FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
آغاز داستان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶
آغاز داستان
يـــكـــي داســـتــــانــــي بــــيــــاراي نــــغــــز   كــنــون اي ســخــن گــوي بـــيـــدار مـــغـــز
روان ســــــرايــــــنــــــده رامــــــش بـــــــرد   ســخـــن چـــون بـــرابـــر شـــود بـــا خـــرد
بــــدان نــــاخــــوشــــي راي او گــــش بــــود   كــســي را كــه انــديــشــه نـــاخـــوش بـــود
بـــه پـــيـــش خـــردمـــنـــد رســـوا كــــنــــد   هــمــي خــويــشــتــن را چــلــيـــپـــا كـــنـــد
تــرا روشــن آيــد هــمــه خـــوي خـــويـــش   ولــيــكــن نــبــيــنــد كــس آهــوي خــويــش
بـــيـــاراي ازيـــن پـــس بـــه دانـــا نــــيــــاي   اگـــر داد بـــايـــد كـــه مـــانـــد بــــه جــــاي
بــه جــوي تــو در آب چــون ديــده گـــشـــت   چــو دانــا پــســنــدد پــســنــديـــده گـــشـــت
تــو بــرخــوان و بـــرگـــوي بـــا راســـتـــان   ز گـــفـــتـــار دهـــقـــان كـــنـــون داســـتـــان
هـــمـــي نـــو شـــود بـــر ســـر انـــجـــمـــن   كــهــن گــشــتــه ايــن داســتـــان هـــا ز مـــن
بــــريــــن ويــــن خــــرم بــــمــــانـــــم دراز   اگــــر زنــــدگــــانــــي بـــــود ديـــــر يـــــاز
كـــه نـــازد هـــمـــي بـــار او بـــر چــــمــــن   يـــكـــي مـــيــــوه داري بــــمــــانــــد ز مــــن
بــه ســر بــر فــراوان شــگــفــتــي گــذشــت   از آن پـس كـه بـنــمــود پــنــجــاه و هــشــت
هــمــي روز جــويــد بــه تــقـــويـــم و فـــال   هــمـــي آز كـــمـــتـــر نـــگـــردد بـــه ســـال
كـه هــرگــز نــگــردد كــهــن گــشــتــه نــو   چــه گـــفـــتـــســـت آن مـــوبـــد پـــيـــش رو
خــردمــنــد بـــاش و جـــهـــان جـــوي بـــاش   تـو چـنـدان كـه گـويــي ســخــن گــوي بــاش
اگــر نــيــك بــاشــدت جـــاي ار بـــه دســـت   چــو رفــتــي ســـر و كـــار بـــا ايـــزدســـت
سـخـن هــرچــه گــويــي هــمــان بــشــنــوي   نــگـــر تـــا چـــه كـــاري هـــمـــان بـــدروي
بــه جــز نــيــكــويــي در زمــانــه مـــجـــوي   درشــتــي ز كـــس نـــشـــنـــود نـــرم گـــوي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com