FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان كاموس كشانی arrow رای زدن پیران با خاقان چین
رای زدن پیران با خاقان چین چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

راي زدن پيران با خاقان چين  

بــشــد ديــده بـــان پـــيـــش تـــوران ســـپـــاه   چــو لــشــگــر پـــديـــدآمـــد از ديـــده گـــاه
از آن روي ســــوي هــــمــــاون گــــذشـــــت   كـز ايــران يــكــي لــشــگــر آمــد بــه دشــت
كـــه آمـــد ســـپـــاهـــي ز ايـــران زمــــيــــن   ســپــهــبــد بــشــد پــيــش خــاقـــان چـــيـــن
چـه سـازيــم و درمــان ايــن كــار چــيــســت   نــدانــيــم چــنــدســت و ســالــار كــيـــســـت
بـه جـايـي كـه مـهــتــر تــو بــاشــي بــه پــاي   بــــدو گــــفــــت كــــامـــــوس رزم آزمـــــاي
ســــپــــاهـــــي بـــــه كـــــردار دريـــــاي آب   بـــــزرگـــــان درگـــــاه افـــــراســــــيــــــاب
بـــريـــن دشـــت بـــا خـــوارمـــايـــه ســـپـــاه   تــو دانــي چــه كــردي بــديـــن پـــنـــج مـــاه
چـو خــاقــان و مــنــشــور و كــنــداورســت   كنون چـون زمـيـن سـر بـه سـر لـشـگـرسـت
تــو در بــســـتـــي و مـــا كـــلـــيـــد آوريـــم   بـــمـــان تـــا هـــنـــرهـــا پــــديــــد آوريــــم
شــود روي گــيــتـــي چـــو رومـــي پـــرنـــد   گـــر از كـــاول و زاول و مــــاي و هــــنــــد
نــگــويــي كــه ايــرانــيــان خــود كـــيـــنـــد   هــمــانـــا بـــه تـــنـــهـــا تـــن مـــن نـــيـــنـــد
نـــخـــســـتـــيـــن ازو مــــن بــــرآرم دمــــار   تـــو تـــرســـانــــي از رســــتــــم نــــامــــدار
نــمــانــم كــه مــانــد بــه گــيـــتـــيـــش نـــام   گــــرش يــــك زمــــان انــــدر آرم بـــــه دام
دل خــويــش در جــنــگــشـــان بـــســـتـــه اي   تــو از لــشــگــر ســيــســتــان خــســتـــه اي
نــگــه كــن كــه بــرخــيــزد از دشــت گــرد   يـــكـــي بـــاره دســـت مـــن انــــدر نــــبــــرد
دلــيــران كــدامــنــد و پــيــگــار چــيـــســـت   بــدانــي كــه انــدر جــهــان مــرد كــيـــســـت
هـــمــــيــــشــــه ز تــــو دور دســــت بــــدي   بــدو گـــفـــت پـــيـــران كـــانـــوشـــه بـــدي
كـــه كـــامــــوس را راه دادي بــــه كــــيــــن   بـه پـيــران چــنــيــن گــفــت خــاقــان چــيــن
كــه بــا كــوه يــارســت و بــا پــيــل جــفـــت   بـــه كـــردار پـــيـــش آورد هـــرچ گـــفـــت
دل جــنــگ جــويــان چــنـــيـــن بـــد مـــكـــن   از ايــرانــيــان نــيــســت چــنــديــن ســخـــن
بـــرآريـــم گـــرد از نـــشـــيــــب و فــــراز   بــه ايــران نـــمـــانـــيـــم يـــك ســـرفـــراز
فـــرســـتـــيـــم نـــزديـــك افـــراســــيــــاب   هـر آن كـس كـه هــســتــنــد بــا جــاه و آب
وزيـــشـــان فـــگــــنــــده فــــراوان ســــران   هـــمـــه پـــاي كـــرده بــــه بــــنــــد گــــران
نـه گـاه و نـه شــاه و نــه تــاج و نــه تــخــت   بـــه ايـــران نـــمـــانـــيـــم بــــرگ درخــــت
بـــر آن نـــامــــداران و خــــاقــــان چــــيــــن   بــخـــنـــديـــد پـــيـــران و كـــرد آفـــريـــن
بــرفـــتـــنـــد تـــركـــان هـــم انـــدر زمـــان   بـــه لـــشـــگـــرگـــه آمـــد دلـــي شـــادمــــان
بــــزرگــــان و شــــيــــران روز نـــــبـــــرد   چــو هــومــان و لــهــاك و فـــرشـــيـــدورد
يــكـــي پـــيـــش رو بـــا درفـــشـــي ســـيـــاه   بـــگـــفـــتـــنـــد كـــامـــد ز ايـــران ســـپــــاه
بـــرفـــت و بـــيـــامـــد هــــم انــــدر زمــــان   ز كـــــارآگـــــهـــــان نـــــامـــــداري دمــــــان
ســپــاهــي ســرافــراز و خــســرو پــرســت   فــريــبـــرز كـــاوس گـــفـــتـــنـــد هـــســـت
دم او بــريـــن زهـــر تـــريـــاك نـــيـــســـت   چــو رســتــم نــبــاشــد ازو بــاك نــيــســـت
هـــمـــي پـــيـــل تـــن را نـــدارد بــــه مــــرد   ابــــا آنـــــك كـــــامـــــوس روز نـــــبـــــرد
وگــر چــنــد كــامـــوس گـــردد نـــهـــنـــگ   مـــبـــادا كـــه او آيـــد ايـــدر بـــه جـــنــــگ
فــريــبــرز را خـــاك و خـــون ايـــدرســـت   نـه رسـتـم نـه از سـيــســتــان لــشــگــرســت
شــدم ســيــر و بـــيـــزارم از هـــور و مـــاه   چـنـيـن گـفـت پـيــران كــه از تــخــت و گــاه
خـــرامـــيـــد و آمـــد بــــديــــن رزمــــگــــاه   كـه چـون مــن شــنــيــدم كــز ايــران ســپــاه
بــــرآمــــد يــــكــــي از دلــــم بـــــاد ســـــرد   بـــشـــد جـــان و مـــغـــز ســـرم پـــر ز درد
چـرا بـايــد از تــوس و رســتــم گــريــســت   بــدو گــفــت گــلــبــاد كــيــن درد چــيــســت
مـــيـــان انــــدرون بــــاد را نــــيــــســــت راه   ز بـس گـرز و شـمـشـيـر و پــيــل و ســپــاه
ز كـي خـسـرو و تـوس و رسـتـم چــه بــاك   چــه ايــرانــيــان پــيــش مــا در چــه خـــاك
ســوي خــيــمــه ي خــويـــش كـــردنـــد راه   پــراگــنــده گــشـــتـــنـــد از آن جـــايـــگـــاه
كــه شــد روي كــشـــور پـــر آواي كـــوس   از آن پــس چــو آگــاهـــي آمـــد بـــه تـــوس
فـــريــــبــــرز كــــاوس و آن انــــجــــمــــن   از ايــــران بــــيــــامــــد گــــو پــــيــــل تــــن
ز گـــرد ســـپـــه كـــوه گـــشـــت آبـــنـــوس   بــفــرمـــود تـــا بـــركـــشـــيـــدنـــد كـــوس
زمــيــن آمــد از بــانــگ اســپــان بــه جــوش   ز كــــوه هــــمــــاون بــــرآمــــد خـــــروش
ز مــــازنــــدران كــــرد بــــســــيــــار يـــــاد   ســپــهــبــد بــريــشــان زبـــان بـــرگـــشـــاد
بــــريــــشــــان چــــه آورد روز نـــــبـــــرد   كـه بــا ديــو در جــنــگ رســتــم چــه كــرد
كــــه بــــيــــدار دل بــــاش و روشــــن روان   ســپــاه آفــريــن خــوانـــد بـــر پـــهـــلـــوان
كـــه ايـــن مـــژده آرايـــش جـــان مــــاســــت   بـديـن آمــژده گــر ديــده خــواهــد رواســت
نـــدارنـــد پـــا ايـــن ســـپـــه بـــا نـــهـــنـــگ   كـنـون چـون تـهـمـتــن بــيــامــد بــه جــنــگ
كـه ايــن نــنــگ از ايــرانــيــان بــفــگــنــيــم   يــكــايــك بــر آن گــونــه رزمــي كــنـــيـــم
ســـپـــرهـــاي زريـــن و آن تـــخــــت عــــاج   درفــــش ســــرافــــراز خــــاقــــان و تـــــاج
ســـنـــان هـــاي زريـــن و زريــــن كــــمــــر   هـــمـــان افـــســـر پـــيـــل بـــانـــان بــــه زر
كــه انـــدر جـــهـــان آن نـــديـــدســـت كـــس   هـــمـــان زنـــگ زريـــن و زريــــن جــــرس
بــرو بــافــتـــســـتـــنـــد چـــنـــدان گـــهـــر   هـــمــــان چــــتــــر كــــز دم طــــاوس نــــر
چـو جـان را بـكــوشــيــم و جــنــگ آوريــم   جـزيـن نــيــز چــنــدي بــه چــنــگ آوريــم
كـه هـم بــا هــراســيــم و هــم بــا فــســوس   بـه لـشــگــر چــنــيــن گــفــت بــيــدار تــوس
ســـر نـــامـــداران بـــه بـــنــــد انــــدرســــت   هـــمـــه دامـــن كـــوه پـــر لـــشـــگـــرســــت
مــگــر كــيــن ســخــت را پــژوهــش كــنـــد   چــو رســتــم بــيــايــد نــكـــوهـــش كـــنـــد
هـــمـــه كـــار نـــاكـــام و پـــيـــگـــار خــــام   كــه چــون مــرغ پــيــچــيــده بــودم بـــه دام
كــــســــي را نــــديــــدم ز گـــــردان دمـــــان   سـپــهــبــد هــمــان بــود و لــشــگــر هــمــان
شـــونـــد از بـــن كـــه مـــگــــر زاســــتــــر   يــكــي حــمــلــه آريــم چـــون شـــيـــر نـــر
سـخـن زيـن نــشــان هــيــچ گــونــه مــگــوي   سـپـه گـفـت كـيــن بــرتــري خــود مــجــوي
مــگــر رســتــم ايــن رزمـــگـــه بـــنـــگـــرد   كــزيــن كــوه كــس پــيـــش تـــر نـــگـــذرد
كــه اويــســت بــر نــيــكـــوي رهـــنـــمـــاي   بــبــاشــيــم بــر پـــيـــش يـــزدان بـــه پـــاي
تــهـــمـــتـــن بـــيـــايـــد بـــديـــن رزمـــگـــاه   بــــه فــــرمــــان دارنــــده ي هــــور و مــــاه
درم بــــخـــــش و ديـــــنـــــار درويـــــش را   چــــه داري دژم اخـــــتـــــر خـــــويـــــش را
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com