FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
رزم رستم با اشگبوس چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

رزم رستم با اشگبوس  

هــمــي بــرخــروشــيــد بـــر ســـان كـــوس   دلـــيـــري كـــجـــا نــــام او اشــــگــــبــــوس
ســـر هـــم نـــبـــرد انـــدر آرد بــــه گــــرد   بــيـــامـــد كـــه جـــويـــد ز ايـــران نـــبـــرد
هـــمـــي گـــرد رزم انـــدر آمـــد بـــه ابــــر   بــشـــد تـــيـــز رهـــام بـــا خـــود و گـــبـــر
بــرآمــد ز هــر دو ســپـــه بـــوق و كـــوس   بـــرآويـــخـــت رهـــام بــــا اشــــگــــبــــوس
كــمـــانـــش كـــمـــيـــن ســـواران گـــرفـــت   بـــر آن نـــامـــور تـــيـــر بـــاران گـــرفـــت
بـه خــفــتــانــش بــر تــيــر چــون بــاد بــود   جـــهـــان جـــوي در زيــــر پــــولــــاد بــــود
از آن تـــيـــزتـــر شـــد دل جـــنـــگ جـــوي   نــبـــد كـــارگـــر تـــيـــر بـــر گـــبـــر اوي
زمــيــن آهــنــيــن شــد ســپــهــر آبـــنـــوس   بــه گــرز گــران دســت بــرد اشــگـــبـــوس
غـــمـــي شـــد ز پـــيـــگـــار دســـت ســــران   بــــرآهــــيــــخــــت رهــــام گــــرز گــــران
بــپــيــچــيــد زو روي و شــد ســـوي كـــوه   چــو رهــام گــشــت از كــشـــانـــي ســـتـــوه
بـــزد اســـپ كـــايــــد بــــر اشــــگــــبــــوس   ز قـــلـــب ســـپـــاه انـــدر آشـــفــــت تــــوس
كـــه رهـــام را جـــام بـــاده ســــت جــــفــــت   تــهــمــتــن بــرآشــفــت و بــا تــوس گــفـــت
مــــيــــان يــــلــــان ســــرفــــرازي كــــنــــد   بــه مـــي در هـــمـــي تـــيـــغ بـــازي كـــنـــد
ســواري بـــود كـــمـــتـــر از اشـــگـــبـــوس   چــرا شــد كــنــون روي چــون ســنــدروس
مـــن اكـــنـــون پـــيــــاده كــــنــــم كــــارزار   تـــو قـــلـــب ســـپـــه را بـــه آيـــيـــن بـــدار
بــه بــنــد كــمــر بــر بــزد تـــيـــر چـــنـــد   كـــمـــان بـــه زه را بـــه بـــازو فـــگــــنــــد
هــــم آوردت آمــــد مــــشــــو بــــاز جـــــاي   خـــروشــــيــــد كــــاي مــــرد رزم آزمــــاي
عــنــان را گــران كــرد و او را بــخــوانـــد   كــشــانــي بــخــنــديــد و خــيــره بــمــانـــد
تـن بـي ســرت را كــه خــواهــد گــريــســت   بـدو گـفـت خــنــدان كــه نــام تــو چــيــســت
چـه پـرسـي كـزيـن پـس نــبــيــنــي تــو كــام   تــهــمــتــن چــنــيـــن داد پـــاســـخ كـــه نـــام
زمـــانـــه مـــرا پـــتـــك تـــرگ تـــو كــــرد   مــــرا مــــادرم نـــــام مـــــرگ تـــــو كـــــرد
بــه كــشــتــن دهــي ســر بــه يــكــبــارگـــي   كـــشـــانـــي بـــدو گـــفـــت بــــي بــــارگــــي
كــه اي بــيــهـــده مـــرد پـــرخـــاشـــجـــوي   تــهــمـــتـــن چـــنـــيـــن داد پـــاســـخ بـــدوي
ســـر ســـركـــشـــان زيـــر ســــنــــگ آورد   پــــيــــاده نــــديــــدي كــــه جــــنــــگ آورد
ســوار انــدر آيــنــد هــر ســه بــه جــنـــگ   بـه شـهـر تـو شـيــر و نــهــنــگ و پــلــنــگ
پـــــيـــــاده بـــــيـــــامـــــوزمـــــت كـــــارزار   هـــم اكـــنـــون تـــرا اي نــــبــــرده ســــوار
كــه تــا اســپ بــســتــانـــم از اشـــگـــبـــوس   پـــيـــاده مــــرا ز آن فــــرســــتــــاد تــــوس
ز دو روي خـــنـــدان شـــونـــد انـــجـــمــــن   كــشــانـــي پـــيـــاده شـــود هـــمـــچـــو مـــن
بــــديــــن روز و ايــــن گــــردش كــــارزار   پــيــاده بــه از چــون تــو پــانـــســـد ســـوار
نــبــيــنــم هــمــي جــز فــســوس و مــزيـــح   كــشــانــي بــدو گــفـــت بـــا تـــو ســـلـــيـــح
بــبــيــن تــا هــم اكــنــون ســـر آري زمـــان   بــدو گــفــت رســتــم كــه تــيــر و كـــمـــان
كــمــان را بــه زه كــرد و انـــدركـــشـــيـــد   چــو نــازش بــه اســپ گـــران مـــايـــه ديـــد
كـــه اســـپ انـــدر آمـــد ز بـــالـــا بـــه روي   يـــكـــي تــــيــــر زد بــــر بــــر اســــپ اوي
كـه بـنـشـيـن بـه پـيـش گـران مــايــه جــفــت   بـــخـــنـــديـــد رســـتـــم بـــه آواز گـــفــــت
زمـــــانـــــي بـــــرآســـــايـــــي از كـــــارزار   ســـزد گـــر بـــداري ســــرش در كــــنــــار
تـــنـــي لـــرز لــــرزان و رخ ســــنــــدروس   كــمــان را بــه زه كــرد زود اشـــگـــبـــوس
تـهــمــتــن بــدو گــفــت بــر خــيــره خــيــر   بــه رســتــم بــر آنــگــه بــبــاريـــد تـــيـــر
دو بـــــازي و جـــــان بـــــدانــــــديــــــش را   هـــمـــي رنـــجـــه داري تـــن خــــويــــش را
گـزيــن كــرد يــك چــوبــه تــيــر خــدنــگ   تــهــمــتــن بــه بــنــد كــمــر بــرد چـــنـــگ
نــــهــــاده بـــــرو چـــــار پـــــر عـــــقـــــاب   يــكــي تــيــر الـــمـــاس پـــيـــكـــان چـــو آب
بــه شــســت انـــدر آورد تـــيـــر خـــدنـــگ   كــمــان را بــمــالــيــد رســتــم بــه چـــنـــگ
خــروش از خــم چــرخ چــاچــي بــخــاســت   بـرو راسـت خـم كـرد و چــپ كــرد راســت
ز شــــاخ گــــوزنــــان بــــرآمــــد خــــروش   چــو ســوفــارش آمــد بــه پــهــنــاي گـــوش
گـــذر كـــرد بـــر مـــهـــره ي پـــشـــت اوي   چـو بـوســيــد پــيــكــان ســرانــگــشــت اوي
ســـپـــهـــر آن زمـــان دســــت او داد بــــوس   بــزد بــر بــر و ســيــنـــه ي اشـــگـــبـــوس
فــلــك گــفــت احــســنــت و مــه گـــفـــت زه   قــضــا گـــفـــت گـــيـــر و قـــدر گـــفـــت ده
چــنــان شــد كــه گـــفـــتـــي ز مـــادر نـــزاد   كـــشـــانـــي هـــم انـــدر زمـــان جـــان بـــداد
كـــه دارنـــد پـــيـــگــــار گــــردان نــــگــــاه   نـــظـــاره بـــريـــشـــان دو رويـــه ســـپــــاه
بــر آن بــرز و بـــالـــا و آن زور و كـــيـــن   نــگــه كــرد كــامـــوس و خـــاقـــان چـــيـــن
ســــواري فــــرســــتــــاد خــــاقــــان دمــــان   چــو بــرگــشــت رســتــم هــم انـــدر زمـــان
هـمـه تـيــر تــا پــر پــر از خــون كــشــيــد   كــز آن نــامــور تــيــر بــيــرون كــشـــيـــد
ســراســر هــمــه نــيــزه پـــنـــداشـــتـــنـــد   هــمــه لــشــگــر آن تــيــر بـــرداشـــتـــنـــد
نــگــه كــرد بــرنــا دلـــش گـــشـــت پـــيـــر   چـو خـاقــان بــدان پــر و پــيــكــان و تــيــر
ز گــــردان ايــــران ورا نــــام چــــيــــســــت   بـه پـيـران چـنـيـن گـفـت كـيـن مـرد كـيـسـت
ز گــردن كــشــان كــمــتــريــن پــايـــه انـــد   تـو گــفــتــي كــه لــخــتــي فــرومــايــه انــد
دل شـــيـــر در جـــنــــگ انــــدكــــيــــســــت   كـنـون نـيـزه بــا تــيــر ايــشــان يــكــيــســت
جـز آن بـد كـه گــفــتــي ز ســر تــا بــه بــن   هــمــي خــوار كــردي ســـراســـر ســـخـــن
نـــدانـــم كـــســـي را بـــديــــن پــــايــــگــــاه   بــدو گــفــت پــيـــران كـــز ايـــران ســـپـــاه
نـــدانـــم چـــه دارد بـــه دل شـــوربــــخــــت   كـــجـــا تـــيـــر او بـــگـــذرد بـــر درخــــت
كـــه بـــا فـــر و بــــرزنــــد روز نــــبــــرد   از ايــرانــيــان گـــيـــو و تـــوس انـــد مـــرد
جـــهـــان كـــرد بـــر گـــونـــه ي آبـــنـــوس   بـــرادرم هـــومـــان بـــســـي پـــيـــش تـــوس
بــديــن لــشــگــر او را هــم آورد كــيــســت   بـه ايــران نــدانــم كــه ايــن مــرد كــيــســت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
mohamad_shah.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com