FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سیاوش arrow داستان مادر سیاوش
داستان مادر سیاوش چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

داستان مادر سياوش  

بـدانـگـه كـه بـرخــواســت بــانــگ خــروس   چـنـيـن گـفــت مــوبــد كــه يــك روز تــوس
بـــرفـــتـــنــــد شــــاد از در شــــهــــريــــار   خــود و گــيــو گــودرز و چــنـــدي ســـوار
ابـــا بـــاز و يـــوزان نـــخـــچـــيـــر جـــوي   بــه نــخــچــيــر گــوران بــه دشــت دغــوي
عــلــوفـــه چـــهـــل روزه را ســـاخـــتـــنـــد   فـــراوان گـــرفـــتـــنـــد و انـــداخـــتـــنــــد
زمـــيـــنـــش ز خـــرگـــاه تـــاريــــك بــــود   بـــدان جـــايـــگـــه تـــرك نـــزديـــك بــــود
بــــه نــــزديــــك مــــرز ســـــواران تـــــور   يــكــي بــيــشــه پــيـــش انـــدر آمـــد ز دور
پــس انــدر پــرســتــنــده ي چـــنـــد نـــيـــو   هــمــي رانــد در پــيــش بـــا تـــوس گـــيـــو
بــگـــشـــتـــنـــد بـــر گـــرد آن مـــرغـــزار   بــر آن بــيــشــه رفــتــنــد هـــر دو ســـوار
پـر از خــنــده لــب هــر دو بــشــتــافــتــنــد   بــه بــيــشــه يــكــي خــوب رخ يــافـــتـــنـــد
بـــرو بـــر ز خـــوبـــي بـــهـــانـــه نـــبــــود   بـــــه ديـــــدار او در زمـــــانـــــه نـــــبـــــود
تــرا ســوي ايــن بــيـــشـــه چـــون بـــود راه   بــدو گــفــت گــيــو اي فـــريـــبـــنـــده مـــاه
بـــزد دوش بـــگــــذاشــــتــــم بــــوم و بــــر   چـــنـــيـــن داد پـــاســـخ كــــه مــــا را پــــدر
هــمــان چــون مــرا ديـــد جـــوشـــان ز دور   شــب تــيــره مــســت آمـــد از دشـــت ســـور
هــمــان خــواســت از تــن ســرم را بـــريـــد   يــكــي خــنــجــري آب گــون بــركــشـــيـــد
بــرو ســرو بــن يــك بــه يــك كـــرد يـــاد   بـــپـــرســـيــــد زو پــــهــــلــــوان از نــــژاد
بـــه شـــاه آفـــريــــدون كــــشــــد پــــروزم   بــدو گــفــت مــن خـــويـــش گـــرســـيـــوزم
كـــه بـــي بــــاره و رهــــنــــمــــون آمــــدي   پــــيــــاده بــــدو گــــفـــــت چـــــون آمـــــدي
ز ســســتــي مــرا بــر زمــيــن بــرنــشــانــد   چــنــيــن داد پــاســخ كــه اســپــم بـــمـــانـــد
بـــه ســـر بـــر يـــكـــي تـــاج زر داشـــتــــم   بــــي انــــدازه زر و گـــــهـــــر داشـــــتـــــم
نـــيـــام يـــكــــي تــــيــــغ بــــر مــــن زدنــــد   بـــر آن روي بـــالـــا ز مـــن بـــســـتـــدنــــد
ســـواري فــــرســــتــــد پــــس مــــن دمــــان   چــو هــشــيــار گـــردد پـــدر بـــي گـــمـــان
نــخــواهــد كــزيــن بـــوم و بـــر بـــگـــذرم   بــــيــــايــــد هــــمــــي تـــــازيـــــان مـــــادرم
ســــر تــــوس نــــوذر بــــي آذرم گــــشــــت   دل پـــهـــلــــوانــــان بــــدو نــــرم گــــشــــت
از ايــرا چــنــيـــن تـــيـــز بـــشـــتـــافـــتـــم   شــــه نــــوذري گــــفــــت مــــن يــــافــــتــــم
نـــه بـــا مـــن بـــرابـــر بـــدي بـــي ســـپـــاه   بــدو گــفـــت گـــيـــو اي ســـپـــهـــدار شـــاه
كــجــا پــيــش اســپ مــن ايــنــجــا رســـيـــد   هــمــان تــوس نــوذر بــدان بـــســـتـــهـــيـــد
كـه مـن تـاخـتــم پــيــش نــخــچــيــر جــوي   بـدو گـيـو گـفـت ايـن ســخــن خــود مــگــوي
نــگـــردد جـــوانـــمـــرد پـــرخـــاش جـــوي   ز بـــهـــر پـــرســـتـــنـــده ي گــــرم گــــوي
كــه ايـــن مـــاه را ســـر بـــبـــايـــد بـــريـــد   سـخـن شـان بـه تــنــدي بــه جــايــي رســيــد
مــيــانــجــي بـــر آمـــد يـــكـــي ســـرفـــراز   مـــيــــان شــــان چــــو آن داوري شــــد دراز
بــدان كــو دهــد هـــردو فـــرمـــان بـــريـــد   كـــه ايـــن را بـــر شــــاه ايــــران بــــريــــد
بـــــر شـــــاه ايـــــران نـــــهـــــادنــــــد روي   نــگـــشـــتـــنـــد هـــر دو ز گـــفـــتـــار اوي
بــخــنــديــد و لــب را بـــه دنـــدان گـــزيـــد   چـــو كـــاوس روي كـــنـــيــــزگ بــــديــــد
كـــه كـــوتـــاه شـــد بـــر شـــمـــا رنـــج راه   بـه هـر دو سـپــهــبــد چــنــيــن گــفــت شــاه
كــه خــورشــيــد گــيــرنــد گــردان بــيــوز   بـــريـــن داســـتـــان بــــگــــذرانــــيــــم روز
شــكــاري چـــنـــيـــن از در مـــهـــتـــرســـت   گـــوزنـــســـت اگـــر آهـــوي دلـــبـــرســــت
كـه چـهــرت هــمــانــنــد چــهــر پــريــســت   بــدو گــفــت خــســرو نــژاد تــو چــيــســت
ز ســــوي پــــدر بــــرفــــريـــــدونـــــيـــــم   ورا گــــفــــت از مـــــام خـــــاتـــــونـــــيـــــم
بــر آن مـــرز خـــرگـــاه او مـــركـــزســـت   نـــيـــايـــم ســـپـــهـــدار گـــرســـيـــوزســـت
هــمــي خــواســتــي داد هـــر ســـه بـــه بـــاد   بــدو گــفــت كــايــن روي و مـــوي و نـــژاد
ســــر مــــاه رويــــان كـــــنـــــم بـــــايـــــدت   بــه مــشـــگـــوي زريـــن كـــنـــم شـــايـــدت
ز گـــردن كـــشــــان بــــرگــــزيــــدم تــــرا   چـــنـــيـــن داد پـــاســــخ كــــه ديــــدم تــــرا
بــفــرمــود تـــا بـــرنـــشـــيـــنـــد بـــه گـــاه   بــت انــدر شــبــســـتـــان فـــرســـتـــاد شـــاه
بـــه يـــاقـــوت و پـــيـــروزه و لــــاجــــورد   بـــيـــاراســـتــــنــــدش بــــه ديــــبــــاي زرد
آخرین بروز رسانی ( ۰۵ دي ۱۳۸۷ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com