FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی کیخسرو arrow گردیدن كیخسرو گرد پادشاهی
گردیدن كیخسرو گرد پادشاهی چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

گرديدن كي خسرو گرد پادشاهي  

شــب تــيــره گــشــت از جــهــان نـــاپـــديـــد   چـو خـورشـيـد تـيـغ از مــيــان بــركــشــيــد
بـــه ســـر بـــرنـــهـــادنـــد گـــردان كـــلـــاه   تــــبــــيــــره بــــرآمـــــد ز درگـــــاه شـــــاه
چـو گـرگـيـن و گـسـتـهـم و بــهــرام شــيــر   چـو تــوس و چــو گــودرز و گــيــو دلــيــر
بــــر آن نــــامــــور بــــارگــــاه آمـــــدنـــــد   گـــران مـــايـــگـــان نــــزد شــــاه آمــــدنــــد
ابــــا رســــتــــم نــــامـــــور پـــــهـــــلـــــوان   بــه نــخــچــيــر شــد شــهــريـــار جـــهـــان
چــو گــيــو و چــو گــودرز گــشـــوادگـــان   ز لــــشــــگــــر بــــرفــــتــــنــــد آزادگــــان
هـــمـــي رفـــت بـــا يـــوز و بـــا بـــاز شـــاه   سـپـاهـي كـه شـد تـيــره خــورشــيــد و مــاه
بـــه آبـــاد و ويـــرانــــي انــــدر گــــذشــــت   هــمــه بــوم ايـــران ســـراســـر بـــگـــشـــت
تـــبـــه بـــود و ويــــران ز بــــيــــداد بــــود   هــر آن بـــوم و بـــر كـــان نـــه آبـــاد بـــود
ز داد و ز بـــخـــشـــش نـــيـــامـــدش رنــــج   درم داد و آبــــــاد كــــــردش ز گـــــــنـــــــج
چـنــان چــون بــود خــســرو نــيــك بــخــت   بـه هـر شـهـر بـنـشـســت و بــنــهــاد تــخــت
بـــه ديـــنـــار گـــيـــتـــي بــــيــــاراســــتــــي   هـــمـــه بـــدره و جـــام مـــي خـــواســــتــــي
هــمــي بــا مــي و تــخــت و افــســـر شـــدي   وز آن جــا ســوي شـــهـــر ديـــگـــر شـــدي
ابــــــــا او بــــــــزرگــــــــان و آزادگــــــــان   هـــــمـــــي رفـــــت تــــــا آذرآبــــــادگــــــان
بـــيـــامـــد ســـوي خــــان آذرگــــشــــســــپ   گــهــي بــاده خــورد و گــهــي تــاخــت اســپ
بـــه آتـــشـــكـــده در نـــيـــايـــش گـــرفـــت   جــهــان آفــريـــن را ســـتـــايـــش گـــرفـــت
نــــهــــادنــــد ســــر ســــوي كــــاوس شــــاه   بـــيـــامـــد خــــرامــــان از آن جــــايــــگــــاه
نـــبـــودنـــد جـــز شـــادمــــان يــــك زمــــان   نــشــســتــنــد هـــر دو بـــه هـــم شـــادمـــان
بــه خــواب و بــه آســايـــش آمـــد شـــتـــاب   چـو پــر شــد ســر از جــام روشــن گــلــاب
بــگــســتــرد يــاقــوت بـــر تـــيـــره خـــاك   چـــو روز درخــــشــــان بــــرآورد چــــاك
دو شـــاه ســـرافــــراز و دو نــــيــــك پــــي   جــهــانـــدار بـــنـــشـــســـت و كـــاوس كـــي
هــمــي گــفــت كــاوس هــر بـــيـــش و كـــم   ابـــا رســـتـــم گـــرد و دســـتـــان بـــه هــــم
دو رخ را بـــه خـــون دو ديـــده بـــشـــســـت   از افـــراســـيـــاب انـــدر آمـــد نـــخـــســــت
از ايــــران ســــراســــر بـــــرآورد گـــــرد   بــگــفــت آنــك او بــا ســيــاوش چــه كـــرد
زن و كـــودك خـــرد پـــيـــچـــان شـــدنــــد   بــســي پــهــلــوانــان كــه بــي جــان شــدنـــد
تـــبـــه گـــشـــتـــه از رنـــج افـــراســـيـــاب   بــســي شــهــر بـــيـــنـــي ز ايـــران خـــراب
ز بــــــالــــــا و از دانــــــش و زور دســــــت   تـــرا ايـــزدي هــــرچ بــــايــــدت هــــســــت
ز شــاهــان بــه هــر گــونــه يــي بـــرتـــري   ز فـــر تـــمـــامــــي و نــــيــــك اخــــتــــري
نـــبـــايـــد كـــه پـــيـــچـــي ز داد انــــدكــــي   كــنــون از تــو ســوگــنــد خــواهــم يـــكـــي
دمــــي آتــــش انــــدر نـــــيـــــاري بـــــه آب   كــه پــركــيــن كــنـــي دل ز افـــراســـيـــاب
نــپــيــچــي و گــفــت كـــســـي نـــشـــمـــري   ز خـــويـــشـــي مـــادر بــــدو نــــنــــگــــري
هــمــان گــر فــراز آيــدت گــر نـــشـــيـــب   بــه گــنــج و فــزونــي نــگــيــري فـــريـــب
بـــه گــــفــــتــــار بــــا او نــــگــــردي ز راه   بــه تــاج و بــه تــخــت و نــگــيــن و كــلـــاه
خـــرد را و جـــان تـــرا پـــنـــد چـــيـــســـت   بـگـويــم كــه بــنــيــاد ســوگــنــد چــيــســت
بـه تـيـغ و بـه مـهــر و بــه تــخــت و كــلــاه   بــگـــويـــي بـــه دادار خـــورشـــيـــد و مـــاه
كــه هــرگــز نــپــيــچــي بــه ســـوي بـــدي   بـــه فـــر و بـــه نـــيـــك اخـــتـــر ايــــزدي
مــــنــــش بــــرز داري و بــــالـــــاي بـــــرز   مـيـانـجـي نـخـواهــي جــز از تــيــغ و گــرز
ســـــــــــوي آتــــــــــــش آورد روي و روان   چــو بـــشـــنـــيـــد زو شـــهـــريـــار جـــوان
بــــه روز ســــپــــيـــــد و شـــــب لـــــاژورد   بــــه دادار دارنــــده ســــوگــــنــــد خــــورد
بـه مــهــر و بــه تــيــغ و بــه ديــهــيــم شــاه   بـه خـورشـيـد و مـاه و بــه تــخــت و كــلــاه
نــبــيــنــم بــه خــواب انــدرون چــهـــر اوي   كــه هــرگــز نــپــيــچــم ســوي مــهــر اوي
بــه مــشـــگـــاب بـــر دفـــتـــر خـــســـروي   يــكــي خــط بـــنـــبـــشـــت بـــر پـــهـــلـــوي
بــزرگــان لــشــگــر هــمــه هــمــچــنـــيـــن   گـــوا بـــود دســـتـــان و رســـتـــم بـــريــــن
چـنــان خــط و ســوگــنــد و آن رســم و داد   بــه زنـــهـــار بـــر دســـت رســـتـــم نـــهـــاد
ز هــر گــونــه مــجــلــس بــيــاراســـتـــنـــد   از آن پـس هـمـي خـوان و مــي خــواســتــنــد
بــــزرگــــان بـــــه ايـــــوان كـــــاوس كـــــي   بــبــودنـــد يـــك هـــفـــتـــه بـــا رود و مـــي
بــيــاســود و جــاي نـــيـــايـــش بـــجـــســـت   جـهــانــدار هــشــتــم ســر و تــن بــشــســت
بــرفــت آفــريــن را بــگــســـتـــرد چـــهـــر   بــه پــيـــش خـــداونـــد گـــردان ســـپـــهـــر
خـــروشـــان هـــمـــي بـــود ديـــده پــــر آب   شــب تــيـــره تـــا بـــركـــشـــيـــد آفـــتـــاب
جـــهـــانـــدار و روزي ده و رهــــنــــمــــاي   چــنــيــن گــفــت كــاي دادگــر يـــك خـــداي
مــــــرا بـــــــي ســـــــپـــــــاه از دم اژدهـــــــا   بــــه روز جــــوانــــي تــــو كــــردي رهـــــا
نــه پــرهــيــز دانـــد نـــه شـــرم از گـــنـــاه   تـــو دانـــي كـــه ســـالـــار تـــوران ســــپــــاه
دل بــي گـــنـــاهـــان پـــر از كـــيـــن اوســـت   بـــه ويـــران و آبـــاد نــــفــــريــــن اوســــت
بــديـــن مـــرز بـــاران آتـــش بـــبـــيـــخـــت   بــه بــيــداد خـــون ســـيـــاوش بـــريـــخـــت
بـلـا بــر زمــيــن تــخــت و ديــهــيــم اوســت   دل شـــهـــريـــاران پـــر از بــــيــــم اوســــت
بـــبـــخـــشـــاي بـــر جـــان كـــاوس پـــيـــر   بــه كــيــن پـــدر بـــنـــده را دســـت گـــيـــر
هـمــان بــد نــژادســت و افــســون گــرســت   تــو دانـــي كـــه او را بـــدي گـــوهـــرســـت
هــمــي خــوانــد بــر كـــردگـــار آفـــريـــن   فـــراوان بـــمـــالــــيــــد رخ بــــر زمــــيــــن
بــــــر پــــــهــــــلــــــوان گــــــردن فــــــراز   وز آن جــايــگــه شــد ســـوي تـــخـــت بـــاز
جــهــان گــيــر و خـــنـــجـــرگـــزاران مـــن   چـــنـــيـــن گـــفـــت كـــاي نـــامـــداران مــــن
ازيـــن مـــرز تـــا خـــوان آذرگــــشــــســــپ   بـــپـــيـــودم ايـــن بـــوم ايـــران بــــر اســــپ
تـــوانـــگـــر بـــدو بــــومــــش آبــــاد بــــود   نـــديـــدم كـــســـي را كـــه دلــــشــــاد بــــود
هــمـــه دل پـــر از خـــون و ديـــده پـــر آب   هــمــه خــســتــگــانــنـــد از افـــراســـيـــاب
كـــه پـــر درد ازويـــســـت جـــان و تـــنــــم   نـخـســتــيــن جــگــرخــســتــه از وي مــنــم
كــه از دل هــمـــي بـــركـــشـــد بـــاد ســـرد   دگــــر چــــون نـــــيـــــا شـــــاه آزاد مـــــرد
ز بـس كـشـتـن و غـارت و جـنــگ و جــوش   بـــه ايـــران زن و مـــرد ازو بــــا خــــروش
بــه دل ســر بــه ســر دوســتــدار مـــنـــيـــد   كــنــون گــر هــمــه ويـــژه يـــار مـــنـــيـــد
بـــگــــردانــــم ايــــن بــــد ز ايــــرانــــيــــان   بــه كــيــن پــدر بــســـت خـــواهـــم مـــيـــان
بــكـــوشـــيـــد و رســـم پـــلـــنـــگ آوريـــد   اگــر هـــمـــگـــنـــان راي جـــنـــگ آوريـــد
ز جـــنـــگ يـــلـــان كـــوه هـــمـــاون شــــود   مــرا ايــن ســخــن پــيـــش بـــيـــرون شـــود
گـــنــــه كــــار او بــــاشــــد آويــــخــــتــــه   هـر آن خـون كـه آيـد بــه كــيــن ريــخــتــه
بـــهـــشـــت بـــلـــنـــدش بـــود جــــايــــگــــاه   وگـر كــشــتــه گــردد كــســي زيــن ســپــاه
هـــمـــه يـــك ســـره راي فـــرخ نـــهـــيــــد   چـه گـويـيــد و ايــن را چــه پــاســخ دهــيــد
مــكـــافـــات بـــد را نـــشـــايـــد نـــشـــســـت   بــدانــيــد كــو شــد بــه بــد پـــيـــش دســـت
بـــه درد دل از جـــاي بـــرخــــاســــتــــنــــد   بــزرگـــان بـــه پـــاســـخ بـــيـــاراســـتـــنـــد
هـــمـــيـــشـــه ز رنـــج و غــــم آزاد بــــاش   كـــه اي نــــامــــدار جــــهــــان شــــاد بــــاش
غــم و شــادمــانــي كـــم و بـــيـــش تـــســـت   تـن و جـان مـا ســر بــه ســر پــيــش تــســت
هـــمـــه بــــنــــده ايــــم ارچــــه آزاده ايــــم   ز مــــادر هـــــمـــــه مـــــرگ را زاده ايـــــم
ز تــــوس و ز گــــودرز و از انــــجــــمــــن   چــو پــاســخ چــنــيــن يــافــت از پــيــل تـــن
كــه دولــت جــوان بــود و خــســرو جـــوان   رخ شـــــاه شـــــد چـــــون گـــــل ارغــــــوان
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com