FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow آمدن سیاوش بار دوم به شبستان
آمدن سیاوش بار دوم به شبستان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

  آمدن سياوش بار دوم به شبستان

ســپــهــر از بــر كـــوه تـــيـــره بـــگـــشـــت   بــديــن داســتــان نــيــز شــب بـــرگـــذشـــت
ز يـــاقـــوت و زر افـــســـري بـــرنــــهــــاد   نــشــســت از بــر تـــخـــت ســـودابـــه شـــاد
بــيــاراســت و بــر تــخــت زريــن نــشــانــد   هــمــه دخــتــران را بــر خــويــش خــوانــد
كــز ايـــدر بـــرو بـــا ســـيـــاوش بـــگـــوي   چــنــيــن گــفــت بـــا هـــيـــربـــد مـــاه روي
نــمـــايـــي مـــرا ســـرو بـــالـــاي خـــويـــش   كـه بـايـد كـه رنـجــه كــنــي پــاي خــويــش
بـــرآورد پـــوشـــيــــده راز از نــــهــــفــــت   بــشـــد هـــيـــربـــد بـــا ســـيـــاوش گـــفـــت
بــديــد آن نــشــســت و ســـر و افـــســـرش   خـــرامـــان بـــيـــامــــد ســــيــــاوش بــــرش
تـو گـفـتـي بـهــشــســتــســت كــاخ و ســراي   بــه پــيــشــش بــتــان نــوآيـــيـــن بـــه پـــاي
بــه گــوهــر بــيـــاراســـتـــه روي و مـــوي   فــرود آمــد از تــخــت و شــد پـــيـــش اوي
ز پـيـشـش بـه كــش كــرده ســودابــه دســت   ســيــاوش بــر تـــخـــت زريـــن نـــشـــســـت
كــه بــودنـــد چـــون گـــوهـــر نـــابـــســـود   بـــتـــان را بـــه شـــاه نـــوآيـــيـــن نـــمــــود
پــرســتــنــده چــنــديــن بــه زريــن كـــلـــاه   بـدو گــفــت بــنــگــر بــديــن تــخــت و گــاه
كـه بـســرشــتــشــان ايــزد از شــرم و نــاز   هــــمــــه نــــارســــيــــده بــــتــــان طــــراز
نـــگـــه كـــن بــــه ديــــدار و بــــالــــاي اوي   كــســي كــت خــوش آيــد ازيــشــان بــگــوي
ازيــشــان يــكــي چــشــم ازو بـــرنـــداشـــت   سـيـاوش چـو چـشـم انـدكــي بــرگــمــاشــت
نـــيـــارد بــــديــــن شــــاه كــــردن نــــگــــاه   هــمــه يــك بــه ديــگــر بــگــفــتـــنـــد مـــاه
ژكــان و شــمــارنــده بــر بــخــت خــويــش   بـرفـتـنـد هــريــك ســوي تــخــت خــويــش
كـه چـنـديـن چــه داري ســخــن در نــهــفــت   چــو ايــشــان بــرفــتــنــد ســودابــه گــفـــت
كـه بـر چــهــر تــو فــر چــهــر پــريــســت   نــگــويــي مــرا تـــا مـــراد تـــو چـــيـــســـت
شـــود بـــي هـــش و بـــرگـــزيـــنــــد تــــرا   هـــر آن كـــس كـــه از دور بـــيـــنـــد تـــرا
نــگــه كــن كــه بــا تــو كـــه انـــدر خـــورد   ازيـــن خـــوب رويـــان بـــه چـــشـــم خـــرد
چــــنــــيــــن آمــــدش بــــر دل پــــاك يـــــاد   ســـيـــاوش فـــرومـــانـــد و پـــاســـخ نــــداد
بـــه آيـــد كـــه از دشـــمـــنـــان زن كـــنــــم   كـــه مـــن بـــر دل پـــاك شـــيـــون كــــنــــم
هــــمــــه داســــتــــان هــــاي هــــامــــاوران   شـــنـــيـــدســـتـــم از نـــامـــور مـــهـــتـــران
ز گــــــردان ايــــــران بـــــــرآورد گـــــــرد   كــه از پــيــش بــا شــاه ايـــران چـــه كـــرد
نـخـواهـد هــمــي دوده را مــغــز و پــوســت   پــر از بــنــد ســودابــه كــو دخـــت اوســـت
پــري چـــهـــره بـــرداشـــت از رخ قـــصـــب   بــه پــاســخ ســيــاوش چــو بـــگـــشـــاد لـــب
گــر ايــدون كــه بــيــنــنـــد بـــر گـــاه نـــو   بـــدو گـــفـــت خـــورشـــيـــد بـــا مـــاه نــــو
تــو خــورشــيــد داري خــود انــدر كـــنـــار   نــبــاشــد شــگـــفـــت ار شـــود مـــاه خـــوار
ز يــاقــوت و پــيـــروزه بـــر ســـرش تـــاج   كـسـي كــو چــو مــن ديــد بــر تــخــت عــاج
كـســي را بــه خــوبــي بــه كــس نــشــمــرد   نــبــاشــد شــگــفــت ار بــه مـــه نـــنـــگـــرد
نــپـــيـــچـــي و انـــديـــشـــه آســـان كـــنـــي   اگــر بــا مــن اكــنــون تــو پــيــمــان كــنـــي
كــنــم چــون پــرســتــار پــيــشــت بــه پــاي   يــكــي دخـــتـــري نـــارســـيـــده بـــه جـــاي
ز گــفــتـــار مـــن ســـر مـــپـــيـــچ انـــدكـــي   بـه سـوگــنــد پــيــمــان كــن اكــنــون يــكــي
تـــو خـــواهـــي بـــدن زو مــــرا يــــادگــــار   چـو بـيـرون شـود زيــن جــهــان شــهــريــار
بـــداري مـــرا هـــمـــچـــو او ارجـــمـــنــــد   نــمــانــي كــه آيــد بـــه مـــن بـــر گـــزنـــد
تــــن و جــــان شــــيـــــريـــــن تـــــرا داده ام   مــن ايـــنـــك بـــه پـــيـــش تـــو اســـتـــاده ام
بــــرآرم نــــپــــيــــچــــم ســــر از دام تــــو   ز مــن هـــرچ خـــواهـــي هـــمـــه كـــام تـــو
بـــداد و نـــبـــود آگــــه از شــــرم و بــــاك   سـرش تـنـگ بـگـرفـت و يـك پـوشـه چــاك
بــيــاراســت مــژگــان بـــه خـــونـــاب گـــرم   رخــان ســيـــاوش چـــو گـــل شـــد ز شـــرم
مــــرا دور داراد گـــــيـــــهـــــان خـــــديـــــو   چــنــيــن گــفــت بـــا دل كـــه از كـــار ديـــو
نـــه بـــا اهـــرمــــن آشــــنــــايــــي كــــنــــم   نـــه مـــن بـــا پـــدر بـــي وفـــايـــي كــــنــــم
بــجــوشــد دلـــش گـــرم گـــردد ز خـــشـــم   وگــر ســرد گــويــم بــديــن شــوخ چــشـــم
بـــدو بــــگــــرود شــــهــــريــــار جــــهــــان   يــــكــــي جــــادوي ســــازد انــــدر نــــهــــان
ســخــن گــويــم و دارمــش چـــرپ و گـــرم   هـــمـــان بـــه كـــه بــــا او بــــه آواز نــــرم
كـه انـدر جـهـان خـود تـرا كـيــســت جــفــت   ســيــاوش از آن پــس بــه ســودابــه گــفـــت
نــشــايــي بــه گــيـــتـــي بـــه جـــز شـــاه را   نـــمـــانـــي مـــگــــر نــــيــــمــــه ي مــــاه را
نــشــايـــد بـــه جـــز او كـــه بـــاشـــد مـــرا   كــنــون دخــتــرت بــس كـــه بـــاشـــد مـــرا
نــگــه كــن كــه پــاســخ چـــه يـــابـــي ازوي   بــريــن بـــاش و بـــا شـــاه ايـــران بـــگـــوي
زبـــان را بـــه نـــزدت گـــروگـــان كـــنــــم   بــخــواهـــم مـــن اورا و پـــيـــمـــان كـــنـــم
نـــيـــايـــد بـــه ديـــگـــر كـــســـي راي مــــن   كـــه تـــا او نـــگــــردد بــــه بــــالــــاي مــــن
بــيــامــيــخـــت بـــا جـــان تـــو مـــهـــر مـــن   و ديــگــر كــه پــرســيــدي از چــهـــر مـــن
چــنــان آفــريــد اي نـــگـــاريـــن ز پـــيـــش   مـــرا آفـــريـــنـــنــــده از فــــر خــــويــــش
مـرا جــز نــهــفــتــن هــمــان نــيــســت روي   تـو ايــن راز مــگــشــاي و بــا كــس مــگــوي
مـــن ايـــدون گـــمـــانـــم كـــه تـــو مــــادري   ســــر بــــانــــوانــــي و هــــم مــــهــــتــــري
ز گـــفـــتـــار او بــــود آســــيــــمــــه ســــر   بـگـفـت ايـن و غـمـگـيــن بــرون شــد بــه در
نــــگــــه كــــرد ســــودابــــه اورا بــــديــــد   چــو كــاوس كــي در شــبــســتــان رســـيـــد
ز كـــار ســــيــــاوش بــــســــي كــــرد يــــاد   بـــر شـــاه شـــد ز آن ســــخــــن مــــژده داد
بـــتــــان ســــيــــه چــــشــــم كــــردم رمــــه   كـــه آمـــد نـــگـــه كــــرد ايــــوان هــــمــــه
جــز از دخــتــر مـــن پـــســـنـــدش نـــبـــود   چــنــان بــود ايــوان ز بــس خـــوب چـــهـــر
چــنــان شــاد شــد ز آن ســخــن شــهــريــار   ز خــوبــان كــســي ارجـــمـــنـــدش نـــبـــود
در گــنـــج بـــگـــشـــاد و چـــنـــدان گـــهـــر   كــه مــاه آمـــدش گـــفـــتـــي انـــدر كـــنـــار
هـــمـــان يـــاره و تـــاج و انـــگـــشــــتــــري   ز ديـــبـــاي زربـــفــــت و زريــــن كــــمــــر
ز هــر چـــيـــز گـــنـــجـــي بـــد آراســـتـــه   هــمــان طــوق و هــم تــخــت كـــنـــد آوري
نــگــه كــرد ســودابــه خـــيـــره بـــمـــانـــد   جــهــانــي ســـراســـر پـــر از خـــواســـتـــه
كــه گـــر او نـــيـــايـــد بـــه فـــرمـــان مـــن   بـه انــديــشــه افــســون فــراوان بــخــوانــد
بـد و نــيــك و هــر چــاره كــانــدر جــهــان   روا دارم ار بــــگـــــســـــلـــــد جـــــان مـــــن
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
mohamad_shah.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com