FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی کیخسرو arrow فرستادن كیخسرو رستم را به زمین هند
فرستادن كیخسرو رستم را به زمین هند چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

فرستادن كي خسرو رستم را به زمين هند  

بـــه ابـــر انـــدر آمـــد خــــروش خــــروس   چــو از روز شــد كــوه چــون ســـنـــدروس
ز تــركــان ســخــن رفـــت وز تـــاج و گـــاه   تـــهـــمـــتـــن بـــيـــامـــد بـــه درگـــاه شــــاه
هــمــي رفــت هــر گــونــه از بــيــش و كــم   زواره فـــــرامــــــرز بــــــا او بــــــه هــــــم
كـــــه اي نـــــام بـــــردار بـــــا آفـــــريــــــن   چــنــيــن گــفــت رســتــم بــه شــاه زمـــيـــن
كــز آن بــوم و بـــر تـــور را بـــهـــر بـــود   بــه زاولــســتـــان در يـــكـــي شـــهـــر بـــود
يـــكـــي خـــوب جـــايـــســـت بـــا فــــرهــــي   مــنــوچــهــر كـــرد آن ز تـــركـــان تـــهـــي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com