FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان كاموس كشانی arrow آمدن خاقان چین به هماون
آمدن خاقان چین به هماون چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

آمدن خاقان چين به هماون  

در و دشــــت از ســــم اســــپــــان نـــــديـــــد   چـو پـيـران بـه نــزديــك لــشــگــر رســيــد
زده ســـرخ و زرد و بـــنـــفـــش و كـــبـــود   جــهــان پــر ســراپــرده و خـــيـــمـــه بـــود
درفـــشــــي ز هــــر پــــرده اي در مــــيــــان   ز ديـــبـــاي چـــيــــنــــي و از پــــرنــــيــــان
بــســـي بـــا دل انـــديـــشـــه انـــدرگـــرفـــت   فــرومــانــد و ز آن كــارش آمــد شــگــفـــت
ســپــهــر بــريـــنـــســـت گـــر تـــاج و گـــاه   كــه تــا ايــن بــهــشــتــســـت يـــا رزمـــگـــاه
پــــيــــاده بــــبــــوســــيــــد روي زمــــيـــــن   بــيــامـــد بـــه نـــزديـــك خـــاقـــان چـــيـــن
بــمــانــد از بــر و يــال پــيــران شـــگـــفـــت   چــو خــاقــان بــديــدش بــه بــر درگــرفــت
بــر خــويــش نــزديـــك بـــنـــشـــاخـــتـــش   بــپــرســيــد بـــســـيـــار و بـــنـــواخـــتـــش
نــشــيــنــم چــنــيـــن شـــاد و روشـــن روان   بــدو گــفــت بـــخ بـــخ كـــه بـــا پـــهـــلـــوان
كـــه دارد نـــگـــيـــن و درفــــش و كــــلــــاه   بــپــرســيــد ز آن پــس كــز ايــران ســپـــاه
نـشـســتــه بــريــن كــوه ســر بــر چــيــنــد   كــدامــســت جــنــگــي و گـــردان كـــيـــنـــد
كــــه بــــيــــدار دل بــــاش و روشــــن روان   چـــنـــيـــن داد پـــاســـخ بـــدو پــــهــــلــــوان
كــه كــردي بــه پــرســش دل بـــنـــده شـــاد   درود جـــهـــان آفــــريــــن بــــر تــــو بــــاد
روانــم هـــمـــي خـــاك پـــاي تـــو جـــســـت   بــه بـــخـــت تـــو شـــادانـــم و تـــن درســـت
نـه گـنـج و ســپــاهــســت و نــه تــاج و گــاه   از ايـــرانـــيـــان هـــرچ پـــرســـيــــد شــــاه
نــدارنــد از جــنـــگ جـــز خـــاره ســـنـــگ   بـي انــدازه پــيــگــار جــســتــنــد و جــنــگ
گـــريـــزان بـــه كـــوه هـــمـــاون شـــدنــــد   چــو بــي كــام و بــي نــام و بــي تــن شــدنــد
بــه هــامــون نــتــرســد ز پــيــگــار شــيـــر   ســـپـــهـــدار تـــوس اســـت مـــردي دلـــيـــر
چـــو گـــيــــو و چــــو رهــــام ز آزادگــــان   بـــزرگـــان چـــو گـــودرز گـــشـــوادگــــان
ســپــهــبــد نــبــيــنـــد ســـپـــه را جـــزيـــن   بــه بــخـــت ســـرافـــراز خـــاقـــان چـــيـــن
بـــبـــاش و بـــيـــاور يـــكــــي انــــجــــمــــن   بــدو گــفــت خــاقـــان كـــه نـــزديـــك مـــن
غــــم روز نــــاآمـــــده نـــــشـــــمـــــريـــــم   يــكــي امــروز بـــا كـــام دل مـــي خـــوريـــم
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com