FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان كاموس كشانی arrow رسیدن رستم نزدیك ایرانیان
رسیدن رستم نزدیك ایرانیان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

رسيدن رستم نزديك ايرانيان  

طــلــايـــه بـــرون شـــد ز هـــر دو ســـپـــاه   چـو گـردون تـهـي شـد ز خـورشــيــد و مــاه
كـه شــد دشــت پــر خــاك و تــاريــك شــب   از آن ديـــده گـــه ديـــده بــــگــــشــــاد لــــب
مــيـــان يـــلـــان نـــيـــز چـــنـــديـــن چـــراغ   پــر از گــفــتــگــويـــســـت هـــامـــون و راغ
دمـــــان و زاول يـــــكـــــي انــــــجــــــمــــــن   هـــمـــانـــا كــــه آمــــد گــــو پــــيــــل تــــن
شـــب تـــيــــره از كــــوه خــــارا بــــرفــــت   چــو بــشــنــيــد گــودرز گـــشـــواد تـــفـــت
شــب تــيــره گــون كــرد گــيــتــي بــنــفــش   پــــديــــدآمــــد آن اژدهــــافـــــش درفـــــش
شــــد از آب ديــــده رخــــش نــــاپـــــديـــــد   چـــو گـــودرز روي تـــهـــمـــتـــن بــــديــــد
پــــيــــاده بــــيــــامــــد چـــــو بـــــاد دمـــــان   پــيــاده شـــد از اســـپ و رســـتـــم هـــمـــان
ز هـــر دو بـــرآمـــد خـــروشـــي بــــه زار   گــرفــتـــنـــد مـــر يـــكـــدگـــر را كـــنـــار
كــه از كــيــنــه جــســتــن ســرآمــد زمـــان   از آن نـــــــامــــــــداران گــــــــودرزيــــــــان
هــشـــيـــوار و جـــنـــگـــي و روشـــن روان   بـــدو گـــفـــت گـــودرز كـــاي پـــهــــلــــوان
ســخـــن هـــرچ گـــويـــي نـــبـــاشـــد دروغ   هــمــي تــاج و گــاه از تــو گــيـــرد فـــروغ
بــهــي هــم ز گــنــج و ز تــخـــت و گـــهـــر   تــــو ايـــــرانـــــيـــــان را ز مـــــام و پـــــدر
بـه تـنــگ انــدرون ســر تــن انــدر هــلــاك   چــنــانــيــم بــي تــو چــو مــاهــي بــه خــاك
هــمــيـــن پـــرســـش گـــرم و مـــهـــر تـــرا   چـــو ديـــدم كـــنـــون خـــوب چـــهـــر تـــرا
بـه بـخــت تــو جــز روي خــنــدان نــمــانــد   مـــرا ســـوگ آن ارجـــمـــنـــدان نـــمـــانـــد
ز غــــم هــــاي گــــيــــتــــي ســـــر آزاد دار   بـــدو گـــفـــت رســـتـــم كــــه دل شــــاد دار
گــهــي ســـودمـــنـــدي و گـــاهـــي گـــزنـــد   كـه گـيـتـي ســراســر فــريــبــســت و بــنــد
يــكــي را بــه نــام و يــكـــي را بـــه نـــنـــگ   يـكـي را بــه بــســتــر يــكــي را بــه جــنــگ
مــرا نــيــز از مــرگ پــتــيـــاره نـــيـــســـت   هـمـي رفـت بــايــد كــزيــن چــاره نــيــســت
هــــمــــه رفــــتــــن مـــــا بـــــه آورد بـــــاد   روان تـــــــــو از درد بــــــــــي درد بــــــــــاد
ز ايــــران نـــــبـــــرده ســـــواران نـــــيـــــو   از آن پــس چــو آگــاه شــد تــوس و گــيـــو
مـــر او را جـــهـــان ديــــده گــــودرز ديــــد   كــه رســتــم بــه كـــوه هـــمـــاون رســـيـــد
خــــروش آمــــد و نــــالــــه ي كـــــرنـــــاي   بــرفــتــنــد چــون بــاد لـــشـــگـــر ز جـــاي
شــب تــيــره لــشــگــر بــه رســتــم رســيــد   چـــو آمـــد درفـــش تـــهـــمـــتـــن پــــديــــد
مــيـــان بـــســـتـــه و دلـــگـــشـــاده شـــدنـــد   ســـپـــاه و ســـپـــهـــبـــد پـــيـــاده شــــدنــــد
از آن كــشـــتـــگـــان زيـــر خـــاك نـــبـــرد   خــروشــي بــرآمـــد ز لـــشـــگـــر بـــه درد
بــه كــيــنــه بــه نــوي مــيــان را بــبـــســـت   دل رســـتـــم از درد ايـــشـــان بــــخــــســــت
چـــــو آگـــــه شـــــد از كـــــار آوردگــــــاه   بـــنـــالـــيـــد از آن پـــس بـــه درد ســــپــــاه
بـــه پـــيـــش آمـــد امـــروز رزمـــي گـــران   بــســي پـــنـــدهـــا داد و گـــفـــت اي ســـران
يــكــي تـــاج يـــابـــد يـــكـــي گـــور تـــنـــگ   چــنــيــن اســت آغــاز و فــرجـــام جـــنـــگ
پـــس پـــشـــت او لـــشــــگــــر نــــيــــم روز   ســـراپـــرده ز گـــرد گــــيــــتــــي فــــروز
درفـــش ســـپـــهـــبـــد بـــرافـــراخـــتـــنـــد   بـه كـوه انــدرون خــيــمــه هــا ســاخــتــنــد
بــزرگــان لـــشـــگـــر شـــدنـــد انـــجـــمـــن   نــشــســت از بــر تــخـــت بـــر پـــيـــل تـــن
بــه دســـت دگـــر تـــوس و گـــردان نـــيـــو   ز يـك دســت بــنــشــســت گــودرز و گــيــو
سـخـن رفـت هـر گـونــه بــر كــم و بــيــش   فــروزان يــكــي شــمـــع بـــنـــهـــاد پـــيـــش
ز رخـشـنــده خــورشــيــد و گــردنــده مــاه   ز كـــار بـــزرگــــان و جــــنــــگ ســــپــــاه
بـــگـــفـــتـــنـــد بـــا مــــهــــتــــر نــــامــــدار   فـــراوان از آن لـــشـــگــــر بــــي شــــمــــار
ز مــنــشـــور جـــنـــگـــي و مـــردان كـــيـــن   ز كــامــوس و شــنــگــل ز خــاقــان چـــيـــن
كـــه مـــا را بـــدو راه ديــــدار نــــيــــســــت   ز كــامــوس خــود جــاي گــفــتــار نــيــســت
نــتــرســـد اگـــر ســـنـــگ بـــارد ز مـــيـــغ   درخـتـيــســت بــارش هــمــه گــرز و تــيــغ
سـرش پـر ز كـيـنــســت و دل پــر ســتــيــز   ز پـــيـــلـــان جـــنـــگـــي نـــدارد گــــريــــز
درفــش و ســپــاهــســت و پــيــلــان و مــهــد   ازيـــن كـــوه تـــا پـــيـــش دريـــاي شــــهــــد
نـــكـــردي گـــذر كـــار گـــشـــتـــي تـــبــــاه   اگــــر ســــوي مــــا پــــهــــلــــوان ســــپــــاه
كــه او آورد رنــج و ســخـــتـــي بـــه ســـر   ســـپــــاس از خــــداونــــد پــــيــــروزگــــر
نـــبـــد هــــيــــچ كــــس را امــــيــــد زمــــان   تــن مــا بـــه تـــو زنـــده شـــد بـــي گـــمـــان
هـــمـــي بـــود گــــريــــان و تــــيــــره روان   از آن كــشــتــگــان يــكـــزمـــان پـــهـــلـــوان
بـــرو تـــا ســـر تـــيــــره خــــاك ســــيــــاه   از آن پـس چــنــيــن گــفــت كــز چــرخ مــاه
بـــريـــنـــســـت رســـم ســـراي ســـپــــنــــج   نــبــيــنــي مــگــر گــرم و تــيــمــار و رنــج
گهي زهـر و جـنـگـسـت و گـه نـوش و مـهـر   گـــزافـــســـت كـــردار گـــردان ســـپـــهـــر
ســزد گــر بــه چــون و چــرا نــنــگـــريـــم   اگــر كــشــتــه گــر مــرده هــم بــگــذريـــم
مـــشـــو تــــيــــز بــــا گــــردش آســــمــــان   چـــنـــان رفـــت بـــايـــد كــــه آيــــد زمــــان
ســر بــخــت دشــمـــن نـــگـــونـــســـار بـــاد   جـــهـــانــــدار پــــيــــروزگــــر يــــار بــــاد
جـــهـــان را بــــه ايــــران نــــيــــازآوريــــم   ازيــن پــس هــمــه كـــيـــنـــه بـــاز آوريـــم
كـــه بـــي تـــو مـــبـــادا زمــــان و زمــــيــــن   بــزرگــان هـــمـــه خـــوانـــدنـــد آفـــريـــن
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com