FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow رفتن سیاوش بار سوم در شبستان
رفتن سیاوش بار سوم در شبستان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

رفتن سياوش بار سيوم در شبستان  

بــه ســر بــر نــهــاد افــســري پــر نــگـــار   نــشــســت از بـــر تـــخـــت بـــا گـــوشـــوار
ز هــر گــونــه بــا او ســخــن هــا بـــرانـــد   ســيــاوخــش را در بــر خــويــش خـــوانـــد
كــز انــســان نــديــدســت كــس تــاج و گــاه   بــدو گــفــت گــنـــجـــي بـــيـــاراســـت شـــاه
اگــر بــرنـــهـــي پـــيـــل بـــايـــد دويـــســـت   ز هـر چـيـز چــنــدان كــه انــدازه نــيــســت
نــگـــه كـــن بـــه روي و ســـر و افـــســـرم   بـــه تـــو داد خـــواهـــد هـــمـــي دخـــتــــرم
بـــپـــيـــچـــي ز بـــالـــا و از چــــهــــر مــــن   بـــهـــانـــه چـــه داري تـــو از مـــهــــر مــــن
خـــــروشـــــان و جــــــوشــــــان و آزرده ام   كــــه تــــا مــــن تـــــرا ديـــــده ام بـــــرده ام
بــر آنــم كــه خــورشــيــد شـــد لـــاجـــورد   هـــمـــي روز روشـــن نـــبــــيــــنــــم ز درد
هــمــي خــون چــكــانــد بــديــن چــهــر مــن   كــنــون هــفــت ســالــســـت تـــا مـــهـــر مـــن
بــــبــــخــــشـــــاي روز جـــــوانـــــي مـــــرا   يـــكــــي شــــاد كــــن در نــــهــــانــــي مــــرا
بــــيــــارايــــمــــت يــــاره و تـــــاج و گـــــاه   فـــزون ز آن كـــه دادت جـــهـــانـــدار شـــاه
نـــيـــايـــد دلــــت ســــوي پــــيــــمــــان مــــن   و گــر ســر بــپـــيـــچـــي ز فـــرمـــان مـــن
شــود تــيــره بــر روي تـــو چـــشـــم شـــاه   كــنـــم بـــر تـــو بـــر پـــادشـــاهـــي تـــبـــاه
كــه از بــهــر دل ســر دهـــم مـــن بـــه بـــاد   ســيــاوش بـــدو گـــفـــت هـــرگـــز مـــبـــاد
ز مــــردي و دانــــش جــــدايـــــي كـــــنـــــم   چـــنـــيـــن بـــا پـــدر بـــي وفـــايـــي كـــنـــم
ســزد كــز تــو نــايــد بــديــن ســان گـــنـــاه   تــو بــانــوي شــاهــي و خـــورشـــيـــد گـــاه
بــدو انــدر آويـــخـــت ســـودابـــه چـــنـــگ   وز آن تـخـت بـرخـاسـت بـا خـشـم و جـنــگ
بـــگـــفـــتـــم نـــهـــان از بـــدانـــديـــش تــــو   بـــدو گــــفــــت مــــن راز دل پــــيــــش تــــو
بــه پـــيـــش خـــردمـــنـــد رعـــنـــا كـــنـــي   مــرا خــيــره خــواهــي كــه رســـوا كـــنـــي
بــه نــاخــن دو رخ را هــمـــي كـــرد چـــاك   بـــزد دســـت و جـــامــــه بــــدريــــد پــــاك
فــغــانـــش ز ايـــوان بـــر آمـــد بـــه كـــوي   بـــر آمـــد خـــروش از شـــبـــســـتـــان اوي
كـه گـفـتــي شــب رســتــخــيــزســت راســت   يـكــي غــلــغــل از بــاغ و ايــوان بــخــاســت
فــرود آمـــد از تـــخـــت شـــاهـــنـــشـــهـــي   بــه گــوش ســپـــهـــبـــد رســـيـــد آگـــهـــي
بــه ســوي شــبــســتــان خــرامــيـــد تـــفـــت   پــرانــديــشــه از تـــخـــت زريـــن بـــرفـــت
خــراشــيــده و كــاخ پـــر گـــفـــت و گـــوي   بـــيـــامـــد چـــو ســــودابــــه را ديــــد روي
نــــدانــــســـــت كـــــردار آن ســـــنـــــگ دل   ز هــر كــس بــپــرســيــد و شــد تــنــگ دل
هــمــي ريــخــت آب و هــمــي كــنـــد مـــوي   خـــروشـــيـــد ســـودابـــه در پــــيــــش اوي
بـرآراسـت چـنــگ و بــرآويــخــت ســخــت   چـنـيـن گـفــت كــامــد ســيــاوش بــه تــخــت
جــز ايــنــت هــمــي رانــد بـــايـــد ســـخـــن   كــه جــز تــو نــخــواهــم كــســي را ز بـــن
چـه پـرهـيـزي از مـن تــو اي خــوب چــهــر   كــه از تــســت جــان و دلـــم پـــر ز مـــهـــر
چــنــيــن چــاك شـــد جـــامـــه انـــدر بـــرم   بــيــنــداخــت افــســر ز مــشــگــيـــن ســـرم
ســخــن كــرد هــر گــونــه را خــواســتـــار   پـر انـديـشـه شــد ز آن ســخــن شــهــريــار
وزيــن گــونــه زشــتــي نــجــويـــد هـــمـــي   بـه دل گـفــت ار ايــن راســت گــويــد هــمــي
بــديــن ســان بــود بـــنـــد بـــد را كـــلـــيـــد   ســـيـــاوش را ســــر بــــبــــايــــد بــــريــــد
خــوي شــرم ازيــن داســتــان گــشــت خــون   خــردمــنــد مـــردم چـــه گـــويـــد كـــنـــون
هــشــيــوار و مــهــتــرپــرســـتـــان بـــدنـــد   كــســي را كــه انــدر شــبــســتـــان بـــدنـــد
ســيــاوش و ســودابــه را پــيـــش خـــوانـــد   گــســي كــرد و بــر گــاه تــنــهــا بــمـــانـــد
كــه ايــن راز بــر مــن نــشــايـــد نـــهـــفـــت   بــه هــوش و خــرد بـــا ســـيـــاوش گـــفـــت
ز گـــــفـــــتـــــار بـــــيــــــهــــــوده آزرده ام   نــكــردي تــو ايــن بـــد كـــه مـــن كـــرده ام
كــنـــون غـــم مـــرا بـــود و دســـتـــان تـــرا   چـــرا خـــوانـــدم در شـــبـــســــتــــان تــــرا
سـخــن بــر چــه ســانــســت بــنــمــاي روي   كــنــون راســتــي جــوي و بــا مــن بــگـــوي
وز آن در كــه ســـودابـــه آشـــفـــتـــه بـــود   ســيــاوش گــفــت آن كــجـــا رفـــتـــه بـــود
كــه او از بــتــان جــز تــن مــن نــخــواســت   چـنـيـن گـفـت سـودابـه كـايـن نـيـسـت راســت
بـــدو داد خـــواســـت آشـــكـــار و نــــهــــان   بـــگـــفـــتـــم هـــمـــه هـــرچ شـــاه جـــهـــان
ز ديـــــنـــــار وز گـــــنــــــج آراســــــتــــــه   ز فـــرزنــــد وز تــــاج وز خــــواســــتــــه
هــمــه نــيــكــويــي هــا بــه دخـــتـــر دهـــم   بـگـفــتــم كــه چــنــديــن بــريــن بــر نــهــم
بـــه دخـــتـــر مـــرا راه ديـــدار نـــيـــســــت   مــرا گــفــت بــا خــواســتــه كــار نــيــســـت
نـه گـنـجـم بـه كــارســت بــي تــو نــه كــس   تـــرا بـــايـــدم زيـــن مـــيـــان گـــفـــت بــــس
دو دسـت انـدر آويـخـت چـون سـنـگ تــنــگ   مـرا خـواسـت كـارد بــه كــاري بــه چــنــگ
بـــكـــنـــد و خـــراشـــيـــده شـــد روي مـــن   نــكــردمـــش فـــرمـــان هـــمـــي مـــوي مـــن
ز پـــشـــت تـــو اي شـــهـــريــــار جــــهــــان   يــــكــــي كــــودكــــي دارم انــــدر نــــهـــــان
جــهــان پــيــش مــن تــنــگ و تــاريــك بــود   ز بــس رنــج كــشــتــنـــش نـــزديـــك بـــود
كــه گــفــتــار هــر دو نــيـــايـــد بـــه كـــار   چـنـيـن گــفــت بــا خــويــشــتــن شــهــريــار
كــه تــنــگــي دل آرد خـــرد را بـــه خـــواب   بــريــن كــار بــر نــيــســت جـــاي شـــتـــاب
گـــواهـــي دهـــد دل چــــو گــــردد درســــت   نــگــه كــرد بــايــد بـــديـــن در نـــخـــســـت
بـــه بـــادافـــره بـــد ســـزاوار كـــيــــســــت   بـبـيــنــم كــزيــن دو گــنــه كــار كــيــســت
بــبــويـــيـــد دســـت ســـيـــاوش نـــخـــســـت   بــدان بــاز جــســتــن هــمــي چــاره جــســت
ســـراســـر بـــبـــويــــيــــد هــــر جــــاي او   بـــــر و بـــــازو و ســــــرو بــــــالــــــاي او
هـــمـــي يـــافـــت كــــاوس بــــوي گــــلــــاب   ز ســـودابـــه بـــوي مـــي و مـــشـــگ نــــاب
نــــشــــان بــــســــودن نــــبـــــود انـــــدروي   نــديــد از ســيـــاوش بـــدان گـــونـــه بـــوي
دل خــــويــــشــــتــــن را پـــــر آزار كـــــرد   غـمــي گــشــت و ســودابــه را خــوار كــرد
بــبــايـــد كـــنـــون كـــردنـــش ريـــز ريـــز   بـه دل گـفـت كـايـن را بـه شـمـشــيــر تــيــز
كــــه آشــــوب خــــيــــزد پــــر آواز و درد   ز هــامــاوران ز آن پــس انــديـــشـــه كـــرد
بــر او نــه خــويــش و نــه پــيـــونـــد بـــود   و ديــگــر بـــدان گـــه كـــه در بـــنـــد بـــود
كــه پــيــچــيــد ازآن درد و نــگـــشـــاد لـــب   پـــرســـتـــار ســـودابـــه بـــد روز و شــــب
بــبــايــســت زو هــر بـــد انـــدر گـــذاشـــت   سـديـگـر كــه يــك دل پــر از مــهــر داشــت
غـــم خـــردرا خـــوار نـــتــــوان شــــمــــرد   چـــهـــارم كـــزو كـــودكـــان داشـــت خـــرد
خــــردمــــنــــدي وي بــــدانــــســــت شـــــاه   ســـيـــاوش ازآن كــــار بــــد بــــي گــــنــــاه
هـــشـــيـــواري و راي و دانـــش بـــســـيــــج   بـدو گـفــت ازيــن خــود مــيــنــديــش هــيــچ
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com