FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان كاموس كشانی arrow لشکر آراستن تورانیان و ایرانیان
لشکر آراستن تورانیان و ایرانیان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

  لشگر آراستن تورانيان و ايرانيان

شــب تــيــره بــر چــرخ بـــگـــذاشـــت گـــام   ز خـورشـيـد چــون شــد جــهــان لــعــل فــام
كـــه بـــودنـــد دانـــا و شــــمــــشــــيــــرزن   دلـــيـــران لـــشـــگـــر شـــدنـــد انـــجـــمـــن
هــمـــه دل پـــر از رزم و كـــيـــن آمـــدنـــد   بـــه خـــرگـــاه خـــاقـــان چـــيـــن آمـــدنـــد
چــو مــنــشــور و فــرتــوس مــرد نـــبـــرد   چــو كــامــوس اســپ افــگـــن شـــيـــرمـــرد
ز ســقــلــاب چــون كــنــدر و شـــاه ســـنـــد   شــمــيــران شــگــنــي و شــنــگــل ز هـــنـــد
از ايــران ســخــن گــفــت هــر كــس بــســي   هــــمــــي راي زد رزم را هـــــر كـــــســـــي
كـه يـكـسـر بـه خـون دسـت بـايـسـت شـســت   از آن پــس بــر آن رايــشـــان شـــد درســـت
بـخــفــتــنــد در خــيــمــه بــا كــام خــويــش   بــرفــتــنــد هــر كــس بـــه آرام خـــويـــش
ز تــــاريــــك زلـــــف شـــــبـــــان ســـــيـــــاه   چـو بــاريــك و خــمــيــده شــد پــشــت مــاه
بـــرآمــــد پــــر از آب رخ را بــــشــــســــت   بـه نـزديـك خـورشــيــد چــون شــد درســت
بــه چـــرخ بـــلـــنـــد انـــدر آمـــد خـــروش   ســپــاه دو كــشـــور بـــرآمـــد بـــه جـــوش
نــبــايـــد كـــه چـــون دي بـــود بـــا درنـــگ   چـنـيـن گـفــت خــاقــان كــه امــروز جــنــگ
نـــه بـــي او نـــشـــايــــد نــــبــــرد آزمــــود   گــمــان بــرد بــايــد كـــه پـــيـــران نـــبـــود
بـــــــه يـــــــاري ز راه دراز آمــــــــديــــــــم   هــمــه هــمـــگـــنـــان رزمـــســـاز آمـــديـــم
هـــمــــه نــــام را زيــــر نــــنــــگ آوريــــم   گـــر امـــروز چـــون دي درنــــگ آوريــــم
ســپـــاس انـــدر آرام جـــويـــيـــم و خـــواب   و ديـــگـــر كـــه فــــردا ز افــــراســــيــــاب
شــدن پــيــش لــشــگـــر بـــه كـــردار كـــوه   يـــكـــي رزم بـــايـــد هـــمـــه هــــم گــــروه
بــــيــــابــــيــــد بــــا شـــــاره ي كـــــاولـــــي   ز مـــــن هـــــديـــــه و بــــــرده ي زاولــــــي
بــه خــواب و خــوردن نــبــايــد نــشـــســـت   ز ده كــشــور ايـــدر ســـرافـــراز هـــســـت
بــه خــاقــان چــيــن خــواهــش آراســتــنـــد   بــزرگــان ز هــر جــاي بـــرخـــاســـتـــنـــد
هــمــه كــشــور چــيــن و تــوران تــراســـت   كـه بـر لـشـگــر امــروز فــرمــان تــراســت
كـــه شـــمـــشـــيـــر بـــارد ز ابـــر ســـيـــاه   يــك امــروز بــنـــگـــر بـــديـــن رزمـــگـــاه
چـنــيــن گــفــت كــاكــنــون ســرآمــد زمــان   وزيـــن روي رســـتـــم بــــه ايــــرانــــيــــان
نـشــد بــيــش و كــم از دو ســيــســد يــكــي   اگــر كــشــتــه شــد زيــن ســپـــاه انـــدكـــي
نـــخـــواهـــم تـــن زنـــده بـــي نـــام نـــنـــگ   چــنــيــن يــكـــســـره دل مـــداريـــد تـــنـــگ
بــرفــتــنــد رخــســاره چــون ســـنـــدروس   هــمــه لـــشـــگـــر تـــرگ از اشـــگـــبـــوس
بـروهــاي جــنــگــي پــر از چــيــن كــنــيــد   كـنـون يـكــســره دل پــر از كــيــن كــنــيــد
بــه خــون كــرد خــواهــم ســر تــيــغ لــعــل   كــه مــن رخــش را بــســتــم امــروز نــعـــل
زمـيـن سـر بـه سـر گـنـج كـي خـســروســت   بـــســـازيــــد كــــامــــروز روز نــــوســــت
هـــمـــه تـــاج يـــابـــيــــد بــــا گــــوشــــوار   مـــيـــان را بـــبــــنــــديــــد كــــز كــــارزار
كـــه از تـــو فـــروزد كـــلـــاه و نـــگـــيــــن   بـــزرگـــان بـــرو خـــوانـــدنـــد آفـــريــــن
بــــه آوردگـــــه رفـــــت بـــــا دار و بـــــرد   بــپـــوشـــيـــد رســـتـــم ســـلـــيـــح نـــبـــرد
از آن پـــس بـــپـــوشـــيـــد بـــبــــربــــيــــان   زره زيـــر بـــد جـــوشــــن انــــدر مــــيــــان
هــمــي كــرد بــدخــواهـــش از مـــرگ يـــاد   گــران مــايــه مــغــفــر بــه ســر بــر نــهــاد
نـشـسـت از بـر رخــش چــون پــيــل مــســت   بــه نــيــروي يــزدان مـــيـــان را بـــبـــســـت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com