــيــم تـــا خـــود چـــه آيـــد بـــه بـــن   چـنـيـن گــفــت كــانــدر نــهــان ايــن ســخــن
ز ســودابــه چــنــدي ســخــن هـــا بـــرانـــد   ز پــهــلــو هــمــه مــوبـــدان را بـــخـــوانـــد
كـــه درد ســـپـــهـــبـــد نـــمـــانـــد نــــهــــان   چــنــيــن گــفــت مــوبــد بـــه شـــاه جـــهـــان
بـــبـــايـــد زدن ســـنـــگ را بـــر ســـبــــوي   چـو خـواهـي كـه پـيـدا كـنـي گـفــت و گــوي
دل شـــاه از انـــديـــشـــه يـــابــــد گــــزنــــد   كـه هـرچـنــد فــرزنــد هــســت ارجــمــنــد
پـر انــديــشــه گــشــتــي بــه ديــگــر كــران   وزيـــــن دخـــــتـــــر شـــــاه هـــــامـــــاوران
بـــر آتـــش يـــكـــي را بـــبـــايـــد گـــذشـــت   ز هـر در سـخـن چـون بـديـن گـونـه گـشــت
كــه بــر بــي گــنــاهــان نــيـــايـــد گـــزنـــد   چــنــيــن اســت ســوگــنــد چـــرخ بـــلـــنـــد
هــمــي بــا ســيــاوش بــه گــفــتــن نــشــانــد   جــهــانــدار ســودابــه را پـــيـــش خـــوانـــد
نــــگـــــردد مـــــرا دل نـــــه روشـــــن روان   ســرانــجــام گـــفـــت ايـــمـــن از هـــر دوان
گــــنــــه كــــرده را زود رســــوا كــــنـــــد   مـــگـــر كـــاتـــش تـــيـــز پـــيــــدا كــــنــــد
كـه مـن راسـت گـويـم بـه گـفــتــار خــويــش   چــنــيــن پـــاســـخ آورد ســـودابـــه پـــيـــش
ازيــن بــيــشــتــر كــس نــبــيـــنـــد گـــنـــاه   فــگـــنـــده دو كـــودك نـــمـــودم بـــه شـــاه
كـه ايــن بــد بــكــرد و تــبــاهــي بــجــســت   ســــيــــاوش را كـــــرد بـــــايـــــد درســـــت
كــه رايــت چــه بــيــنــد كــنــون انـــدريـــن   بـــه پـــور جـــوان گـــفـــت شــــاه زمــــيــــن
كـه دوزخ مـرا زيـن ســخــن گــشــت خــوار   سـيــاوش چــنــيــن گــفــت كــاي شــهــريــار
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com