FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان كاموس كشانی arrow فرستادن افراسیاب خاقان و كاموس را به یاری پیران
فرستادن افراسیاب خاقان و كاموس را به یاری پیران چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

فرستادن افراسياب خاقان و كاموس را به ياري پيران  

بـــدريـــد پــــيــــراهــــن مــــشــــگ رنــــگ   چـو خـورشـيـد بـرزد ز خـرچـنـگ چــنــگ
كــه آمــد ز ســـر جـــاي بـــي مـــر ســـپـــاه   بـــه پـــيـــران فـــرســـتـــاده آمــــد ز شــــاه
كــنــد چـــون بـــيـــابـــان بـــه روز نـــبـــرد   ســپــاهــي كــه دريـــاي چـــيـــن را ز گـــرد
كــه تــخــتــش هــمــي بــرنــتــابــد زمــيـــن   نــخــســتــيــن ســپــهــدار خــاقـــان چـــيـــن
ســـر ژنـــده پـــيـــل انـــدر آرد بـــه زيــــر   تــنــش زور دارد چـــو ســـد نـــره شـــيـــر
كــه بـــگـــذارد از چـــرخ گـــردنـــده ســـر   يــكـــي مـــهـــتـــر از مـــاورالـــنـــهـــر بـــر
جــهــان گــيــر و نــازان بـــدو تـــاج و گـــاه   بــه بــالـــا چـــو ســـرو و بـــه ديـــدار مـــاه
بـــــرآرد ز گـــــودرز و از تــــــوس نــــــام   ســــر ســــرفــــرازان و كــــامـــــوس نـــــام
ســـپـــاهـــي كـــه بـــود انــــدر آبــــاد بــــوم   ز مـــرز ســـپــــنــــجــــاب تــــا دشــــت روم
بـــرآرنـــد از تـــوس و خــــســــرو دمــــار   فـــرســـتــــادم ايــــنــــك ســــوي كــــارزار
چــنــيــن گــفــت كـــاي ســـرفـــرازان شـــاه   چــو بــشــنــيــد پــيــران بــه تــوران ســپــاه
هـــمـــه شـــاه بـــاشـــيــــد و روشــــن روان   بـــديـــن مـــژده ي شـــاه پــــيــــر و جــــوان
بــه ايــران نــمــانـــم بـــر و بـــوم و رســـت   بــبــايــد كــنـــون دل ز تـــيـــمـــار شـــســـت
بــــرآســــود وز لــــشــــگــــر آراســــتـــــن   سـر از رزم و از رنـج و كــيــن خــواســتــن
نـــبـــيـــنـــنـــد جـــز كـــام افـــراســــيــــاب   بــه ايــران و تــوران و بــر خــشـــگ و آب
بــه مــژده بــيـــامـــد هـــمـــي نـــو بـــه نـــو   ز لـــشـــگـــر بـــر پـــهـــلـــوان پـــيــــش رو
هــمـــيـــشـــه بـــزي شـــاد و روشـــن روان   بــگـــفـــتـــنـــد كـــاي نـــامـــور پـــهـــلـــوان
روانـــــــت ز انــــــــديــــــــشــــــــه آزاد دار   بــــه ديــــدار شــــاهـــــان دلـــــت شـــــاد دار
درفــش و ســپــاهــســت و پــيــلــان و مــهــد   ز كــشــمــيــر تــا بـــرتـــر از رود شـــهـــد
كـه تـاجـش سـپـهـرسـت و تـخــتــش زمــيــن   نــخــســت انــدر آريــم ز خـــاقـــان چـــيـــن
بــه خــاك انــدر آيــد ســر جــنـــگ جـــوي   چـو مـنــشــور جــنــگــي كــه بــا تــيــغ اوي
كـه چـشـمــش نــديــدســت هــرگــز شــكــن   دلـــاور چـــو كـــامـــوس شـــمـــشـــيــــرزن
چــــو خــــشــــم آورد بــــاد و بــــرف آورد   هــــمـــــه كـــــارهـــــاي شـــــگـــــرف آورد
گــــل و ســــنــــبــــل جــــويـــــبـــــار آردت   چـــو خـــشـــنـــود بـــاشـــد بــــهــــار آردت
چــو پــيــروز كـــانـــي ســـپـــهـــر نـــبـــرد   ز ســقــلـــاب چـــون كـــنـــدر شـــيـــرمـــرد
هــوا پــر درفــش و زمـــيـــن پـــر پـــرنـــد   چـو سـگـسـار غـرچـه چـو شـنـگـل ز هــنــد
گــــهــــار گــــهــــانــــي گــــو گــــردســــوز   چــغــانــي چــو فــرتــوس لــشــگــر فـــروز
پــراگـــنـــده بـــر نـــيـــزه و تـــيـــغ زهـــر   شــمــيـــران شـــگـــنـــي و گـــردوي وهـــر
كــزيــن مــژده بــرنـــا شـــود مـــرد پـــيـــر   تــو اكــنــون ســرافــراز و رامــش پـــذيـــر
هــمــيــشــه بــزي شــاد و فــرمـــانـــت نـــو   ز لــشــگـــر تـــوي پـــهـــلـــو و پـــيـــش رو
تـو گـفـتــي مــگــر مــرده بــد زنــده گــشــت   دل و جــان پــيــران پــر از خــنــده گــشـــت
پـــذيـــره شـــوم پـــيـــش ايـــن انـــجــــمــــن   بـه هـومـان چـنـيـن گــفــت پــيــران كــه مــن
پـــرانــــديــــشــــه و رزم ســــاز آمــــدنــــد   كـــــه ايـــــشــــــان ز راه دراز آمــــــدنــــــد
خـــداونـــد تـــاج انـــد و زيـــبـــاي تـــخـــت   ازيـــن آمـــدن بـــي نــــيــــازنــــد ســــخــــت
كـه بـا تـخـت و گـنــج انــد و بــا جــاه و آب   نــــدارنــــد ســــر كــــم ز افــــراســــيــــاب
ســپــهــبـــد كـــدامـــنـــد گـــردان كـــيـــنـــد   شــوم تــا بــبــيــنــم كــه چــنــد و چــيــنـــد
وگــر پــيــش تــخــتــش بــبــوســم زمــيـــن   كــنــم آفــريـــن پـــيـــش خـــاقـــان چـــيـــن
بـــرابـــر كـــنـــم شـــنــــگــــل و تــــوس را   بـــبـــيــــنــــم ســــرافــــراز كــــامــــوس را
بـــــــرآرم دم و دود از ايـــــــرانـــــــيـــــــان   چـــو بـــاز آيـــم ايـــدر بـــبـــنـــدم مـــيــــان
بــريــشــان كــنــم روز تــاريــك و تـــنـــگ   اگـــر خـــود نـــدارنـــد پـــايـــاب جــــنــــگ
كـــنـــم پـــاي و گـــردن بـــه بـــنـــد گـــران   هـر آن كـس كـه هـسـتـنــد زيــشــان ســران
نــه آرام جــويــم بـــديـــن بـــر نـــه خـــواب   فــرســـتـــم بـــه نـــزديـــك افـــراســـيـــاب
سـران شـان بــبــرم بــه شــمــشــيــر پــســت   ز لـشـگـر هـر آن كــس كــه آيــد بــه دســت
نــگــيــريــم ز آن بـــوم و بـــر نـــيـــز يـــاد   بـــســـوزم دهـــم خـــاك ايـــشـــان بـــه بـــاد
كـــنــــم روز بــــر شــــاه ايــــران ســــيــــاه   ســه بـــهـــره از آن پـــس بـــرانـــم ســـپـــاه
بـــه ايـــرانـــيـــان بـــركـــنـــم روز تـــلــــخ   يـكـي بــهــره زيــشــان فــرســتــم بــه بــلــخ
بـــه كـــاول كـــشـــم خـــاك زاولـــســـتــــان   دگــر بــهـــره بـــر ســـوي كـــاولـــســـتـــان
ز تـــركـــان بـــزرگـــان و شـــيـــران بــــرم   ســـوم بـــهـــره بـــر ســــوي ايــــران بــــرم
نـــمـــانـــم كـــه بـــاشـــد تـــنــــي بــــا روان   زن و كـــودك خـــرد و پــــيــــر و جــــوان
كــه مـــه دســـت بـــادا ازيـــشـــان مـــه پـــاي   بـــر و بـــوم ايـــران نـــمـــانـــم بـــه جــــاي
شــمــا جــنــگ ايــشــان مــجــويــيــد هــيـــچ   كــنــون تــا كـــنـــم كـــارهـــا را بـــســـيـــچ
هـمـي پـوسـت بــر تــنــش گــفــتــي بــكــفــت   بــگــفــت ايــن و دل پــر ز كــيــنــه بــرفـــت
كــه دل را ز كـــيـــنـــه نـــبـــايـــد ســـتـــرد   بـه لـشـگــر چــنــيــن گــفــت هــومــان گــرد
دو ديـــده بـــه كـــوه هـــمـــاون نــــهــــيــــد   دو روز ايــن يــكــي رنــج بــر تــن نــهــيـــد
گــريــزان بــرانــنــد ازيـــن جـــاي تـــنـــگ   نــبــايــد كــه ايــشــان شـــبـــي بـــي درنـــگ
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com