FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان كاموس كشانی arrow كشته شدن كاموس به دست رستم
كشته شدن كاموس به دست رستم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

كشته شدن كاموس به دست رستم  

ز فــتــراك بــگــشــاد پــيــچــان كـــمـــنـــد   تـــهـــمــــتــــن ز الــــواي شــــد دردمــــنــــد
كـــمـــنـــدي و گـــرزي گــــران داشــــتــــي   چـــو آهـــنـــگ جـــنـــگ ســـران داشـــتــــي
كــمــنــدي بـــه بـــازو و گـــرزي بـــدســـت   بــيــامــد بــغـــريـــد چـــون پـــيـــل مـــســـت
بــه نــيــروي ايــن رشــتــه ي شــســت خـــم   بـــدو گـــفـــت كـــامـــوس چـــنـــديـــن مـــدم
چــو نــخــچــيــر بــيــنــد بـــغـــرد دلـــيـــر   چــنــيــن پــاســخ آورد رســتــم كــه شــيــر
ز ايـــران بـــه كـــشـــتـــي يـــكـــي نـــامـــور   نـخـسـتـيـن بـريـن كـيــنــه بــســتــي كــمــر
بــبــيــنـــي هـــمـــي تـــنـــگ و بـــنـــد مـــرا   كــنــون رشــتــه خــوانـــي كـــمـــنـــد مـــرا
چــو ايــدر بــدت خــاك جــايـــت نـــمـــانـــد   زمـــانـــه تــــرا از كــــشــــانــــي بــــرانــــد
هــــــم آورد را ديــــــد بــــــا دار و بـــــــرد   بــرانــگــيــخـــت كـــامـــوس اســـپ نـــبـــرد
هــمــي خــواســت از تــن بـــريـــدن ســـرش   بــــيــــنــــداخــــت تــــيــــغ پــــرنــــدآورش
بــــبــــريــــد بــــرگــــســــتــــوان نــــبــــرد   ســـر تـــيـــغ بـــر گـــردن رخـــش خــــورد
گــو پــيــل تــن حــلــقــه كــرد آن كــمــنـــد   تـــن رخـــش را ز آن نـــيـــامــــد گــــزنــــد
بـــرانـــگـــيـــخـــت از جـــاي پـــيـــل ژيـــان   بــيــنــداخــت و افــگـــنـــدش انـــدر مـــيـــان
عـــقـــابـــي شـــده رخـــش بـــا پـــر و بــــال   بــــه زيــــن انـــــدر آورد و كـــــردش دوال
گــران شــد ركــيــب و ســبــك شــد عــنــان   ســـوار از دلـــيــــري بــــيــــفــــشــــارد ران
بــه نــيـــرو ز هـــم بـــگـــســـلـــد ز بـــنـــد   هــمــي خــواســت كــان خــم خــام كــمـــنـــد
گــــو پــــيــــل تــــن رخــــش را كـــــرد رام   شـد از هـوش كــامــوس و نــنــگــســت خــام
نـــگـــون انـــدر آورد و زد بــــر زمــــيــــن   عــنــان را بـــپـــيـــچـــيـــد و او را ز زيـــن
بــدو گــفــت كــاكــنــون شــدي بــي گــزنــد   بــيــامــد بــبــســـتـــش بـــه خـــم كـــمـــنـــد
روانــــت بــــر ديــــو مـــــزدور گـــــشـــــت   ز تـــو تـــنـــبـــل و جـــادوي دور گـــشــــت
نــبــيـــنـــي زمـــيـــن كـــشـــانـــي و چـــيـــن   ســرآمــد بــه تــو بــر هــمـــه روز كـــيـــن
كسي چـون تـو نـگـرفـت خـنـجـر بـه چـنـگ   گــمــان تــو آن بــد كــه هــنــگـــام جـــنـــگ
كــه بــس زود بــيــنــد نــشـــيـــب و فـــراز   مـــبـــادا كـــه كــــيــــن آورد ســــرافــــراز
بـــه خـــم كـــمـــنـــد انـــدر آورد چـــنــــگ   دو دست از پس و پشـت بـسـتـش چـو سـنـگ
بــه زيــر كــش انــدر تــن كــيـــنـــه خـــواه   بـــيـــامـــد خـــرامـــان بـــه ايـــران ســـپــــاه
ز بــس زور و كــيــن انــدر آمــد بـــه روي   بـه گـردان چـنـيـن گـفــت كــيــن رزم جــوي
گــهـــي در فـــراز و گـــهـــي در نـــشـــيـــب   چـــنـــيـــن اســـت رســـم ســـراي فـــريــــب
كـــنـــام پـــلـــنـــگـــان و شـــيـــران كـــنــــد   بــه ايــران هــمــي شــد كــه ويــران كـــنـــد
نــه ايــوان بــود نــيــز و نــه گـــلـــســـتـــان   بـــه زاولـــســـتـــان و بـــه كـــاولـــســـتــــان
مــــگــــر كــــم كــــنــــد رســـــتـــــم زال را   نـــــيـــــنـــــدازد از دســـــت گـــــوپــــــال را
ز خــاك افــســـر و گـــرد پـــيـــراهـــنـــش   كــفــن شــد كــنــون مــغــفــر و جــوشــنــش
كــه شــد كــار كــامــوس جــنــگـــي ز پـــاي   شــمــا را بــه كــشــتــن چــگــونـــســـت راي
ز لـــشـــگـــر بـــرفـــتـــنــــد كــــنــــداوران   بــيــفـــگـــنـــد بـــر خـــاك پـــيـــش ســـران
به خون غـرقـه شـد زيـر او سـنـگ و خـاك   تــنــش را بــه شــمــشــيــر كــردنــد چــاك
كــــه بــــر تــــو درازســــت دســــت زمــــان   بــه مــردي نـــبـــايـــد شـــد انـــدر گـــمـــان
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com