FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان كاموس كشانی arrow آگاهی یافتن كیخسرو از كار سپاه
آگاهی یافتن كیخسرو از كار سپاه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

آگاهي يافتن كي خسرو از كار سپاه  

كـــه پـــيـــران شـــد از رزم پـــيـــروزگـــر   از آن پــس چــو آمــد بــه خــســرو خــبـــر
ز لــشــگــر بــســـي گـــرد شـــد نـــاپـــديـــد   ســپــهــبــد بــه كـــوه هـــمـــاون كـــشـــيـــد
تـــــهـــــي شـــــد ز گــــــردان و آزادگــــــان   در كــــــاخ گــــــودرز گــــــشــــــوادگــــــان
بــه بــالــيــنــشــان خــون بـــپـــالـــد هـــمـــي   ســـتـــاره بـــريـــشـــان بـــنـــالـــد هــــمــــي
بــلــنــد اخــتــر تــوس گـــشـــتـــه نـــگـــون   ازيـشـان جــهــان پــر ز خــاكــســت و خــون
خـــرامــــد بــــه درگــــاه بــــا انــــجــــمــــن   بـــفــــرمــــود تــــا رســــتــــم پــــيــــل تــــن
جــــهــــان ديــــده و نــــامــــور مـــــوبـــــدان   بــرفــتـــنـــد ز ايـــران هـــمـــه بـــخـــردان
ز پــيــگــار لـــشـــگـــر بـــســـي كـــرد يـــاد   ســــر نــــامــــداران زبــــان بــــرگــــشـــــاد
بـــتـــرســـم كـــه ايــــن دولــــت ديــــريــــاز   بـه رسـتـم چـنـيـن گــفــت كــاي ســرافــراز
دلـــم شـــد ز كــــردار او پــــر نــــهــــيــــب   هــمــي بــرگــرايــد بـــه ســـوي نـــشـــيـــب
فــروغ از تــو گــيــرد جــهــانــدار بــخـــت   تـــوي پـــرورانـــنـــده ي تــــاج و تــــخــــت
ســپــهــر و زمــان و زمــيــن زيـــر تـــســـت   دل چــرخ در نــوك شــمـــشـــيـــر تـــســـت
زمـــانـــه بــــه مــــهــــر تــــو دارد امــــيــــد   تــو كــنـــدي دل و مـــغـــز ديـــو ســـپـــيـــد
زمــان بــر تــو چــون مــهــربــان مــادرســـت   زمــيــن گـــرد رخـــش تـــرا چـــاكـــرســـت
ز گـــرز تـــو نـــاهـــيـــد گـــريــــان شــــود   ز تــيــغ تــو خـــورشـــيـــد بـــريـــان شـــود
بــه روز بــلــا گـــردد از جـــنـــگ ســـيـــر   ز نــيــروي پــيــكــان كــلـــك تـــو شـــيـــر
نــكــرد ايـــچ دشـــمـــن بـــه ايـــران نـــگـــاه   تـــو تـــا بـــرنـــهـــادي بـــه مـــردي كـــلـــاه
فـــــراوان ازيـــــن مـــــرز كــــــنــــــداوران   كـنـون گــيــو و گــودرز و تــوس و ســران
گـــريــــزان ز تــــركــــان افــــراســــيــــاب   هــمـــه دل پـــر از چـــون و ديـــده پـــر آب
شــده خــاك بــســتـــر بـــه دشـــت نـــبـــرد   فـــراوان ز گـــودرزيـــان كـــشـــتـــه مـــرد
بــه كــوه هــمــاون هــمــه خـــســـتـــه انـــد   هـر آن كـس كـزيـشـان بـه جـان رسـتـه انــد
ســــوي كــــردگـــــار مـــــكـــــان و زمـــــان   هـــمـــه ســـر نـــهــــاده ســــوي آســــمــــان
بـــه نـــيـــروي يـــزدان و فـــرمـــان و مـــن   كـــه ايـــدر بـــبــــايــــد گــــو پــــيــــل تــــن
بــســي از جـــگـــر خـــون بـــرافـــشـــانـــدم   شــب تــيــره كــيـــن نـــامـــه بـــرخـــوانـــدم
مـــــگـــــر پـــــيـــــش دادار فـــــريــــــادرس   نـگـفـتـم سـه روز ايــن ســخــن را بــه كــس
دلــم زيــن ســخــن پــر ز تــيــمــار گــشـــت   كـــنـــون كـــار ز انـــدازه انـــدر گـــذشــــت
كـــه روشـــن روان بــــادي و تــــن درســــت   امــيــد ســپــاه و ســـپـــهـــبـــد بـــه تـــســـت
تــــــن زال دور از بــــــد بــــــدگــــــمـــــــان   ســـرت ســـبــــز بــــاد و دلــــت شــــادمــــان
ز اســپ و ســلــيـــح و ز گـــنـــج و ســـپـــاه   ز مـــن هـــرچ بـــايـــد فـــزونـــي بـــخـــواه
نـشـايـد گـرفـت ايــن چــنــيــن كــار ســســت   بــــرو بــــا دلــــي شــــاد و رايــــي درســــت
كــه بـــي تـــو مـــبـــادا نـــگـــيـــن و كـــلـــاه   بـه پـاسـخ چـنــيــن گــفــت رســتــم بــه شــاه
نـــدارد چـــو تـــو شـــاه گـــردون بـــه يـــاد   كـــه بـــا فــــر و بــــرزي و بــــا راي و داد
كـــلـــاه بـــزرگـــي بـــه ســـر بـــرنــــهــــاد   شــنــيــدســت خــســرو كــه تــا كــي قــبــاد
بـــه آرام يــــك روز نــــنــــشــــســــتــــه ام   بـه ايـران بـه كــيــن مــن كــمــر بــســتــه ام
چــــه جــــادو چــــه از اژدهــــاي دلــــيـــــر   بــيــابــان و تـــاريـــكـــي و ديـــو و شـــيـــر
شــــب تــــيـــــره و گـــــرزهـــــاي گـــــران   هـــــمـــــان رزم تـــــوران و مـــــازنــــــدران
گــــزيــــدن در رنـــــج بـــــر جـــــاي نـــــاز   هــــم از تــــشــــنــــگـــــي هـــــم ز راه دراز
كـــه روزي ز شــــادي نــــپــــرســــيــــده ام   چــنــيــن درد و ســخــتــي بـــســـي ديـــده ام
مــيــان بــســتــه ام چــون تــو فــرمــان دهــي   تــو شــاه نـــو آيـــيـــن و مـــن چـــون رهـــي
بـــگــــردانــــم ايــــن بــــد ز ايــــرانــــيــــان   شــوم بــا ســـپـــاهـــي كـــمـــر بـــر مـــيـــان
زخ بــــــدســــــگـــــــالـــــــان او زرد بـــــــاد   از آن كـــشـــتـــگــــان شــــاه بــــي درد بــــاد
كــمــر بــر مــيــان ســـوگ را بـــســـتـــه ام   ز گــودرزيــان خــود جــگـــر خـــســـتـــه ام
بــه رخ بـــرنـــهـــاد از دو ديـــده دو جـــوي   چــو بــشــنــيـــد كـــي خـــســـرو آواز اوي
نــه اورنــگ و تــاج و نــه گــرز و كــمـــان   بــدو گــفـــت بـــي تـــو نـــخـــواهـــم زمـــان
ســــر تــــاج داران بــــه بــــنــــد تــــو بــــاد   فـــلـــك زيـــر خـــم كـــمـــنــــد تــــو بــــاد
كـــلـــاه و كـــمـــان و كـــمـــنـــد و كـــمـــر   ز ديـــنـــار و گـــنـــج و ز تـــاج و گــــهــــر
ســــــر بــــــدرهــــــاي درم بـــــــردريـــــــد   بــيـــاورد گـــنـــجـــو خـــســـرو كـــلـــيـــد
چــنــيــن گــفــت كــاي نـــامـــبـــردار گـــرد   هــمــه شــاه ايــران بـــه رســـتـــم ســـپـــرد
ســـر ســـروران جـــهــــان زيــــر تــــســــت   جـهـان گـنـج و گـنـجـور شـمـشــيــر تــســت
دلـــيـــران و شــــيــــران كــــاولــــســــتــــان   تـــــو بـــــا گـــــرزداران زاولـــــســـــتــــــان
مــجــوي و مـــفـــرمـــاي جـــســـتـــن زمـــان   هــــمــــي رو بـــــه كـــــردار بـــــاد دمـــــان
ز لــــشــــگــــر گــــزيــــن از در كـــــارزار   ز گـــردان شـــمـــشـــيـــرزن ســــي هــــزار
كــه او پــيــش رو بــاشــد و كــيــنــه خــواه   فـــــريـــــبـــــرز كـــــاوس را ده ســـــپـــــاه
كــه بــا مــن عــنــان و ركــيــبــســت جــفــت   تــهــمــتــن زمــيــن را بــبــوســيــد و گــفــت
مـــــبـــــادا كـــــه آرام و خـــــواب آوريـــــم   ســـران را ســـر انـــدر شــــتــــاب آوريــــم
بــــه دشــــت آمــــد و رزم را ســــاز كــــرد   ســـــــپـــــــه را درم دادن آغـــــــاز كـــــــرد
ســـپـــاه انـــدر آور بـــه پـــيــــش ســــپــــاه   فــريـــبـــرز را گـــفـــت بـــركـــش پـــگـــاه
مـــگـــر نـــزد تـــوس ســـپـــهـــبـــد شــــوي   نــبـــايـــد كـــه روز و شـــبـــان بـــغـــنـــوي
فــريـــب زمـــان جـــوي و كـــنـــدي مـــكـــن   بــگــويــي كــه در جــنــگ تـــنـــدي مـــكـــن
بـــيـــايـــم نـــجـــويـــم بـــه ره بـــر زمــــان   مــــن ايــــنــــك بــــه كــــردار بــــاد دمــــان
ســـپـــه را زنـــد بـــر بـــد و نــــيــــك راي   چـــو گـــرگـــيـــن مـــيـــلـــاد كـــارآزمــــاي
بـــه ســـان بـــتـــي بـــا دلـــي پـــر ز مـــهـــر   چـو خـورشـيــد تــابــنــده بــنــمــود چــهــر
تــهــمـــتـــن بـــيـــاورد لـــشـــگـــر ز جـــاي   بــــرآمــــد خــــروشـــــيـــــدن كـــــرنـــــاي
دو فـــرســـنـــگ بـــا او بـــيـــامـــد بـــه راه   پـــرانـــديـــشـــه جـــان جـــهـــانـــدار شــــاه
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
shahtahmasb-safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com