FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی کیخسرو arrow پادشاهی كیخسرو شست سال بود
پادشاهی كیخسرو شست سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶
پادشاهي كي خسرو شست سال بود
ســـر شـــاخ ســـبـــزش بــــرآيــــد ز كــــاخ   بــه پــالــيــز چــون بــركــشــد ســرو شــاخ
چــو بــيــنــدش بــيــنــادل و نــيــك بــخـــت   بــــه بــــالــــاي او شــــاد بــــاشــــد درخــــت
كـزيـن سـه گـذشـتـي چـه چـيــزســت نــيــز   سـزد گــر گــمــانــي بــرد بــر ســه چــيــز
سـه چـيـزسـت و هـر سـه بـه بـنـد انـدرسـت   هــنــر بــا نــژادســـت و بـــا گـــوهـــرســـت
نــــژاده بــــســــي ديــــده اي بــــي هــــنـــــر   هـــنـــر كـــي بـــود تـــا نـــبـــاشـــد گـــهـــر
نــيــازد بـــه بـــد دســـت و بـــد نـــشـــنـــود   گــــهــــر آنـــــك از فـــــر يـــــزدان بـــــود
ســزد كـــايـــد از تـــخـــم پـــاكـــيـــزه بـــر   نــــژاد آنــــك بــــاشــــد ز تــــخــــم پــــدر
بــكــوشــي و پــيــچــي ز رنــجـــش بـــســـي   هــنــر گــر بــيـــامـــوزي از هـــر كـــســـي
كـــه زيـــبـــا بـــود خـــلـــعـــت كـــردگــــار   ازيــن هــر ســه گــوهـــر بـــود مـــايـــه دار
شـــنـــاســـنـــده ي نـــيـــك و بـــد بـــايـــدت   چــو هــر ســـه بـــيـــابـــي خـــرد بـــايـــدت
بــــرآســــايـــــد از آز و ز رنـــــج و غـــــم   چــو ايــن چــار بــا يــك تــن آيــد بـــه هـــم
وزيـن بـدتــر از بــخــت پــتــيــاره نــيــســت   مـگـر مـرگ كـز مـرگ خـود چـاره نـيـســت
هــمــش بــخــت ســـازنـــده بـــود از فـــراز   جــهــان جــوي ازيــن چــار بــد بــي نـــيـــاز
دگــر گـــويـــد از گـــفـــتـــه ي بـــاســـتـــان   ســخـــن رانـــد گـــويـــا بـــديـــن داســـتـــان
كـــه چـــون بـــود كـــردار آن شـــهـــريـــار   كـــنــــون بــــازگــــردم بــــه آغــــاز كــــار
ازو شــــاد شــــد تــــاج و او نــــيــــز شــــاد   چــو تــاج بــزرگـــي بـــه ســـر بـــرنـــهـــاد
دل غـــــم گـــــنـــــان از غـــــم آزاد كــــــرد   بـــه هـــر جـــاي ويــــرانــــي آبــــاد كــــرد
ز روي زمــــيـــــن زنـــــگ بـــــزدود غـــــم   از ابــــر بـــــهـــــاران بـــــبـــــاريـــــد نـــــم
ســر غــمــگــنــان انـــدر آمـــد بـــه خـــواب   جـــهـــان گـــشـــت پـــر ســـبـــزه و رود آب
ز داد و ز بــخــشـــش پـــر از خـــواســـتـــه   زمــيــن چــون بــهــشــتـــي شـــد آراســـتـــه
ز داد و ز بـــخـــشـــش نـــيــــاســــود شــــاه   چــو جــم و فــريـــدون بـــيـــاراســـت گـــاه
ز بــد بــســتــه شــد دســـت اهـــريـــمـــنـــي   جــهــان شــد پــر از خـــوبـــي و ايـــمـــنـــي
ز هـــر نــــامــــداران و هــــر پــــهــــلــــوي   فـــرســـتــــادگــــان آمــــد از هــــر ســــوي
بـــه نـــزد ســـپـــه دار گـــيــــتــــي فــــروز   پـــس آگـــاهـــي آمـــد ســــوي نــــيــــم روز
نــشــســت از بــر تــخــت كـــو را ســـزيـــد   كـه خــســرو ز تــوران بــه ايــران رســيــد
بــبــيــنــد كــه تـــا هـــســـت زيـــبـــاي گـــاه   بـــيـــاراســـت رســـتـــم بــــه ديــــدار شــــاه
بـــزرگـــان كـــاول هـــمـــه بـــيـــش و كـــم   ابــــا زال ســــام نــــريـــــمـــــان بـــــه هـــــم
بــــدريــــد هــــر گــــوش از آواي كـــــوس   ســپــاهــي كــه شــد دشــت چــون آبـــنـــوس
زواره فــــرامــــرز و پــــيــــل و ســــپـــــاه   ســـوي شـــهـــر ايـــران گـــرفـــتـــنــــد راه
درفـــش بـــنـــفــــش از پــــس پــــيــــل تــــن   بـــه پـــيـــش انـــدرون زال بـــا انـــجـــمــــن
كـــــه آمـــــد ز ره پـــــهـــــلـــــوان ســـــوار   پـــس آگـــاهـــي آمــــد بــــر شــــهــــريــــار
بــزرگــان كــه هــســتــنــد بــا جـــاه و نـــام   زواره فـــــرامـــــرز و دســـــتـــــان ســــــام
ســـرايـــنــــده را گــــفــــت كــــابــــاد مــــان   دل شــــاه شــــد ز آن ســــخــــن شــــادمــــان
وزويــســت پـــيـــدا بـــه گـــيـــتـــي هـــنـــر   كـــــه اويـــــســـــت پـــــروردگـــــار پـــــدر
بــرفــتـــنـــد بـــا نـــاي رويـــيـــن و كـــوس   بــفــرمــود تــا گــيــو و گـــودرز و طـــوس
هـــمـــه بـــرنـــهـــادنــــد گــــردان كــــلــــاه   تــــبــــيــــره بــــرآمـــــد ز درگـــــاه شـــــاه
پــــذيــــره شــــدن را بــــيــــاراســــتــــنــــد   يــكــي لــشــگــر از جــاي بــرخــاســـتـــنـــد
هــمـــه بـــا درفـــش و تـــبـــيـــره شـــدنـــد   ز پــهــلــو بــه پــهـــلـــو پـــذيـــره شـــدنـــد
چــنــيــن پــهــلــوانــان و چــنــديــن ســـپـــاه   بــرفــتـــنـــد پـــيـــشـــش بـــه دو روزه راه
بــه خــورشــيــد گــرد ســپـــه بـــردمـــيـــد   درفـــش تـــهـــمـــتـــن چـــو آمـــد پــــديــــد
ز قــلــب ســپــه گــيـــو گـــودرز و طـــوس   خــروش آمـــد و نـــالـــه ي بـــوق و كـــوس
بـــه شـــادي بـــرو آفـــريـــن خـــوانـــدنـــد   بـــه پـــيـــش گـــو پـــيــــل تــــن رانــــدنــــد
بــپــرســيـــد شـــيـــراوژن از شـــهـــريـــار   گـــرفـــتـــنـــد هـــر ســـه ورا در كـــنــــار
گـــــشـــــاده دل و شـــــادكـــــام آمـــــدنــــــد   ز رســــتــــم ســــوي زال ســــام آمـــــدنـــــد
گـــرفــــتــــنــــد شــــادي بــــه ديــــدار اوي   نــــهـــــادنـــــد ســـــوي فـــــرامـــــرز روي
بــــه ديــــدار فــــرخ كـــــلـــــاه آمـــــدنـــــد   وز آن جـــايـــگـــه ســـوي شــــاه آمــــدنــــد
سـرشـگـش ز مـژگــان بــه رخ بــرچــكــيــد   چــو خــســرو گــو پـــيـــل تـــن را بـــديـــد
تـــهـــمـــتـــن بـــبـــوســـيـــد روي زمـــيــــن   فــرود آمــد از تـــخـــت و كـــرد آفـــريـــن
هـــمـــيـــشـــه بـــدي شـــاد و روشـــن روان   بـه رسـتـم چــنــيــن گــفــت كــاي پــهــلــوان
كــــه پــــروردگـــــار ســـــيـــــاوش تـــــوي   بــه گــيــتــي خــردمــنــد و خــامـــش تـــوي
ز بــهــر پـــدر دســـت بـــر ســـر گـــرفـــت   ســـر زال ز آن پـــس بـــه بـــر درگـــرفـــت
بــريــشــان هــمــي نــام يــزدان بـــخـــوانـــد   گــوان را بــه تــخــت مــهــي بـــرنـــشـــانـــد
نــشــســت و ســخـــن گـــفـــتـــن و راي اوي   نـــگـــه كـــرد رســـتـــم ســـر و پــــاي اوي
ز كـــار ســــيــــاوش بــــســــي يــــاد كــــرد   رخــش گــشــت پــرخـــون و دل پـــر ز درد
جــــهــــان را تــــوي از پـــــدر يـــــادگـــــار   بــه شــاه جــهــان گــفــت كــاي شـــهـــريـــار
بــــديــــن فــــر و مــــانــــنــــدگـــــي پـــــدر   نــــديــــدم مــــن انــــدر جــــهــــان تــــاج ور
نـــهـــادنـــد خــــوان و مــــي آراســــتــــنــــد   وز آن پـس چــو از تــخــت بــرخــاســتــنــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com