FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان كاموس كشانی arrow رفتن خاقان چین به دیدن لشکر ایران
رفتن خاقان چین به دیدن لشکر ایران چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

رفتن خاقان چين به ديدن لشگر ايران  

شـــب تـــار شـــد از جــــهــــان نــــاپــــديــــد   چـو خـورشـيـد بـر چـرخ گـنــبــد كــشــيــد
بـــه ديـــبـــا بـــيــــاراســــت روي زمــــيــــن   يــكــي انــجـــمـــن كـــرد خـــاقـــان چـــيـــن
بـــســـازيـــم و روزي نــــبــــايــــد درنــــگ   بـه پـيـران چـنـيـن گـفـت كــامــروز جــنــگ
خـــنـــيـــده ســـواران دشــــمــــن كــــشــــان   يـــكـــي بـــا ســـرافـــراز گـــردن كـــشــــان
بــديـــن رزمـــگـــاه انـــدرون بـــا كـــيـــنـــد   بــبــيــنــيــم كــايــرانــيـــان بـــر چـــيـــنـــد
خــردمـــنـــد شـــاهـــيـــســـت بـــا آفـــريـــن   چـنـيـن گــفــت پــيــران كــه خــاقــان چــيــن
كــه راي تــو بــر مــا هــمـــه پـــادشـــاســـت   بــر آن رفــت بــايـــد كـــه او را هـــواســـت
خــــروشــــيــــدن كــــوس بــــا كــــرنـــــاي   وز آن پــــس بــــرآمــــد ز پــــرده ســــراي
شــده روي كــشـــور ز لـــشـــگـــر ســـيـــاه   ســنــان هــاي رخــشــان و جــوشــان ســپــاه
بــيــاراســت ديــگـــر بـــه ديـــبـــاي چـــيـــن   ز پـــيـــلـــان نـــهـــادنـــد بـــر پـــنـــج زيـــن
ز ديـــبـــاي زربـــفــــت پــــيــــروزه گــــون   زبــرجـــد نـــشـــانـــده بـــه زيـــن انـــدرون
بـه زريـن و سـيـمــيــن جــرس هــا و زنــگ   بــه زريــن ركـــيـــب و جـــنـــاغ پـــلـــنـــگ
هــمــه پـــاك بـــا طـــوق و بـــا گـــوشـــوار   ز افـــســـر ســـر پـــيـــل بـــان پـــرنـــگـــار
چـو بـازار چــيــن ســرخ و زرد و بــنــفــش   هـــوا شـــد ز بـــس پـــرنـــيـــانـــي درفـــش
كــزيــشـــان هـــمـــي آرزو خـــاســـت بـــزم   ســـپـــاهـــي بـــرفـــت انـــدر آن دشـــت رزم
ز بــس رنــگ و آرايــش و پــيــل و كـــوس   زمــيــن شــد بــه كــردار چــشـــم خـــروس
هـــوا پـــر شــــد از نــــالــــه ي كــــرنــــاي   بــرفــتــنـــد شـــاهـــان لـــشـــگـــر ز جـــاي
ســـپـــاه آنـــچ بـــودش رده بـــركـــشــــيــــد   چـــو از دور تـــوس ســـپـــهـــبـــد بـــديــــد
بــــيــــاورد گــــيــــو اخــــتــــر كــــاويــــان   بـــبـــســـتـــنــــد گــــردان ايــــران مــــيــــان
ســـپـــه بـــود از ايـــران گـــروهـــا گـــروه   از آوردگــــه تـــــا ســـــر تـــــيـــــغ كـــــوه
چــو بــيــورد و چــون شــنــگــل بــافــريـــن   چـو كـامـوس و مـنـشــور و خــاقــان چــيــن
نـــه بـــرآرزو پـــيـــش دشـــمـــن شـــدنــــد   نـــظـــاره بـــه كـــوه هــــمــــاون شــــدنــــد
خــــروش ســــواران ايــــران شـــــنـــــيـــــد   چــو از دور خــاقــان چــيــن بـــنـــگـــريـــد
ســــواران رزم آورو كـــــيـــــنـــــه خـــــواه   پــســنــد آمــدش گــفــت كــايـــنـــت ســـپـــاه
هــنـــرهـــاي مـــردان نـــشـــايـــد نـــهـــفـــت   ســپــهــدار پــيــران دگــر گـــونـــه گـــفـــت
بــــرو اســــپ تــــازد بــــه روز شــــكـــــار   ســپــهـــدار كـــو چـــاه پـــوشـــد بـــه خـــار
هــنــرهــاي دشـــمـــن كـــنـــد زيـــر گـــرد   از آن بــه كــه بـــر خـــيـــره روز نـــبـــرد
بــه گــردي و مـــردانـــگـــي زيـــن نـــشـــان   نــــديــــدم ســــواران و گــــردن كـــــشـــــان
كـه اكـنـون چــه ســازيــم بــر دشــت كــيــن   بـه پـيــران چــنــيــن گــفــت خــاقــان چــيــن
نـــگـــيـــريـــم يـــاد انـــدريــــن رزمــــگــــاه   ورا گــفـــت پـــيـــران كـــز انـــدك ســـپـــاه
ســـپـــردي و ديـــدي نـــشـــيــــب و فــــراز   كـــشــــيــــدي چــــنــــيــــن رنــــج راه دراز
بـــبـــاشـــيـــم و آســــوده گــــردد ســــپــــاه   بــمــان تــا ســـه روز انـــدريـــن رزمـــگـــاه
ســرآمــد كــنــون روز پــيـــگـــار و بـــيـــم   ســپــه را كــنــم ز آن ســپــس بــه دو نــيــم
نــــبــــرده ســــواران گــــيــــتــــي فـــــروز   بـــتـــازنـــد شـــبـــگـــيـــر تـــا نـــيــــم روز
هـــمـــي رزم جـــويـــنـــد بـــا بـــدگــــمــــان   بـه ژوپـيـن و خـنـجـر بــه تــيــر و كــمــان
بــكـــوشـــنـــد تـــا شـــب بـــرآيـــد ز كـــوه   دگـــر نـــيـــمـــه ي روز ديـــگــــر گــــروه
بــرم تــا بـــريـــشـــان شـــود كـــار تـــنـــگ   شــب تــيـــره آســـودگـــان را بـــه جـــنـــگ
ســـواران مـــن بـــا ســــپــــاه و بــــيــــســــچ   نـــمـــانـــم كـــه آرام گـــيــــرنــــد هــــيــــچ
بــديــن مــولــش انــدر مــرا جــاي نــيــســـت   بـدو گــفــت كــامــوس كــايــن راي نــيــســت
چـه بـايـد بــديــن گــونــه چــنــديــن درنــگ   بـديـن مــايــه مــردم بــديــن گــونــه جــنــگ
بـــريـــشـــان در و كـــوه تـــنــــگ آوريــــم   بــســازيـــم يـــك بـــار و جـــنـــگ آوريـــم
نــمــانــيــم تــخــت و نــه تـــاج و نـــه شـــاه   بـــه ايـــران گـــذاريــــم ز ايــــدر ســــپــــاه
نـه جـنـگ يــلــان جــنــگ شــيــران كــنــيــم   بــر و بــومــشــان پـــاك ويـــران كـــنـــيـــم
نــه شــاه و كــنـــارنـــگ و نـــه پـــهـــلـــوان   زن و كـــودك خـــرد و پــــيــــر و جــــوان
نـــه كـــاخ و نـــه ايـــوان و نـــه چـــارپـــاي   بــه ايــران نــمـــانـــم بـــر و بـــوم و جـــاي
غــم و درد و تــيــمـــار بـــيـــهـــوده داشـــت   بـه بـد روز چـنــديــن چــه بــايــد گــذاشــت
كــه ايــشـــان بـــرانـــنـــد زيـــن رزمـــگـــاه   يـــك امــــشــــب گــــشــــاده مــــداريــــد راه
ســپــه جــمــلــه بــايــد كـــه انـــدر چـــمـــد   چــــو بــــا ســــپــــيــــده دمــــان بــــردمـــــد
تــــو فـــــردا ز گـــــردان ايـــــران گـــــروه   تــلــي كــشــتــه بــيــنــي بــه بـــالـــاي كـــوه
از ايــن پــس نــبــيــنــنــد جــز مــويــه گــر   بــدان ســان كــه ايــرانــيــان ســر بــه ســـر
بـه گـيـتـي چـو تـو لــشــگــر آراي نــيــســت   بـدو گــفــت خــاقــان جــزيــن راي نــيــســت
كــه كــامــوس شــيـــراوژن افـــگـــنـــد بـــن   هـــمـــه نـــامـــداران بـــديـــن هـــم ســـخـــن
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com